Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8851 af 10246
Afsender Dato Modtager
Frederik 6.-kommissionen
Johannes Ingwersen
J.P. With
Hans Wulff
[+]

Afsendersted

Nebel Mølle ved Kolding.

23.7.1841 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af avisen, hvor teksten blev trykt. Teksten blev dog forfattet allerede d. 7.7.1841.

Omnes
Resumé

Frederik 6.-kommissionen gør status over indsamlingen til Frederik 6.s monument, Skanderborg Slotsbanke. Der indkaldes til generalforsamling onsdag d. 4.8.1841 i Skanderborg for at vælge en bestyrelse til komiteen. Desuden opfordres der til yderligere bidrag.

Se original

Bekjendtgørelser.

Til de under 10de Mai sidstafvigte anmeldte Bidrag til Oprettelse af en Mindestøtte for den afdøde Konge

2586 [X] 91 β.

er endvidere anmeldt eller indkommen:
Fra Major Ingwersen i Viuff anmeldt med Viuff Sogn, men directe afgiver til Sparekassen i Veile
Aarhuus Kjøbstad ved Hr. Justitsraad Fleischer i Do.
Frysenborg foruden det forhen anmeldte i Do.
Sæbye og Omegn, ved Hr. Byfoged Heiberg i Do. Sparekasse.
Frederikshavn anmeldt ved Hr. Sandflugtcommissair Faye
Jetsmark Sogn ved Do.
Børglum Herred ved Do.
10 –
73 –
1 – 32
56 – 46
4 – 48
5 – 39
47 – 13

Ialt: 2784 [X] 77 β.

I forrige Anmeldelse var anført at en Sum af 131 [tegn for rigsdaler] 47 [tegn for skilling] for Mols, Østerlisberg, Sønderhald, samt Øster–og Vester-Herreder ved Hr. Justitsraad Aagaard i Grenaae vare anmeldte; dette berigtiges derhen: at de vare indkomne til Hr. Kammerraad og Amtsforvalter Aagaard i Ebeltoft; samt at det i Stedet for Øster –og Vester –skulde hedde: Sønder– og Nørre–Herreder.

Den Tanke, som for omtrent et Aar siden opstod hos Undertegnede, ved det meer omtalte varige Minde, at tolke Frederik den Sjettes Fortjenester af vort elskede Fødeland for de sildigste Efterslægter, synes meer og meer at vække Deeltagelse. Allerede er ved frivillige Bidrag den ovennævnte Sum deelt anmeldt og deelts gjort frugtbringende i Jyllands forskjellige Sparekasser, og vor berømte Landsmand Thorwaldsen har lovet gratis at meddele bas-relieffs til den paatænkte Ærestøtte. Skanderborgs yndige Slotsbakke kan paa billige Vilkaar erholdes tilkjøbs, og saaledes er Alt forberedet. Men da det aldrig kunde falde os ind, egenmægtigen at bestemme Detaillen af Værkets Fuldbyrdelse, hverken i Henseende til Stedet hvorpaa, eller Maaden hvorledes det skulle udføres, tillade vi os herved at indbyde samtlige Contribuenter til, Bye– og Herredsviis, ved Committerede at give Møde, Onsdagen den 4de August Klokken 12 i Skanderborg, for af os at modtage Regnskab, udvælge en Committee til værkets videre Fremme, samt at tage en endelig Beslutning, om det af os udseete Sted, Skanderborg Slotsbakke, eller noget andet Sted i Jylland skal vælges.

Man tillader sig endvidere at anmode de Herrer Embedsmænd i Byer og Landdistricter, som godhedsfuld have overtaget Subscriptionslisternes Besørgelse, at de, før den til en Generalforsamlings Afholdelse bestemte Dag, nemlig den 31te i denne Maaned, ville tilsende medundertegnede Wulff i Nebel Mølle ved Colding de Lister, der ei endnu maatte være afsendte, da de ved Regnskabets Aflæggelse ville være nødvendige for Indbyderne.

I Foreningen for ommeldte Øiemed, den 7de Juli 1841.

Ingwersen. With. Wulff.

P.S. Den ved de forrige Anmeldelser fremsatte Anmodning om at forunde samme en Plads i Provindsens Stiftstidender, tillader man sig her at gjentage, med yderligere Bøn at dette maatte skee uden Henstand.

Generel kommentar

Dette er en trykt tekst, omhandlende landsindsamlingen til Frederik 6.s monument, Skanderborg Slotsbanke, publiceret i Aarhus Stiftstidende 23.7.1840. Se referenceartiklen Frederik 6.s monument, Skanderborg Slotsbanke. Selvom Frederik 6.-kommissionen på dette tidspunkt de facto allerede stod for opførelsen af monumentet og havde valgt Skanderborg Slotsbanke som placering til monumentet, indkaldte de alligevel til generalforsamling for formelt at vælge en bestyrelse. Dette vidner om en form for respekt for en demokratisk beslutningsproces, hvor indsamlede midler fra hele landet stod til rådighed.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1841, Aarhus Stiftstidende 23.7.
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Frederik 6.s monument, Skanderborg Slotsbanke · Monumenter, samtidige personer
Sidst opdateret 19.11.2018 Print