Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8678 af 10247
Afsender Dato Modtager
NN 26.1.1841 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Af Collegial-Tidenden for 1839 S. 883-885 er det Læserne bekjendt, at Hans Majestæt, Høisalig Kong Frederik den Sjette, ved under 13. November f. A. allernaadigst at approbere den af Bygningsinspecteur Bindesbøll udarbejdede Plan til Indretningen af den af Hans Majestæt skjænkede Sidebygning af Christiansborg Slot til et Museum for Conferentsraad Thorvaldsens Kunstværker, dog at Omkostningerne ved dennes Udførelse ikke i det Hele maatte overstige 200,000 Rbd., samt ved derhos at bifalde, at de dertil fornødne Summer i Forbindelse med hvad der ved den af Committeen for Museet udstedte Subscription allerede var indkommet eller fremdeles maatte indkomme, udrededes af Staden Kjøbenhavns Midler, tillige allernaadigst resolverede, at det, efterat Sagen var tagen under nærmere Overveielse af vedkommende Autoriteter, ved allerhøieste Resolution vilde være at bestemme, hvorvidt og hvorledes den Deel af Omkostningerne, der blev at udrede af Stadens Kasse, og som var anslaaet til 120 a 130,000 Rbd., kunde blive Communen refunderet. Vel havde nemlig bemeldte Kasse over 170,000 Rbd. til Raadighed uden at angribe det extraordinaire Fond, der eier omtrent 197,000 Rbd. i Contanter og Obligationer, hvoraf dog 100,000 Rbd. maa ansees indisponible. Men skjøndt Communalbestyrelsen havde vedtaget, at Bekostningerne til Museets Opførelse kunde udredes heraf samt at intet pecuniairt Hensyn fra Communens Side burde lægge Hindringer i Veien for Planens uopholdelige Iværksættelse, fandt den det dog utilraadeligt, i en saa betydelig Grad, som disse Bekostninger maatte forudsættes at medføre, at blotte Communen for dens Ressourcer, og det ansaaes desaarsag nødvendigt at være betænkt paa Midler til at dække de Udlæg, Museet maatte foraarsage, for at ikke de skatteydende Indvaanere senere skulde bebyrdes over deres Evne. I denne Henseende henvendtes Opmærksomheden paa den allernaadigst paabudne Afgift af Brænde, som indføres her i Staden.

Generel kommentar

Denne tekst blev trykt i Ny Collegial-Tidende, Nr. 6.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1841, Collegial-Tidende 26.1.
Emneord
Thorvaldsens Museum, oprettelsen af
Personer
Gottlieb Bindesbøll · Frederik 6. · Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 13.01.2015 Print