1842-1844

Afsender

C.F. Holbech

Afsendersted

Rom

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af regnskabet.

Resumé

Kommentarerne til dette regnskab er under udarbejdelse.

Dokument

[på omslaget:]

Holbech
1842 – 1844.

[Begynder på s. 1.:]

Udgivter for Comferenseraad.

Ridder Albert Thorvaldsen.

fra den 1 Ogtober 1842.

Smaae Udgivter for Conferenseraaden den
Dag han reiste fra Rom.
Til Konen som giorde Opvartning i Huset
for Maaneden September.
Til Skomageren for et par Skoe som Confe-
renseraaden ikke havde betalt.
Til Vaskerkonen.
For at bringe Blokken til St. Tadeus ind i
Studiet, og flytte den andre Statuer saaledes
at der blev Plads for Dette Arbeide, betaldt
til Facinerne.
Til Matrona VilliamsI betaldt en Restanse paa
et Maleri.
Betalt til Consul Kolb.
Til Gibseren for Grazzierne.
Til Facinerne for at bringe Blokken til
Grazzierne fra det Store, til det mindre,
Studie.
Til Luigi Scaramelli for at pungtere Basrilieffet
Venus og Amor.
Til samme for at pungtere Basrelieffet
Amor og Hymen.
Somma
 
5.
 
2.
 
1.

 
 
 
6.
 
67.
20.
100.
 
 
9.
 
18.
 
18.
249.
 
 
 
74.
 
80.
20.
 
 
 
50
 
50
47.
 
 
 
 
 
 
 
 
21

 

Et Brev fra Kiøbenhavn.
Til Madamme Anna Maria for Ogtober
Maaned 1842.
For en Medallie paa Subskribtion.
For et Brev.
En Slibesten nødvendig i Studiet
En stompello for de smaae Basrelieffer.
Sæbe til at smøre cabeletterne med
Gibs.
Trækul til at varme Studierne med.
Til Luigi Scaramelli for at pungtere og prepa-
rere Poninskis Buste.
For at sauge et Stykke fra samme Buste.
Til Madamme Anna Maria for November.
For et Brev.
For 3 nødvændige stykker mozzatura.
En Reparation paa Vinduerne i alle Studi-
erne, efter at Galli var flyttet ud.
Til Madamme Anna Maria for December
Somma

 
15.
1.
 
3.
 
18.

15.

1.
 
7.
15.
78.
28.
 
 
 
20.
20
20
1.
3.
 
 
 
70.
 
10.
50.
 
89.

11.

 

Nytaars Drikkepenge til Post-Budet
Nytaars Drikkepenge til Barberinis Domestiker
Ditto til Drengen som giør Studierne rene
Ditto til Snedkerens Folk.
Huuseleie for det Værelse hvori Brønsteds
Sager opbevares. For 2 Aar, betalt.
Nytaar Drikkepenge til den Kusk som immer bragte
Conferenseraaden til de Akademiske Forsamlinger
Et forretnings Brev fra Kiøbenhavn, hvori indlagt
en andet [sic] til Savaretti
Et forretnings Brev til Kiøbenhavn. Dobbelt
Til Madamme Anna Maria for Janua[r] 1843
En Bog ankommen med Posten
For Kul til at opvarme Studierne
Huseleie for Studierne med Afdrag af de
Reparationer som Conferenseraaden haver
Ladet giøre. For Aaret 1842.
Til Madamme Anna Maria for Februar 1843.
Snore til at trække Boret med og andet Brug.
Sæbe til at smøre Kabilætterne. Og Gibs.
En Vifte, for at giøre Ild.
Somma
 
1.
1.
 
 
24.
 
 
 
 
 
15.
 
5.
 
 
80.
15.
 
 
 
144.
20.
40.
 
50.
 
 
 
50.
55.
 
10.
 
4.
40.
 
