No. 9021 af 10318
Afsender Dato Modtager
C.F. Holbech [+]

Afsendersted

Rom

1842-1844 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af regnskabet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette regnskab er under udarbejdelse.

Se original [Translation]

[på omslaget:]

Holbech
1842 – 1844.

[Begynder på s. 1.:]

Udgivter for Comferenseraad.

Ridder Albert Thorvaldsen.

fra den 1 Ogtober 1842.

Smaae Udgivter for Conferenseraaden den
Dag han reiste fra Rom.
Til Konen som giorde Opvartning i Huset
for Maaneden September.
Til Skomageren for et par Skoe som Confe-
renseraaden ikke havde betalt.
Til Vaskerkonen.
For at bringe Blokken til St. Tadeus ind i
Studiet, og flytte den andre Statuer saaledes
at der blev Plads for Dette Arbeide, betaldt
til Facinerne.
Til Matrona Villiams betaldt en Restanse paa
et Maleri.
Betalt til Consul Kolb.
Til Gibseren for Grazzierne.
Til Facinerne for at bringe Blokken til
Grazzierne fra det Store, til det mindre,
Studie.
Til Luigi Scaramelli for at pungtere Basrilieffet
Venus og Amor.
Til samme for at pungtere Basrelieffet
Amor og Hymen.
Somma
 
5.
 
2.
 
1.

 
 
 
6.
 
67.
20.
100.
 
 
9.
 
18.
 
18.
249.
 
 
 
74.
 
80.
20.
 
 
 
50
 
50
47.
 
 
 
 
 
 
 
 
21

 

Et Brev fra Kiøbenhavn.
Til Madamme Anna Maria for Ogtober
Maaned 1842.
For en Medallie paa Subskribtion.
For et Brev.
En Slibesten nødvendig i Studiet
En stompello for de smaae Basrelieffer.
Sæbe til at smøre cabeletterne med
Gibs.
Trækul til at varme Studierne med.
Til Luigi Scaramelli for at pungtere og prepa-
rere Poninskis Buste.
For at sauge et Stykke fra samme Buste.
Til Madamme Anna Maria for November.
For et Brev.
For 3 nødvændige stykker mozzatura.
En Reparation paa Vinduerne i alle Studi-
erne, efter at Galli var flyttet ud.
Til Madamme Anna Maria for December
Somma

 
15.
1.
 
3.
 
18.

15.

1.
 
7.
15.
78.
28.
 
 
 
20.
20
20
1.
3.
 
 
 
70.
 
10.
50.
 
89.

11.

 

Nytaars Drikkepenge til Post-Budet
Nytaars Drikkepenge til Barberinis Domestiker
Ditto til Drengen som giør Studierne rene
Ditto til Snedkerens Folk.
Huuseleie for det Værelse hvori Brønsteds
Sager opbevares. For 2 Aar, betalt.
Nytaar Drikkepenge til den Kusk som immer bragte
Conferenseraaden til de Akademiske Forsamlinger
Et forretnings Brev fra Kiøbenhavn, hvori indlagt
en andet [sic] til Savaretti
Et forretnings Brev til Kiøbenhavn. Dobbelt
Til Madamme Anna Maria for Janua[r] 1843
En Bog ankommen med Posten
For Kul til at opvarme Studierne
Huseleie for Studierne med Afdrag af de
Reparationer som Conferenseraaden haver
Ladet giøre. For Aaret 1842.
Til Madamme Anna Maria for Februar 1843.
Snore til at trække Boret med og andet Brug.
Sæbe til at smøre Kabilætterne. Og Gibs.
En Vifte, for at giøre Ild.
Somma
 
1.
1.
 
 
24.
 
 
 
 
 
15.
 
5.
 
 
80.
15.
 
 
 
144.
20.
40.
 
50.
 
 
 
50.
55.
 
10.
 
4.
40.
 
