2.8.1845

Sender

Redaktørerne ved Aarhus Stiftstidende

Sender’s Location

Aarhus

Recipient

Omnes

Dating based on

Dateringen fremgår af den avis, hvor teksten blev trykt.

Abstract

The guests from the inauguration of the monument Frederik 6. on the hill at Skanderborg Castle have arrived at Aarhus and are welcomed by the inhabitants of the town with a celebration and lodgings.

Document

Igaar Eftermiddags retournerede Studenter-SangforeningenI fra FestenII i Skanderborg. Ved Ankomsten hertil bleve dens samtlige Medlemmer anviste LogisIII hos Byens Indvaanere, der kappedes om at modtage og beværte disse velkomne Gjæster. Efter at have beseet Byen og endeel af dens Omgivelser, møde de Alle efter Indbydelse til et for dem af Indvaanerne arrangeret Bal, hvortil Selskabet Polyhymnia velvilligen havde overladt sit Locale og sin smukke Dandsesal. Ballet, der bivaanedes af 400 Damer og Herrer, varede indtil den lyse Morgen. Der herskede uafbrudt den gladeste og herligste Stemning, hvortil Foreningens skjønne sange, som ideligt afvexlede med Dandsene, i høi Grad bidrog. Ligesom Selskabet udbragte Skaaler saavel for Sangforeningen i det Hele, som for dens Dirigenter, d’Hrr. Secretair Ridder HartmannIV og Capt. SmithV, saaledes gjengjældtes dette ogsaa af de Indbudne ved Skaaler for Damerne, Aarhus Indvaanere, og Bestyrerne af Ballet, hvilke Skaaler udbragtes med et Ensemble, der vidnede om en gjensidig Hjertelighed og særdeles Velvillie. Strax efter Ballets Ophør gik Sangforeningen, ledsaget af en Mængde Mennesker, ombord paa Damskibet “Hertha“, og ved Afreisen, kl. 6 i Morges, tog man først rigtigt Afsked med dette herlige Samfund, hvis Nærværelse, skjøndt desværre alt for kort, vi længe ville bevare i kjærlig Erindring.

General Comment

Dette er en trykt tekst, omhandlende indvielsesfesten for Frederik 6.’s monument, Skanderborg Slotsbanke, publiceret i Aarhus Stiftstidende 2.8.1845.

Archival Reference

Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1845, Aarhus-Stiftstidende 2.8

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Persons

Commentaries

  1. Studentersangforeningen var blevet oprettet i 1839 som Københavns Universitets officielle kor.

  2. Dvs. indvielsesfesten til ære for Frederik 6.s monument, Skanderborg Slotsbanke, se kronologien af 31.7.1845.

  3. Den danske digter H.C. Andersen omtaler denne episode i H. Topsøe-Jensen (ed.): H.C. Andersen: Mit Livs Eventyr , København 1951, p. 328-29, at han intet privat logi fik i Aarhus ved denne lejlighed. Dette understøtter påstanden om et stort antal gæster i den dengang relativt lille by.

  4. Den danske komponist J.P.E. Hartmann.

  5. Kan pt. ikke identificeres.

Last updated 19.11.2018