Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9193 af 10293
Afsender Dato Modtager
Jens Blichfeldt
Frederik 6.-kommissionen
Johannes Ingwersen
Gottfried Rosenberg
J.P. With
Hans Wulff
[+]

Afsendersted

Skanderborg

2.11.1842 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af avisen, hvor teksten blev trykt. Dog fremgår det, at teksten blev forfattet allerede d. 28. oktober 1842.

Omnes
Resumé

Frederik 6.-kommissionen gør status over landsindsamlingen til Frederik 6.s monument, Skanderborg Slotsbanke. Der er nu i alt blevet indsamlet knap 8000 rigsdaler, eller 2/3 dele af de samlede udgifter til monumentet.

Se original

Til de under 13de Mai d. A. i Aarhus Stiftstidende anmeldte Bidrag til et Monuments Opførelse paa Skanderborg Slotsbanke for Høisalig Konge Frederik den 6te, hvis Beløb deels til Comiteen er anmeldt og deels alt indkommet, nemlig: [X] 5551. β 51.
er endvidere tilkommet:

Fra Beboere i Holbek, ved Hr. Justitsraad Borgemester Petersen
Pastor Secher i Fruering, ved Hr. Provst Schinnerup
Livjæger-Corpset, ved Hr. Oberst v. Benzon
Beboere af Nerøe By, ved Hr. Byfoged Gether
Beboere af Bjerge, Aasum Herreder, ved Hr. Provst Herberg
Artilleri-Corpset ved Hr. Generalmajor v. Lützow
Beboere i Odense herred, ved Hr. Provst Faaborg
Beboere i Wilster, ved Hr. Borgemester Rehboff
Beboere i Nyborg, ved Hr. Kammerhr., Amtmand Sporon
Kammerjunker Kaas til Nedergaard, ved Dito
Propriet. Gossel til Faareveile, ved Dito
Kammerh. Leth til Stengaard ved Dito
Propr. Friborg til Skovsgaard, ved Dito
Beboere i Rudkjøbing, ved Dito
Ingeniør-Corpset, ved Hr. Oberst v. Quade
Beboere i Ringsted Herred, ved Hr. Provst Benzon
Beboere i Nørre herred paa Als, ved Hr. Provst Thomsen
Beboere i Barmstedt Sogn, ved Hr. Provst Harding
Beboere i Ljunge, Cronborg Herred, ved Hr. Provst Bentzien
Beboere i Burg paa Fehmern, ved Hr. Borgemester Bøie
Beboere i Sønder Herred paa Als, ved Hr. Provst Høick
Beboere i Vaag og Bends herreder, ved Hr. Provst Seidelin
Beboere i Pløen, ved Hr. Raadmand Klüver
Beboere i Thune, Ramsøe Herreder, ved Hr. Provst Mellerup
Beboere i Meetløse, Tudse Herreder, ved hr. Provst Thestrup
Officerer af Borgergarden i Glückstadt ved Hr. Branmann
Beboere af Strøe, Holboe Herreder, ved Hr. Provst Sommer
Beboere af Falster Provsti, ved Hr. Provst Heiberg Jürgensen
Pastor Billeschou, ved Dito Anmeldt
Beboere af Langelands Provsti, ved Hr. Provst Plesner indsendt
Beboere af Hasle By, ved hr. Byfoged Lassen
Beboere i Gudme, Vindinge Herreder, ved Hr. Provst Selmer
Beboere af Wordingborg, ved Hr. Byfoged Rosenstand
Beboere af Eiderstedt Provsti, ved Hr. Provst Feddersen
Beboere i Liunge, Frederiksborg, Ølstykke, Horns Herred, ved Hr. Provst Neergaard
Beboere i Sundst og Salling Herreder, ved Hr. Provst Lassen
Beboere i Lunde, Scham og, Skoyby Herreder, ved Hr. Provst Knudsen
Beboere i Nordre Ditmarskens Provsti, ved Hr. Provst Schetelig
Beboere i Mølln By, ved Borgem. Wickede
Ingenieur-Capt. V. Reehuuses Hustru, Augusta Reehuus
Sammes Børn, Emma, Bertha, Theodor og Carl, tilsammen
Beboere af Sognet Ottensen ved Altona, ved hr. Provst Poulsen
Beboere af Øster-Vester Flakkebjerg Herred, ved Hr. Provst Brasen
forrige Fyenske Regim. lette Dragoner, ved Hr. Generalmajor v. Levetzau
Hr. Kammerraad Wilhjelm til Øllingsøgaard, ved Hr. Stiftamtmand v. Jessen
Herrer Geistlige i Aalborg Stift, ved Hr. Biskop Øllgaard
Dito Dito i Ribe Stift ved Dito
Dito Dito i Viborg Stift ved Dito
Beboere i Slagelse Herred, ved Hr. Provst Salicath
Beboere i Helsingøer, ved Hr. Cancelliraad, Byfoged Olrik
Propriet. Madsen paa Arnakke ved Hr. Amtmand, Greve af Moltke
Propr. Dahl paa Mørkegaard, ved Dito
Propr. Clausen paa Gislingegaard, ved Dito
Propr. Madsen paa Dauerup, ved Dito
Kammerjunker Vornemann paa Bjergbygaard, ved Dito
Justitsr. Dinesen paa Kragerup, ved Dito
Kammerherre v. Deurs paa Frydendahl, ved Dito anmeldt
det forrige Husar-Regim. ved Hr. Generallieutenant v. Friboe anmeldt
Beboere af Wilstrup Sogn, ved Hr. Provst Janssen, indsendt
Beboere af Skodborg Sogn, ved Dito inds
33. 48.
1. –.
23. –.
4. 64.
25. 50.
124. 1.
14. 79.
32. –.
74. 16.
5. –.
5. –.
1. –.
–. 48.
15. 80.
48. –.
36. 78.
12. –.
3. 58.
58. 58.
33. 42.
41. 41 3/5.
76. 64.
10. 83.
19. 50.
165. –.
3. 44 4/5.
41. 8.
21. 40.
5. –.
58. 16.
5. –.
96. –.
11. –.
54. –.
4. –.
62. 52.
9. 79.
35. 28 4/5.
33. 6.
2. –.
4. –.
48. –.
98. 35.
80. –.
5. –.
8. –.
66. –.
91. –.
11. 28.
264. 62.
5. –.
5. –.
5. –.
10. –.
10. –.
10. –.
100. –.
110. –.
3. –.
7. 16.

