Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 1290 af 10246
Afsender Dato Modtager
G.L. Lahde [+]

Afsendersted

København

December 1813 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af Barfod, op. cit., hvori teksten er trykt.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Subskriptionsplan.

Figurer til Tegneøvelser.

Opes fluxæ, ars perpetua. Cato.

Baade her og udenlands nævne offentlige Blade saare ofte vor Thorvaldsen som en af Nutidens største Billedhuggere, og hver patriotisk Dane er stolt af at kunne kalde ham sin Landsmand, medens de fleste dog alligevel ej kjende noget til de Arbejder, hvorved han erhværver sig et udødeligt Navn. Da disse høre til det mest fuldkomne i Smagens Rige, saa ere de i mere end een Henseende egnede til at forelægges Ungdommen til Efterligning. For tillige at bøde paa en almindelig Trang til gode Mønstre ved private Tegneøvelser, agter jeg i nogle Hæfter at udgive simple Konturer af mandlige, kvindelige samt Børne-Figurer i adskillige gratiøse Stillinger og udtryksfulde Grupper af min Vens, Prof. og Ridder Thorvaldsens, Opfindelse, nøjagtig kopierede efter det under hans egen Opsigt i Rom af Riepenhausen udgivne Værk: “Le statue e li Bassirelievi inventati e scolpati in marmo dal cavaliero Alberto Thorvaldsen, Scultore Danese, Roma 1811,” og jeg haaber, at disse ville blive optagne med Bifald. I hvert Hæfte leveres 4 Blade. Det første Hæfte, som er færdigt, viser:
1. Jason med det gyldne Skind.
2. Venus med Amor, som er stukket af en Bi.
3. Maria med Børnene, Christus og Johannes.
4. Herkules og Hebe, som skjænker Nektardrikken for ham.
Hvert Blad vil blive prydet med en kort poetisk Forklaring af Hr. Prof. Oehlenschläger.
Dette Hæfte koster paa Skrivpapir 2 Bbd. N. V. og paa Velinpapir 3 Bbd. N. V. Man kan behageligen tegne sig hos de Hrr. Blankensteiner og Hois samt hos Udgiveren.
Finder dette Hæfte tilstrækkelig Afsætning, da skal det andet Hæfte snart blive afleveret til de ærede Subskribenter, som ved deres Understøttelse vil opmuntre Udgiveren til dette Foretagende. — Formedelst Papirets Kostbarhed trykkes ikke flere Exemplarer paa Velinpapir, end der subskriberes paa.

[herefter følger Barfods kommentar:]
I 1814 udkom der tre Hæfter af de lahdeske Konturer; men hvad enten Landets ulykkelige Forfatning, eller Konturernes mindre heldige Udførelse, eller Mangel hos Folket paa sand Interesse for Gjenstanden — havde Skylden, Foretagendet standsede; Oehlenschlägers Text kunde ikke bære det, og del hjalp lidet, at Udgiveren 1819, efter Thorvaldsens Gjenkomst, flere Gange gjentog sin indtrængende Opfordring til Almenheden, aldrig undladende at bemærke om “denne Samling af æstetiske Billeder,” at de — “tillige kunde forelægges Ungdommen til Eftertegning.” Om dette Foretagende, der tydelig nok angiver sig som nærmest beregnet paa Nytten *), skulde vi dog næppe have opfrisket Mindet, hvis det ikke havde være for Oehlenschlägers Text. Denne begynder at blive temmelig sjælden, og saa meget mere med¬dele vi den her, skjønt den i sin Natur er langt mere subjektiv end objektiv:

[herefter følger Oehlenschlägers digte, se dem i Lahdes samlede udgivelse her]

Generel kommentar

Dette er Lahdes indbydelse til subskription på hans konturstik efter Thorvaldsens værker. Lahdes originaltekst fra 1813 kendes p.t. ikke. Den gengives her fra Frederik Barfods antologi over Thorvaldsen-tekster, der udkom umiddelbart efter billedhuggerens død 24.3.1844, jf. Barfod op. cit.

Barfod, der tydeligvis ikke har meget til overs for Lahdes projekt, introducerer det med følgende ord:
”...man troede allerede med Held at kunne spekulere i tegnede Gjengivelser af hans [Thorvaldsens] Værker. Hofkobberstikker G.L. Lahde udstædte i Decbr 1813 [denne subskription].”

Andre referencer

  • Frederik Barfod: Thorvaldsensk Album, København 1844, p. 12-13.

Emneord
Digte om Thorvaldsens værker · Samtidige reproduktioner af Thorvaldsens værker
Personer
Frederik Barfod · Adam Oehlenschläger · Brødrene Riepenhausen · Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 09.07.2014 Print