Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 2378 af 10246
Afsender Dato Modtager
Redaktørerne ved Dagen [+]

Afsendersted

København

12.10.1819 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

Kiøbenhavn, den 12te October.

Det første Beviis paa Almeenhyldning, der her i Staden bragdes vor hjemkomne Thorvaldsen havde Sted iforgaars, Søndagen den 10de October, da Hr. Justitsraad N.H. Weinwich ved en Tale, som han holdt i det grevelig Moltkiske Malerie-Gallerie i Nærværelse af en talrig Forsamling, der, foruden nogle af Statens første Embedsmand, for det meste bestod af Kunstnernes Dyrkere og Velyndere, lykønskede Kunstneren til hans Ankomst i Fædrenelandet og tolkede Almeenhedens Følelser for hans udmærkede Kunstnerværd. Til denne Forsamling havde Taleren forud indbudt ved følgende Program:

Flittig og klog Beskuelse,
af de skiønne Kunsters Frembringelser,
forædler Tænkemaaden, forsøder Livet,
udbreder roelig Glæde og stille Fornøielse,
adspreder og opklarer de mørke Skyer,
som svæve om os, under de alvorligere Sysler i Livet,
danner Mennesket og giver Anledning til fornuftig Underholdning.
Intet er derfor naturligere,
end at vi agte, ynde og hædre dem,
som vare Aarsag til disse ædle Følelser
og vi ved givne Leiligheder bevidne Kunstens udmærkede Mænd,
vor store Høiagtelse og Beundring;
og under disse Betragtninger indbydes herved,
Kunsternes Dyrkere og Yndere,
at beære med deres Tilstedeværelse,
en Tale, som holdes til Ære,
for vor tilreisende Landsmand fra Rom,

Hr. Professor og Ridder,
Albert Thorwaldsen,

den 10de Ocbr. 1819 Kl. 12 i det Moltkiske Maler-Gallerie,
og i hans Nærværelse.

Generel kommentar

Denne annonce udkom i Dagen d. 12.10.1819, nr. 243. Se Weinwichs annonce i sin oprindelige skikkelse her.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1819, Dagen 12.10.
Emneord
Alberto eller Bertel? · Danmarksopholdet 1819-20
Personer
Bertel Thorvaldsen · Niels Henrich Weinwich
Sidst opdateret 12.03.2015 Print