I alt Beløb af anmeldte og inds. Bidrag [X] 7810 β 379 1/6.

De ærede Indsendere af formeldte Bidrag bedes, godhedsfuldt, at lade forestaaende herved offentlig fremsatte Anmeldelse tjene til Beviis for sammes rigtige Modtagelse i det andet Fald Forsendelsen af særskilte Modtagelses Beviser, for hvert enkelt Bidrag især, betydelig ved dertil medgaaende Porto vilde forringe Bidragenes Beløb. Til behagelig Efterretning for de ærede Deeltagere i Stiftelsen af formeldte Mindesværk, tillader Committeen sig betræffende dette Værks Fremgang at meddele: at den, uagtet der til Dato i Alt ikkun er indkommet formeldte Beløb, altsaa circa 2/3 af det til Mindeværkets Udførelse anslaaede Pengebeløb, dog i tillidsfuld Forhaabning om tilstrækkelig Deeltagelse i Stiftelsen af dette, at den, uagtet der til Dato i Alt ikkun er indkommet formeldte Beløb, altsaa circa 2/3 af det til Mindesmærkets Udførelse anslaaede Pengebeløb, dog i tillidsfuld Forhaabning om tilstrækkelig Deeltagelse i Stiftelsen af dette, af den inderligste Kjærligheds og Høiagtelses Følelse for den ædle Forevigedes Minde, fremgaaende Mindesværk, har paabegyndt Iværksættelsen, af de forskjellige til dets Udførelse fornødne Granit – og Marmor-Arbeider; og at det af Hr. Professor Hetsch saa skjønt udkastede Granit Monument forhaabentlig i næste Aar til Høitidelig Indvielse vil kunne være færdigt; i det ogsaa Hr. Conferentsraad Thorvaldsen godhedsfuld har meddeelt Committeen, at de i Marmor udførende Sculpturarbeider, saavel den høisaliges Konges collossale Brystbillede, som også de forskjellige Basrelieffer, betimelig i næste Aar vil kunne modtages i fuldendte.

Den ved de foregaaende Annoncer, betræffende anmeldte eller indkomne Bidrag, fremsatte Anmodning til dHrr. Redacteurer af Rigets Stiftstidende, om godhedsfuldt at forunde samme Plads i disse Tidender, gjentages herved; hvorhos bemærkes, at Hr. Overkrigscommisair Elmquist stedse har havt den overordentlige Godhed, at opfylde denne vores Anmodning, uden derfor at have forlangt nogen som helst Erstatning.

Committeen for Oprettelsen af en Mindestøtte for høisalig Kong Frederik den 6te.
Skanderborg, den 28de October 1842.

Rosenberg. Wulff. Ingwersen.
With. Blichfeldt.

Generel kommentar

Dette er en trykt tekst, omhandlende landsindsamlingen til Frederik 6.’s monument på Skanderborg Slotsbanke, publiceret i Aarhus Stiftstidende 2.11.1842.

To efter projektet blev iværksat var det fulde beløb til monumentet endnu ikke blevet indsamlet.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1842, Aarhus Stiftstidende 2.11
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Frederik 6.s monument, Skanderborg Slotsbanke · Monumenter, samtidige personer
Personer
A.F. Elmquist · Frederik 6. · Frederik 6.-kommissionen · G.F. Hetsch · Bertel Thorvaldsen
Værker
Sidst opdateret 19.11.2018 Print