Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9917 af 10246
Afsender Dato Modtager
Redaktørerne ved Aarhus Stiftstidende [+]

Afsendersted

Aarhus

2.8.1845 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af den avis, hvor teksten blev trykt.

Omnes
Resumé

Gæsterne fra indvielsesfesten for Frederik 6.s monument, Skanderborg Slotsbanke er ankommet til Aarhus og modtages der af byens indbyggere med både fest og logi.

Se original

Igaar Eftermiddags retournerede Studenter-Sangforeningen fra Festen i Skanderborg. Ved Ankomsten hertil bleve dens samtlige Medlemmer anviste Logis hos Byens Indvaanere, der kappedes om at modtage og beværte disse velkomne Gjæster. Efter at have beseet Byen og endeel af dens Omgivelser, møde de Alle efter Indbydelse til et for dem af Indvaanerne arrangeret Bal, hvortil Selskabet Polyhymnia velvilligen havde overladt sit Locale og sin smukke Dandsesal. Ballet, der bivaanedes af 400 Damer og Herrer, varede indtil den lyse Morgen. Der herskede uafbrudt den gladeste og herligste Stemning, hvortil Foreningens skjønne sange, som ideligt afvexlede med Dandsene, i høi Grad bidrog. Ligesom Selskabet udbragte Skaaler saavel for Sangforeningen i det Hele, som for dens Dirigenter, d’Hrr. Secretair Ridder Hartmann og Capt. Smith, saaledes gjengjældtes dette ogsaa af de Indbudne ved Skaaler for Damerne, Aarhus Indvaanere, og Bestyrerne af Ballet, hvilke Skaaler udbragtes med et Ensemble, der vidnede om en gjensidig Hjertelighed og særdeles Velvillie. Strax efter Ballets Ophør gik Sangforeningen, ledsaget af en Mængde Mennesker, ombord paa Damskibet “Hertha“, og ved Afreisen, kl. 6 i Morges, tog man først rigtigt Afsked med dette herlige Samfund, hvis Nærværelse, skjøndt desværre alt for kort, vi længe ville bevare i kjærlig Erindring.

Generel kommentar

Dette er en trykt tekst, omhandlende indvielsesfesten for Frederik 6.’s monument, Skanderborg Slotsbanke, publiceret i Aarhus Stiftstidende 2.8.1845.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1845, Aarhus-Stiftstidende 2.8
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Frederik 6.s monument, Skanderborg Slotsbanke · Frederik 6.s monument, Skanderborg Slotsbanke, indvielse af · Selskabsliv i Danmark
Personer
J.P.E. Hartmann
Sidst opdateret 19.11.2018 Print