 
30½
 
6.
6.
4.
15½

 

Til Sionor Gioseppe Satuciotti for at udføre Basrilieffet
Amor og Venus
Til Signor Gioseppe for at udføre Poninskis Buste
Til scarpelinen for Basrilieffet Amor og Venus.
Til scarpelinen for Poninskis Buste.
For at polere Foden til samme Buste.
For Meisler hærdede til disse Arbeider
Et Stykke viner Pimpsten
Til facinen for at bære ovenmelte Buste og Basrilief
tilligemed Modellerne dertil, fra det Store til det
mindre Studie
Et Forretnings-Brev fra Kiøbenhavn
Til Madamme Anna Maria for Mars 1843
Kaaberstikker Medica for at radere to Klader
Comia for Tegningen efter Basrilieffet Maria
Bebudelse.
For at bære samme Bassorilief frem og tilbage
fra Studiet. Til facinen.
For Trækul til at varme Studierne.
Spille
En Spade
To Bøger tilsent fra Kiøbenhavn
Madamme Anna Maria for April 1843
Et forretnings Brev til Kiøbenhavn.
Somma
 
50.
35.
2.
6.
 
 
 
 
 
 
 
15.
23.
 
6.
 
 
2.
 
 
2.
15.
 
159.
 
 
 
10
65.
50.
60.
30.
 
 
20.
28.
 
 
 
 
 
20.
10
10.
20.
16.
 
5.
44.

 

CamiaII for Tegningen efter Basrilieffet Flugten
til Ægypten
Facinen for at bære samme Bassorilief frem
og tilbage fra Studiet
Til costoden og facinerne som bragte den
i Kunstforeningen vundne Statue
En Rengiørelse af Studierne.
Madamme Anna Maria for Maaneden Mai
Til Babani for at pungtere Grazziernes Gruppe
For Meisler hærdede til dette Arbeide
Facinen for Samme
45 [rombe-formet tegn] Katiner sauget paa samme
Camia for at tegne Christus i Templet Basrilief
Facinen for at bære Basrilieffet frem og tilbage
fra Studiet
Til Madamme Anna Maria for Juni 1843
Et forretnings Brev fra Kiøbenhavn over Livorni
Til facinerne for at bringe nogle Marmorstykker
i Orden ved de smaae Studier
En Medaille paa Subskribsion.
3 Breve til Kiøbenhvan, det ene fra Kolb, dobelt
Penseler, Kuste og anden til Studiernes Rengiøren
Nødvendige Aperatur
Til Madamme Anna Maria for Maaneden Juli
Somma
 
12.
 
 
 
2.
1.
15.
350.
3.
5.
6.
12.
 
 
15.

 
1.
1.
 
 
 
15.
440.
 
 
 
20.
 
30.
 
 
 
51.
50.
 
 
 
20.
 
15.
 
 
 
20.
 
70.
 
76.

 

De sædvanlige August Drikkepenge til Barberinis
Domestikker
Ditto til Drengen som giør Studierne rene
En Medaille paa Subskribtion
Til Madamme Anna Maria for August
Et Brev fra Kiøbenhavn over Livorno
Til Luigi Scarameli for at pungtere Apostler-
ne St Tadæus, og St Andreas.
For den nødvendige Hielp af Faciner for
disse Arbeider.
29 [rombe-formet tegn] Palm sauget paa St Tadæus
Meiseler hærdede for bægge Statuer
Spille og Gibs for Ditto
En Stampello til Ditto
Til Madamme Anna Maria for September
En Reparation paa Studiernes Vinduer.
Til Camia for Tegningen efter Basrilieffet
Christi Daab.
For at bære Ditto frem og tilbage fra Studiet.
To Breve til Kiøbenhavn.
Til Madamme Anna Maria for Ogtober.
En Medaille paa Subskribtion.
En Reparation paa Studiernes Laase.
Somma
 
1.
2.
1.
15.
 
 
260.
 
13.
4.
10.


15.
4.
 
12.


