Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 10156 af 10246
Afsender Dato Modtager
Redaktørerne ved Flyve-Posten 25.9.1849 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af den avis, hvor teksten blev trykt.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

Forhallen i Thorvaldsens Museum frembyder i disse Dage et interessant og malerisk Skue, idet alle de Doubletter af Thorvaldsens Arbeider, der skulle sælges paa den forestaaende Auction den 1ste October, ere udstilte imellem de colossale Værker, der allerede befinde sig der. Af Marmor sees Statuerne Mercur, Ganymedes med Ørnen og den staaende Amor, 12 større og mindre Reliefer, og en skjøn Kamin-Indfatning, i hvilken Karyatiderne og de girlandebærende Amoriner ere anbragte. Ligesom det er at haabe, at vore kunstelskende Riigmænd ikke ville lade de betydeligere af disse Værker komme i udenlandske Kjøberes Hænder, vil der ogsaa for dem, der ikke have større Summer at anvende og mindre Localer at opstille Sculpturer i, gives Leilighed til at erhverve et eller andet af Thorvaldsens Marmorreliefer, idet der blandt disse findes flere mindre, som muligen ville kunne erholdes for nogle hundrede Rbd. Disse Marmorværker ere efterladte færdige af Thorvaldsen og staae overhovedet i Udførelse ikke tilbage for de Exemplarer, der ere opstilte i Museet. Blandt de ikke fuldførte Arbeider ere flere, hvis Fuldendelse ikke vilde medføre særdeles Bekostning. I Gips findes endeel af Thorvaldsens fortrinligste Statuer og Reliefer, som ikke ere tilkjøbs og rimeligt aldrig mere ville blive det. Ogsaa de Oliemalerier, der skulle sælges, blandt hvilke Thorvaldsens Portrait efter Horace Vernet og flere gode Copier ere ophængte i Forhallen. Adgangen til denne staaer aaben for Publicum hver Dag Kl. 12—3 indtil Auctionens Begyndelse. Blandt de Gjenstande, der skulle sælges under Auctionens 1ste Afdeling, ere desuden gode Kobberstik, Bøger og Kobberværker, Medailler (blandt disse endeel prægede over Thorvaldsen og endeel i Guld), Gulddaaser og Diamanter (af hvilke en stor Brillant, vurderet til 3,500 Rbd.) og forskjellige mindre Gjenstande, der have tilhørt Thorvaldsen og formodentlig ville finde Liebhabere som Erindringer om den store Kunstner. Alt delte er til Eftersyn i Museets Forhalle Løverdagen den 29de Sept. Kl. 12—3. Cataloget faaes samme Sted. De Gjenstande, der skulle sælges under Auctionens 2den Afdeling, ville først blive udstillede, naar den 1ste Afdeling er tilende.

Generel kommentar

Dette er en trykt tekst, der omtaler en auktion på Thorvaldsens Museum af dubletter af Thorvaldsens kunstværker, private samling samt personlige ejendele.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1849, Flyve Posten 25.9.
Emneord
Auktioner på Thorvaldsens Museum
Personer
Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 15.06.2018 Print