Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8253 af 10246
Afsender Dato Modtager
NN 14.12.1839 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

(Indsendt.)

Christiansborg Slot og Thorvaldsens Musæum.

In dubiis libertas
Red.

Det vil sikkert have interesseret Publicum, af det Svar, som Kongen gav Videnskabernes Selskab paa den Lykønskning, det igjennem sin Ordfører, Etatsraad Ørsted, havde bragt ham, at see, at Hs. Majestæt ønskede af og til at see Selskabet hos sig enten paa Christiansborg Slot eller i det Palais, han nu beboer. Det kan neppe være nogen Tvivl underkastet, at dette Svar maa forstaaes som et Forbud paa, at Christiansborg snart skal tages i stadig Brug, og vi tør saaledes gjøre os Haab om, inden føie Tid at see denne store Kongeborg, hvis Gjenopbyggelse har kostet Landet uhyre Summer, men som, længe efterat dets allerstørste Deel var færdig fra Bygmesterens Haand, henstod øde og saagodtsom ubenyttet, afløse Palaierne paa Amalienborg som Bolig for hele den danske Kongeslægt. Der kunde vel heller ikke let findes nogen saa passende Leilighed til en saadan Forandring, som netop en ny Konges Tronbestigelse, da de vistnok betydelige Bekostninger, der maae være forbundne med Hoffets Forflyttelse, for en Deel kunne falde sammen med dem, der foranlediges af den forrige Tronarvings Ophøielse til Konge. Naar Christiansborg saaledes skal optage den hele kongelige Familie og de Bureauer, som hidtil have havt deres Locale paa Amalienborg, er det sandsynligt, at de Samlinger, der hidtil opbevaredes paa Slottet, ville blive flyttede, og vi ansee det rimeligt, at det kongelige Billedgalleri og det oldnordiske Musæum paa samme Tid ville blive forlagte til Amalienborg. Under ganske andre Forhold staaer det projecterede thorvaldsenske Musæum, hvortil, som bekjendt, en Sidefløi af Slottet er skjænket til evig Arv og Eie for den kjøbenhavnske Commune, til hvilken Thorvaldsen har doteret sin uskatteerlige Kunstsamling. Denne Fløi er altsaa ikke mere at betragte som en Deel af Slottet; den er nu en særskilt Bygning, der kun med Communens Minde atter kan fravendes den nuværende Bestemmelse. Vi skulle imidlertid ikke nægte, at vi føle megen Tilfredsstillelse ved at tænke paa Muligheden af en Overeenskomst, hvorved den omtalte Bygning, i Anledning af Hoffets Forlæggelse til Christiansborg, igjen blev indtaget til en Deel af Slottet, imod at en anden Byggeplads blev tilstaaet Musæet. Vi ville i denne Henseende tilbagekalde i Læserens Erindring de Anskuelser, der af de kyndigste Mænd i sin Tid bleve fremsatte om det lidet Hensigtssvarende i at lægge Musæumsbygningen, der, om det end ikke blev til noget architechtonisk Pragtstykke, dog burde frembyde et Ydre, der var dets Bestemmelse værdigt, ved Siden af en Bygning, som ved sin colossale Størrelse vilde aldeles tage Luven fra den, at lægge et nationalt Mindesmærke, hvis Bevarelse for enhver Fare til de sildigste Slægter er en Sag, af yderste Vigtighed paa et Sted, hvor det i en ikke ringe Grad er truet af Ildsvaade. Vi ville minde om den vistnok velbegrundede Tvivl, der i sin Tid blev fremsat, om den kongelige Gave ogsaa for Musæet havde en Værdi, der endog kun fjernt nærmede sig til den Sum, som Bygningen havde kostet at opføre, og dernæst henstille til Enhvers eget Skjøn, om det ikke var ønskeligt, om det af Majoriteten i Comiteen for det thorvaldsenske Musæum fremsatte Ønske, at man, inden der gjordes noget videre Skridt, skulde tilveiebringe Overslag over en Musæumsbygnings Opførelse paa en hidtil ubebygget Grund, nu blev taget tilfølge, saa at man endnu kunde have Haab om at see Musæet opført paa een af de tidligere foreslaaede, vistnok mere hensigtsmæssige Pladser.
Det skulde gjøre os meget ondt, om man i dette her fremsatte Ønske vilde see enten en Mangel paa Pietet imod den nu afdøde Konge eller Lyst til at rippe op i gamle Stridigheder; thi vi ere os bevidst, ikke at have andet Maal for Øie, end Musæets Vel. Vi paaskjønne fuldeligen den Liberalitet, hvormed den hedenfarne Monark skjænkede endeel af sit nysopbygte Slot til et Tempel for Landets bedste Kunstskatte, men vi holde os tillige overbeviist om, at kun en overdreven Iver for at vise sig taknemmelig mod Giveren har kunnet tilbagevise et saa moderat Ønske, som det ovenomtalte af Comiteens Majoritet fremsatte. Vor nuværende Konge, som selv er begavet med høi Kunstsands og er besjælet af en levende og virksom Kjærlighed for Kunstens Interesser, vil ikke lade en saa vigtig Gjenstand for sin Omhu lide under en vistnok overilet Beslutning; han vil indsee, at en kort Standsning i Opførelsen af Museets Bygning vil rigeligt blive opveiet derved at den kommer til i en langt høiere Grad at svare til sin Bestemmelse.

Generel kommentar

Dette er en trykt tekst, som blev udgivet i Fædrelandet.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1839, Fædrelandet 14.12.
Emneord
Thorvaldsens Museum, oprettelsen af
Personer
Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 19.02.2015 Print