15.
1.
1.
356..
 
40.
 
 
 
7.
 
 
 
 
20
 
20.
80.
 
20.
 
 
20.
10.
 
 
 
17

 

Et [sic] Solskierm for et af Studiernes
Vinduer.
Til Madamme Anna Maria for November
Gioseppe Gabbati for at pungtere Basrilieffet
Christus i Emaus.
Cicata for at præparere samme Arbeide.
med Tandmeisel.
14 [rombe-formet tegn] Palmer sauget paa Ditto.
Arbeide af Faciner for Ditto
En Stampello for Ditto
Meisler hærdede for Ditto.
De sædvanlige Nytaars-Drikkepenge til
Barberinis Domestiker og Haandværkerne.
Ditto til Snedkerens Fork [sic] for hele Aaret.
Ditto til Drengen som haalder Studier-
ne rene o.s.v.
Til Madamme Anna Maria for December
For to Breve.
Nytaars Drikkepenge til Postbudet.
Et Brev.
En Afstøbning af Amor med Lyren som
Present til Professor de Mathei.
Til Madamme Anna Maria for Januar 1844.
Somma
 

15.
 
60.
 
20.
1.
2.

1.
 
1.
1.
 
4.
15. 
5.
15.
143.
 
70.
 
 
 
 
 
68.
 
70.
10.
 
40.

 
 
 
38.
20.
1.
 


17.

 

Huseleie for Studierne, for Aaret 1843.
En Medaille paa Subskribtion
Til Madamme Anna Maria for Februar
En Medaille paa Subskribtion
Trækul til at varme Studierne med for hele
Vinteren 1844.
En Baag tilsent med Posten.
Et Blad tilsent med Posten.
Et forretnings Brev til Kiøbenhavn.
Til Madamme Anna Maria for Mars.
En Reparation paa Studiernes Vinduer.
Jerntraad, og Søm, til et Gitter over samme
Vindue.[sic]
For det Brev som melte mig Conferenseraadens
Død.
For at kunde lukke for Conferenseraadens Sager
var en Omflytning af Gienstandene i Studierne
nødvendig for hvilken jeg haver betalt.
Somma
104.
1.
15.
1.
 
13.15.
4.
 
3.
 

 
 
3.
160.
 
 
 
 
 
 
6.
4
10.
 
90
 

 
53
 
 

63.

 

Arbeider der ved Conferentseraadens
Død ikke ere blevne fuldentte

Til CicalaIII for det Arbeide som er giordt paa Bas-
Rilieffet Amor og Hymen.
Til scarpeliene for at giøre Grunden paa samme
Basrilief.
Meisler hærdede for samme Arbeide.
Marmor Blok til Conradins Statue.
Transport til Studiet for samme.
Til Luigi Scaramelli for det Arbeide som er giordt paa
samme.
Hielp af Fachinen ved dette Arbeide.
Meisler hærdede for samme.
Et Stykke sauget fra samme
Gibs og spille for samme
Til Gibseren for at sammensette Modellen til
samme
Til Luigi Scaramelli for at pungtere Medallionen
Grazzierne.
Meisler hærdede for samme.
For det Arbeide som er giordt paa Baronesse
Stampes Buste.
Til Camia for Tegningen efter Basrilieffet Amor og Psyche.
Til samme for Tegningern efter Apostlerne
St Andreas og St Tadæus.
Somma
 
39.
 
2.

72.
14.
 
110.
4.
3.
3.

 

 
14
 
 
10
9
 
41.
324.
 
 
 
50
30.
80.
 
 

20
10.
 
15.
 
20.
 
 
25.
 