 
30½
 
6.
6.
4.
15½

 

Til Sionor Gioseppe Satuciotti for at udføre Basrilieffet
Amor og Venus
Til Signor Gioseppe for at udføre Poninskis Buste
Til scarpelinen for Basrilieffet Amor og Venus.
Til scarpelinen for Poninskis Buste.
For at polere Foden til samme Buste.
For Meisler hærdede til disse Arbeider
Et Stykke viner Pimpsten
Til facinen for at bære ovenmelte Buste og Basrilief
tilligemed Modellerne dertil, fra det Store til det
mindre Studie
Et Forretnings-Brev fra Kiøbenhavn
Til Madamme Anna Maria for Mars 1843
Kaaberstikker Medica for at radere to Klader
Comia for Tegningen efter Basrilieffet Maria
Bebudelse.
For at bære samme Bassorilief frem og tilbage
fra Studiet. Til facinen.
For Trækul til at varme Studierne.
Spille
En Spade
To Bøger tilsent fra Kiøbenhavn
Madamme Anna Maria for April 1843
Et forretnings Brev til Kiøbenhavn.
Somma
 
50.
35.
2.
6.
 
 
 
 
 
 
 
15.
23.
 
6.
 
 
2.
 
 
2.
15.
 
159.
 
 
 
10
65.
50.
60.
30.
 
 
20.
28.
 
 
 
 
 
20.
10
10.
20.
16.
 
5.
44.

 

Camia for Tegningen efter Basrilieffet Flugten
til Ægypten
Facinen for at bære samme Bassorilief frem
og tilbage fra Studiet
Til costoden og facinerne som bragte den
i Kunstforeningen vundne Statue
En Rengiørelse af Studierne.
Madamme Anna Maria for Maaneden Mai
Til Babani for at pungtere Grazziernes Gruppe
For Meisler hærdede til dette Arbeide
Facinen for Samme
45 [rombe-formet tegn] Katiner sauget paa samme
Camia for at tegne Christus i Templet Basrilief
Facinen for at bære Basrilieffet frem og tilbage
fra Studiet
Til Madamme Anna Maria for Juni 1843
Et forretnings Brev fra Kiøbenhavn over Livorni
Til facinerne for at bringe nogle Marmorstykker
i Orden ved de smaae Studier
En Medaille paa Subskribsion.
3 Breve til Kiøbenhvan, det ene fra Kolb, dobelt
Penseler, Kuste og anden til Studiernes Rengiøren
Nødvendige Aperatur
Til Madamme Anna Maria for Maaneden Juli
Somma
 
12.
 
 
 
2.
1.
15.
350.
3.
5.
6.
12.
 
 
15.

 
1.
1.
 
 
 
15.
440.
 
 
 
20.
 
30.
 
 
 
51.
50.
 
 
 
20.
 
15.
 
 
 
20.
 
70.
 
76.

 

De sædvanlige August Drikkepenge til Barberinis
Domestikker
Ditto til Drengen som giør Studierne rene
En Medaille paa Subskribtion
Til Madamme Anna Maria for August
Et Brev fra Kiøbenhavn over Livorno
Til Luigi Scarameli for at pungtere Apostler-
ne St Tadæus, og St Andreas.
For den nødvendige Hielp af Faciner for
disse Arbeider.
29 [rombe-formet tegn] Palm sauget paa St Tadæus
Meiseler hærdede for bægge Statuer
Spille og Gibs for Ditto
En Stampello til Ditto
Til Madamme Anna Maria for September
En Reparation paa Studiernes Vinduer.
Til Camia for Tegningen efter Basrilieffet
Christi Daab.
For at bære Ditto frem og tilbage fra Studiet.
To Breve til Kiøbenhavn.
Til Madamme Anna Maria for Ogtober.
En Medaille paa Subskribtion.
En Reparation paa Studiernes Laase.
Somma
 
1.
2.
1.
15.
 
 
260.
 
13.
4.
10.


15.
4.
 
12.


15.
1.
1.
356..
 
40.
 
 
 
7.
 
 
 
 
20
 
20.
80.
 
20.
 
 
20.
10.
 
 
 
17

 

Et [sic] Solskierm for et af Studiernes
Vinduer.
Til Madamme Anna Maria for November
Gioseppe Gabbati for at pungtere Basrilieffet
Christus i Emaus.
Cicata for at præparere samme Arbeide.
med Tandmeisel.
14 [rombe-formet tegn] Palmer sauget paa Ditto.
Arbeide af Faciner for Ditto
En Stampello for Ditto
Meisler hærdede for Ditto.
De sædvanlige Nytaars-Drikkepenge til
Barberinis Domestiker og Haandværkerne.
Ditto til Snedkerens Fork [sic] for hele Aaret.
Ditto til Drengen som haalder Studier-
ne rene o.s.v.
Til Madamme Anna Maria for December
For to Breve.
Nytaars Drikkepenge til Postbudet.
Et Brev.
En Afstøbning af Amor med Lyren som
Present til Professor de Mathei.
Til Madamme Anna Maria for Januar 1844.
Somma
 

15.
 
