Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7076 af 10246
Afsender Dato Modtager
Redaktørerne ved Dagen [+]

Afsendersted

København

8.2.1837 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

Kjøbenhavn, den 8de Februar.

[...]

– Om Subscriptionen til et Museum for Thorwaldsens Værker. – Ligesom den aabnede Indbydelse i ovennævnte nationale Øiemeed visseligt vil møde Samklang og Interesse hos hele Nationen, saaledes vil det vistnok ogsaa i Reglen være rigtigst at den gaaer ud paa at opfordre til at tegne sig for de Bidrag, hvormed Enhver maatte see sig istand til at understøtte dette priisværdige Foretagende. – Imidlertid torde det dog maaskee ogsaa være hensigtsret om vedkommende Deeltagere var aabnet Leilighed til Valg mellem blot at tegne sig for Bidrag og strax at kunne indbetale det. Saalænge Talen er om de mere Velhavende, om dem, der ville yde større Bidrag, ville disse jo vistnok i Reglen vælge den første Maade; men Deeltagelsen maa ifølge sin Natur og den fornødne Sums Omfang ønskes udstrakt indtil de mindste Bidrag, og blandt disses Ydere torde der maaskee findes Mange, som, idet de gjerne gave deres Skjærv i det Øiebiik de bedst kunde afsee den, dog fandt det betænkeligt at tegne sig for den, deels maaskee fordi de undsaae sig for at tegne sig for en Ubetydelighed, deels maaskee fordi de kunde frygte at den kunde blive dem affordret paa en Tid, da selv en Ubetydelighed kunde blive dem for følelig at udrede. (Til denne Categori regner Indsenderen sig, og det er da saa naturligt, at han tænker sig Flere i samme Tilfælde). – Disse Liniers Hensigt var derfor at hendrage de dette Foretagende ledende Mænds Opmærksomhed paa Foranførte; muligt maatte de af ovennævnte eller lignende Grunde finde sig foranledigede til at aabne Adgang til strax at kunne indbetale de paatænkte Bidrag, for saavidt Nogen maatte ville det. Hvo der ønskede, kunde jo reservere sig Tilbagebetaling, hvis Foretagendet imod al Formodning ikke skulde komme til Udførelse; og for dem, der vilde benytte den oprindelige Maade (blot at tegne sig) stod jo Veien ligefuldt fremdeles aaben.         x. I.

[...]

Generel kommentar

Denne tekst blev trykt i Dagen, Nr. 33, 1837.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1837, Dagen 8.2.
Emneord
Landsindsamlingen til Thorvaldsens Museum · Thorvaldsens Museum, oprettelsen af
Personer
Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum · Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 12.03.2015 Print