Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9821 af 10246
Afsender Dato Modtager
Redaktørerne ved Den Frisindede [+]

Afsendersted

København

14.12.1844 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

Thorvaldsen og hans Værker.

Texten forkortet efter Thiele ved F.C. Hillerup 1-2 Deel (1842-1813) med 158 Kobbertavler, fascimile &. &. Reitzels Forlag.

Vi nævne dette Værk her, skjøndt det hverken er nyligen udkommet, eller kun beregnet paa Jule- og Nytaarstiden; men det er et saa fortrinligt Værk, at vi ikke vide nogen skjønnere lignende Gave ved Aarskiftet at anbefale de Familier, der have Evne til at anskaffe sig et Arbeide, der baade er et herligt synligt Minde om den forevigede Kunstner, og tillige maa have en uberegnelig Indflydelse paa Yndlingens Skjønhedssands, vække hans Interesse for den ædle Kunst og danne hans Smag.

Idet vi henlede Opmærksomheden paa bemeldte Værk, kunne vi ikke tilbageholde Ønsket om dets mulige Fortsættelse; men endnu inderligere ønske vi, at det maatte lykkes den ærede Forlægger, der har saa stor Fortjeneste af vor Literatur og Krav paa Anerkjendelse ved at besørge billige Udgaver af gode Værker, at træffe et saadant Arrangement, at ”Thorvaldsen og hans Værker” kunde komme ud i Publicum til en Priis for hvilken Arbeidet, saaledes udstyret som nu, ikke kan leveres. Den senere Tid har jo opfundet flere Maader til at mangfoldiggjøre Afbildninger paa.

Vi henledes her navnligen til at tænke paa Hr. Schølers Opfindelse. Denne er flere Steder bleven omtalt med Berømmelse; men Publieum har endnu ikke seet nogen fyldestgørende Prøve paa dens sande practiske Værd. Skulde det derfor ikke være muligt, at levere ‒ naturligviis med alle Vedkommendes Samtykke ‒ et Efter- eller Overtryk af Thorvaldsens Arbeider, saaledes som de ere gjengivne i Thieles Værk, og dertil Hillerups Text nogenlunde oeconomisk trykt?

‒ Vi ansee dette for et særdeles fortjenstfuldt, ja nationalt Foretagende.

Generel kommentar

Denne tekst blev trykt i Den Frisindede, 10de Aarg. No. 146.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1844, Den Frisindede 14.12.
Personer
F.C. Hillerup · Just Mathias Thiele · Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 06.04.2015 Print