60.
 
20.
1.
2.

1.
 
1.
1.
 
4.
15. 
5.
15.
143.
 
70.
 
 
 
 
 
68.
 
70.
10.
 
40.

 
 
 
38.
20.
1.
 


17.

 

Huseleie for Studierne, for Aaret 1843.
En Medaille paa Subskribtion
Til Madamme Anna Maria for Februar
En Medaille paa Subskribtion
Trækul til at varme Studierne med for hele
Vinteren 1844.
En Baag tilsent med Posten.
Et Blad tilsent med Posten.
Et forretnings Brev til Kiøbenhavn.
Til Madamme Anna Maria for Mars.
En Reparation paa Studiernes Vinduer.
Jerntraad, og Søm, til et Gitter over samme
Vindue.[sic]
For det Brev som melte mig Conferenseraadens
Død.
For at kunde lukke for Conferenseraadens Sager
var en Omflytning af Gienstandene i Studierne
nødvendig for hvilken jeg haver betalt.
Somma
104.
1.
15.
1.
 
13.15.
4.
 
3.
 

 
 
3.
160.
 
 
 
 
 
 
6.
4
10.
 
90
 

 
53
 
 

63.

 

Arbeider der ved Conferentseraadens
Død ikke ere blevne fuldentte

Til Cicala for det Arbeide som er giordt paa Bas-
Rilieffet Amor og Hymen.
Til scarpeliene for at giøre Grunden paa samme
Basrilief.
Meisler hærdede for samme Arbeide.
Marmor Blok til Conradins Statue.
Transport til Studiet for samme.
Til Luigi Scaramelli for det Arbeide som er giordt paa
samme.
Hielp af Fachinen ved dette Arbeide.
Meisler hærdede for samme.
Et Stykke sauget fra samme
Gibs og spille for samme
Til Gibseren for at sammensette Modellen til
samme
Til Luigi Scaramelli for at pungtere Medallionen
Grazzierne.
Meisler hærdede for samme.
For det Arbeide som er giordt paa Baronesse
Stampes Buste.
Til Camia for Tegningen efter Basrilieffet Amor og Psyche.
Til samme for Tegningern efter Apostlerne
St Andreas og St Tadæus.
Somma
 
39.
 
2.

72.
14.
 
110.
4.
3.
3.

 

 
14
 
 
10
9
 
41.
324.
 
 
 
50
30.
80.
 
 

20
10.
 
15.
 
20.
 
 
25.
 
 
 
 
89.
39

 

Til Madamme Anna Maria for April – 15 scudi
Det hele Beløb af hvad jeg haver udgivet

2056.Scudi 3 Baiocco
2071 – 3
2036 – 15
= 34 scudi 88 Baiocco

N O

De af mig udlagte 34 scudi 88 Baiocco haver jeg modtaget af Herr Bravo hvorfor herved Quiteres

Den 10 April 1844 C.F Holbech

 

Modtaget af Herr Conferenseraad A Thorvaldsen selv ved hans Afreise fra Rom

– – – 604 Scudi 65.

for hvilken Som min quitering man finder i salig Conferentseraadens Gemmer.

Videre modtaget i Banken hos Herr Consul Kolb

– – – 567. – 50.

Modtaget i Banken hos Herr Kolb

– 864 – ” –

hvilke vare de Penge som Herr
Kolb havde at opbevare for de
tre Basrilieffer.

Somma 2036 scudi 15 baiocc

Generel kommentar

Dette regnskab er en del af en regnskabssamling, der omfatter Thorvaldsens værkstedsregnskaber for perioden 1834-1844.
En oversigt over alle enkeltdokumenterne i regnskabssamlingen kan ses via emneordet Regnskab No. 2, 1834-1844.
En samlet oversigt over alle Thorvaldsens kendte værkstedsregnskaber findes i referenceartiklen Værkstedsregnskaber.

Arkivplacering
Regnskab No. 2, 1842-1844, nr. 351
Emneord
Regnskab No. 2, 1834-1844 · Værkstedsregnskaber
Personer
Leonardo Camia · G. Cicala · Penry Williams
Værker
Sidst opdateret 08.01.2018 Print