Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7103 af 10246
Afsender Dato Modtager
Redaktørerne ved Kjøbenhavnsposten [+]

Afsendersted

København

20.2.1837 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

– Tirsdagen den 2den Marts er bestemt at holdes Generalforsamling i Konstforeningen, ved hvilken i det Væsentlige Følgende vil blive forhandlet: 1) Fremlægges Indberetning fra den Committee, der er valgt til at bedømme de indkomne Skizzer til Udførelse af et Historie-Maleri i det Større, hvoraf erfares, at det er overdraget til Hr. Adam Müller at udføre et saadant Maleri efter den af ham indsendte Skizze, der forestiller “Luther paa Rigsdagen i Worms”, for hvilket Maleries Udførelse i i legemsstore Figurer er med Generalforsamlingens dertil under 28de April f. A. givne Bemyndigelse, blevet ham tilsagt et Honorar af 500 Specier. Som det Sted, hvor Maleriet, naar det er udført, skal opstilles, er af Committeen foreslaaet enten Helliggeistes Kirke her i Staden eller Domkirken i Roeskilde. 2) Da det i Generalforsamlingen den 10de Marts f. A. er vedtaget, at der for det første i 5 paa hinanden følgende Aar maa af den aarlige Indtægt bestemmes en Sum af i det mindste 500 Species for hvert Aar til Anvendelse for større Konstarbeider, henhørende til Maleri og Sculptur, og da en saadan Sum er af Foreningens Indtægter for sidst afvigte Aar bleven forbeholdet til Udførelse af det nys ommeldte Maleri, har Administrationen formeent, at det større Arbeide, til hvis Udførelse der af indeværende Aars Indtægter kunde forbeholdes en Sum af indtil 500 Species, maatte henhøre til Sculptur. Som Gjenstand for et saadant Arbeide foreslaaes: enten en Døbefont, udført i Bronze eller terra cotta, hvilken skulde bestemmes for en af Landets Kirker udenfor Kjøbenhavn, efter hvad Generalforsamlingen til sin Tid nærmere maatte beslutte desangaaende. Valgtes terra cotta, kunde muligen 2 eller flere Exemplarer erholdes; eller: den plastiske Decoration i Stuk omkring Uhret og i de dertil svarende Lunetter paa samme Væg i Universitetsbygningens Vestibule. Over det Arbeide, hvis Udførelse vedtages af Generalforsamlingen, maatte vedkommende Konstnere inden næste 1ste October indsende modellerede Skizzer, hvilke derefter maatte underkastes Bedømmelse af en dertil udvalgt Committee, der tillige afgjør med Konstneren de nærmere Bestemmelser om Prisen (indtil 500 Specier), Udførelsestiden m. v. Denne Committee formenes ligesom den i forrige Aar at maatte bestaae af 7 Medlemmer. Skulde ingen Skizzer indleveres, eller skulde blandt de indkommende ingen findes qvalificeret til at samme ønskes udført i de Større, da forbeholdes de nævnte 500 Species til at anvendes i Forbindelse med de for et af de 3 næste Aar bestemte 500 Species paa saadan Maade, som af Generalforsamlingen til sin Tid nærmere maatte bestemmes. – Da i sidst afvigte Aar ikkun tre af vore sig i Udlandet opholdende Konstnere, Sonne, Holm og Constantin Hansen, have hjemsendt og tilbudt Foreningen Malerier, nemlig hver eet Maleri, hvilke alle ere kjøbte, og da det dog i flere Henseender synes stemmende med Konstforeningens Øiemed, navnligen at yde de fortrinligere af disse Konstnere al den Opmuntring, der kan bestaae med Foreningens Tarv, er det derhos Administrationens Ønske, at et vist Antal af fornævnte unge Konstnere, som opholde sig udenlands, maatte for indeværende Aar opfordres til at indsende til Foreningen Malerier over selvvalgte Gjenstande til en Priis, de selv derpaa maatte bestemme, dog at denne ei overstiger 150 Specier. Saafremt dette bifaldes af Generalforsamlingen, skal der i samme blive fremlagt en Liste over fornævnte Konstnere, blandt hvilke da foreslaaes, at Opfordringen maatte udgaae til de sex Konstnere, som ved Votering erholde de fleste Stemmer.”

Generel kommentar

Denne tekst blev trykt i Kjøbenhavnsposten, 11te Aargang, Nr. 52, 1837.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1837, Kjøbenhavnsposten 20.2.
Personer
Constantin Hansen · H.G.F. Holm · Kunstforeningen af 1825 · Adam Müller · Jørgen Sonne
Sidst opdateret 18.05.2016 Print