The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9917 of 10246
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Aarhus Stiftstidende [+]

Sender’s Location

Aarhus

2.8.1845 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af den avis, hvor teksten blev trykt.

Omnes
Abstract

The guests from the inauguration of the monument Frederik 6. on the hill at Skanderborg Castle have arrived at Aarhus and are welcomed by the inhabitants of the town with a celebration and lodgings.

See Original

Igaar Eftermiddags retournerede Studenter-Sangforeningen fra Festen i Skanderborg. Ved Ankomsten hertil bleve dens samtlige Medlemmer anviste Logis hos Byens Indvaanere, der kappedes om at modtage og beværte disse velkomne Gjæster. Efter at have beseet Byen og endeel af dens Omgivelser, møde de Alle efter Indbydelse til et for dem af Indvaanerne arrangeret Bal, hvortil Selskabet Polyhymnia velvilligen havde overladt sit Locale og sin smukke Dandsesal. Ballet, der bivaanedes af 400 Damer og Herrer, varede indtil den lyse Morgen. Der herskede uafbrudt den gladeste og herligste Stemning, hvortil Foreningens skjønne sange, som ideligt afvexlede med Dandsene, i høi Grad bidrog. Ligesom Selskabet udbragte Skaaler saavel for Sangforeningen i det Hele, som for dens Dirigenter, d’Hrr. Secretair Ridder Hartmann og Capt. Smith, saaledes gjengjældtes dette ogsaa af de Indbudne ved Skaaler for Damerne, Aarhus Indvaanere, og Bestyrerne af Ballet, hvilke Skaaler udbragtes med et Ensemble, der vidnede om en gjensidig Hjertelighed og særdeles Velvillie. Strax efter Ballets Ophør gik Sangforeningen, ledsaget af en Mængde Mennesker, ombord paa Damskibet “Hertha“, og ved Afreisen, kl. 6 i Morges, tog man først rigtigt Afsked med dette herlige Samfund, hvis Nærværelse, skjøndt desværre alt for kort, vi længe ville bevare i kjærlig Erindring.

General Comment

Dette er en trykt tekst, omhandlende indvielsesfesten for Frederik 6.’s monument, Skanderborg Slotsbanke, publiceret i Aarhus Stiftstidende 2.8.1845.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1845, Aarhus-Stiftstidende 2.8
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Monument to Frederik 6., Skanderborg, Denmark · Monument to Frederik 6., Skanderborg, Denmark, inauguration of · Social Life in Denmark
Persons
J.P.E. Hartmann
Last updated 19.11.2018 Print