No. 6931 af 10318
Afsender Dato Modtager
Redaktørerne ved Dagen [+]

Afsendersted

København

4.5.1836 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

Kjøbenhavn, den 4de Mai.

[...]

Maleriudstillingen paa Charlottenborg er i denne Tid særdeles meget besøgt, og iblandt de 312 udstillede Kunstværker, som Fortegnelsen indeholder, er et saa betydeligt Antal fortræffelige Arbeider, at Beskueren i flere Timer paa denne Udstilling kan finde en herlig Kunstnydelse. Da Rummet i dette Blad ikke tillader at meddele en udførlig Udsigt over de udstillede Stykker, ville vi blot anføre nogle af dem, der i Særdeleshed have vundet almeen Opmærksomhed. Til disse høre fornemmelig: Bærentzens ypperlige Portrait af Professor Eckersberg; Küchlers, udmærket skjønne, italienske Familiescene; Marstrands, paa Lune og Opfindelse rige, Auctionsscene, og hans to originalt opfundne og characterisk udførte Skizzer; Raadsigs to historiske Malerier, efter Ingemans Romaner Waldemar Seier og Prinds Otto; Tanks lille Malerie: En Kone som med sin Fader venter i Uveir sin Mands Hjemkomst, hvori de to Figurer ere fulde af Sandhed og Skjønhed i Udtrykket; Sonnes Tyrehidsning; Müllers Christus i Getsemane Have; Schleisners to Genrestykker: En Mand der tæller Draaber til sin syge Kone, og en gammel Kjældersvend, som begge ere høist fortræffelige ved den Sandhed og Characteer, som Kunstneren har vidst at lægge i den simple Fremstilling; Friedlænders: en Familie paa Veien til Dyrehaven; Jensens ypperligt lignende Portraiter af Prof. Clausen, Prof. Schouw, Prof. Nissen, Theatermaler Lund og Flere. Udstillingen er særdeles rig paa Landskabsmalerier og Søestykker; iblandt de første tiltrækkes Beskueren især af Prof. Møllers, Sødrings, Kjærschous, Stroes, Carmienckes, Petzholdts og Roeds Arbeider. Den største Nydelse finder imidlertid Kunstynderen ved den herlige Samling af Thorwaldsens ældre og nyere Mesterværker; hvoriblandt Copernicus, christelig Styrke, christelig Viisdom, to siddende Engle, hvorover den høiesie ideale Ynde udbreder sig, og den henrivende skjønne døde Christus især fængsle Alles Blikke.

[...]

Generel kommentar

Denne tekst blev trykt i Dagen, Nr. 106, 1836.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1836, Dagen 4.5.
Emneord
Bestillingen til Kunstakademiet · Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1835 · Kunstakademiets udstillinger
Personer
Emil Bærentzen · C.A. Jensen · Kunstakademiet, København · Albert Küchler · Wilhelm Marstrand · J.P. Møller · Fritz Petzholdt · Jørgen Roed · Peter Raadsig · Bertel Thorvaldsen
Værker
Sidst opdateret 20.02.2017 Print