Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7062 af 10246
Afsender Dato Modtager
Redaktørerne ved Dansk Folkeblad 3.2.1837 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

–––––––––

Det vil interessere Folkebladets Læsere at erfare, at der den 31te Januar, eller otte Dage efterat Subscriptionen var aabnet, var til det Thorvaldsenske Museum anmeldt Bidrag til omtrentligt Beløb 16,000 Rbdlr. Det maa tillige bemærkes, at disse Bidrag vare indkomne ved enkelte Mænds Virksomhed i enkelte Kredse; hvorimod aldeles ingen af de udsendte Planer endnu var tilbagesendt. Det fortjener ligeledes at blive bekjendt — fordi det tjener til at vise, hvorledes det begyndte Foretagende bliver betragtet ogsaa fra Regjeringens Side —, at der er tilstaaet Porto-Frihed ved den vidtløftige Correspondence, som udfordres; alle Meddelelser angaaende dette Anliggende ønskes derfor ufrankerede tilsendte under Adresse til Conferentsraad Collin. Iøvrigt er det bekjendt, at de tegnede Bidrag ikke ville blive indfordrede, førend der vil kunne skrides til Værkets Udførelse.

Folkebladet vil vedblive at levere Efterretninger om den Thorvaldsenske Sags videre Fremme. Den er indledet i Folket som et National-Anliggende, og TrykkefrihedsSelskabet har en saa folkelig Oprindelse og Charakteer, at hiint Anliggende tør gjøre Regning paa at finde mange varme og ufortrødne Befordrere blandt Selskabets Medlemmer. Og en saadan personlig Medvirken af Mænd, som paa Konstens og paa Nationalitetens Vegne interessere sig for Sagen, er den bedste Hjælp, vi kunne ønske den. Det er naturligt, at en Stemning først maa vækkes i Folkets Masse; men naar de rette Vedkommende, Gejstlige og Skolelærere, Godsejere og Fabrikbestyrere ville i alle Landets Provindser arbeide paa at vække den, ville neppe Mange i Folket staae saa lavt, være saa utilgjængelige for en høiere Interesse end den materielle, at de ikke skulle føle Lyst og Glæde ved at give deres Skjerv til et Værk, som vil blive til Fædrelandets Hæder og Pryd.
 

–––––––––

Generel kommentar

Dette er en trykt tekst, som blev udgivet i Dansk Folkeblad 3.2.1837.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1837, Dansk Folkeblad 3.2.
Emneord
Thorvaldsens Museum, oprettelsen af
Personer
Jonas Collin · Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 05.02.2016 Print