Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7902 af 10246
Afsender Dato Modtager
Redaktørerne ved Kjøbenhavns Morgenblad 13.1.1839 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original


Nyheds-Revue

–––––––––

(1–12 Jan.) – Blandt de Gjenstande, der i den sidste Tid mest have be[s]kjäsftiget Kjøbenhavnernes Opmærksomhed, hører H. M. Kongens Tilbud: at skjænke en paa Slotsholm beliggende, med Christiansborg Slot i Forbindelse staaende Bygning til det paatænkte Thorvaldsenske Museum. Om man end vistnok, især med Hensyn til Beliggenheden, hellere havde seet dette reist paa et af de trende offentlig i Forslag bragte Steder: Marmorpladsen, i Rosenborg Have eller paa den ud mod Søen vendende Deel af Garnisonsplads, saa tør det dog neppe være underkastet nogen Tvivl, at Ønsket om saa hurtigt som muligt at kunne skride til det intenderede Værks Istandbringelse maa fjerne mange Hensyn og at der saaledes maatte være andre særdeles overveiende Betænkeligheder imod Tilbudet, hvis man skulde vægre sig ved at modtage det. Efter hvad man erfarer, ere saadanne Betænkeligheder derimod imidlertid reiste. I architektonisk Henseende er det baade blevet draget i Tvivl, hvorledes en passende selvstændig Bygning for Museet saa tæt ved Slottet godt skulde kunde bringes i Harmonie med dette, og om den ialtfald kunde blive rummelig nok til at optage alle Thorvaldsens Arbeider (hvorpaa Indbydelsen gik ud), samt tillige om noget Væsentligt af de nuværende Bygninger kunde bibeholdes, th[i] hvis dette Sidste ikke blev Tilfældet, vilde Bekostningen ved disses Ombygning blive næsten ligesaa stor som ved en Bygnings Opførelse aldeles fra Ny af paa en anden, mere beqvemt og frit liggende Byggeplads. Et Baand af en ganske særegen Art er ogsaa, hvis Tilbudet modtages, paalagt det fra Nationen udgaaede Foretagende derved, at Hs. Majestæt Kongen med Gaven har forbundet den Betingelse, at Planen for Museets Indretning skal foreligges Ham til “Approbation”. Committeen for det Thorvaldsenske Museum har, efter at have modtoget Communication om Hans Majestæt Kongens Tilbud, været flere Gange samlet. Den har bemyndiget et Antal af syv sagkyndige Mænd af sin Midte til at afgive Betænkning over Tilbudet; ikkun tvende af disse have erklæret sig for de tilbudne Bygningers Anvendelighed; de øvrige fem have decideret erklæret sig derimod. Saavidt vi have kunnet erfare, torde desuden Fleertallet af den hele Committees Medlemmer dele den Anskuelse, at Øiemedet ei ved Gaven hensigtsvarende vil kunne opnaaes, og at man derfor, med al taknemmelig Erkjendelse af Hs. Majestæts ved Tilbudet viste Velvillie for Sagen, burde unddrage sig fra at modtage det. Der er imidlertid Grund til at formode, at Committeen neppe i saa Henseende selv vil tage nogen definitiv Beslutning; men at den, hvis en saa betydelig Dissents vedbliver, vil forelægge Spørgsmaalet til endelig Afgjørelse i en Forsamling af dem, der have ydet Bidrag til Museet. Denne burde da berammes med en saadan Tidsfrist, at Sagen forinden fra flere Sider offentligen kunde drøftes og motiverede Meninger indhentes hos flere Sagkyndige, ligesom vel ogsaa Kjøbenhavns Magistrat først maatte høres desangaaende. –


Generel kommentar

Dette er en trykt tekst, som blev udgivet i Kjøbenhavns Morgenblad, Nr. 2, 13.1.1839.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1839, Kjøbenhavns Morgenblad 13.1.
Emneord
Thorvaldsens Museum, oprettelsen af
Personer
Frederik 6. · Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 28.07.2015 Print