 
 
 
89.
39

 

Til Madamme Anna Maria for April – 15 scudi
Det hele Beløb af hvad jeg haver udgivet

2056.Scudi 3 Baiocco
2071 – 3
2036 – 15
= 34 scudi 88 Baiocco

N O

De af mig udlagte 34 scudi 88 Baiocco haver jeg modtaget af Herr Bravo hvorfor herved Quiteres

Den 10 April 1844 C.F Holbech

 

Modtaget af Herr Conferenseraad A Thorvaldsen selv ved hans Afreise fra Rom

– – – 604 Scudi 65.

for hvilken Som min quitering man finder i salig Conferentseraadens Gemmer.

Videre modtaget i Banken hos Herr Consul Kolb

– – – 567. – 50.

Modtaget i Banken hos Herr Kolb

– 864 – ” –

hvilke vare de Penge som Herr
Kolb havde at opbevare for de
tre Basrilieffer.

Somma 2036 scudi 15 baiocc

Oversættelse af dokument

[on the cover:]

Holbech
1842 – 1844.

[Begins on page 1.:]

Expenses for Comferenseraad.

Knight Albert Thorvaldsen.

From October 1st 1842.

Small expenses for the Conferensraad
on the day he left Rome.
For the woman who attended in the house
for the month of September.
For the shoemaker for a pair of shoes which
the Conferensraad had not paid.
For the laundress.
For bringing the block for St. Tadeus into
the studio and remove other statues
so that there was room for this work, paid
to the facines [?].
To Matron Villiams an arrear on
a painting.
Paid to consul Kolb.
To the plasterer for the Graces.
To the facines for bringing the block for
the Graces from the large to the smaller
studio.
To Luigi Scaramelli for pointing the bas-relief
Venus and Cupid.
To the same for pointing the bas-relief
Cupid and Hymen.
Sum
 
5.
 
2.
 
1.

 
 
 
6.
 
67.
20.
100.
 
 
9.
 
18.
 
18.
249.
 
 
 
74.
 
80.
20.
 
 
 
50
 
50
47.
 
 
 
 
 
 
 
 
21

 

A letter from Copenhagen.
To Madam Anna Maria for the month of
October 1842.
For a medal on subscription.
For a letter.
A whetstone necessary in the studio
A stompello for the small bas-reliefs.
Soap to coat the cabellettes [?]
with plaster.
Charcoal to heat the studios.
To Luigi Scaramelli to point and prepare
Poninski’s bust.
For sawing a piece from the same bust.
For Madam Anna Maria for November.
For a letter.
For 3 necessary pieces of mozzatura.
Repair of the windows in all
the studios after Galli had moved out.
For Madam Anna Maria for December
Sum

 
15.
1.
 
3.
 
18.

15.

1.
 
7.
15.
78.
28.
 
 
 
20.
20
20
1.
3.
 
 
 
70.
 
10.
50.
 
89.

11.

 

Gratuities for New Year for the postman
Gratuities for New Year for Barberini’s domestics
Ditto for the boy who cleans the studios
Ditto for the carpenter’s people.
Rent for the room in which Brønsted’s
things are kept. Paid for 2 years.
Gratuities for New Year for the coachman who always took
the conferensraad to the academic assembleys
A business letter from Copenhagen
which has another enclosed for Savaretti
A business letter to Copenhagen. Double.
For Madam Anna Maria for January 1843
A book arrived by mail
For coal to heat the studios
Rent for the studios with part-payment on the
repair which the conferensraad has
had made. For the year 1842.
To Madam Anna Maria for February 1843.
Strings to pull the drill and for other use.
Soap to coat the cabelettes. And plaster.
A fan, to make fire.
Sum
 
1.
1.
 
 
24.
 
 
 
 
 
15.
 
5.
 
 
80.
15.
 
 
 
144.
20.
40.
 
50.
 
 
 
50.
55.
 
10.
 
4.
40.
 
 
30½
 
6.
6.
4.
15½

 

To Signor Gioseppe Satuciotti for executing the bas-relief
Cupid and Venus
To Signor Giosepe for executing Poninski’s bust
For the scarp line for the bas-relief Cupid and Venus.
For the scarp line for Poninski’s bust.
For polishing the foot of the same bust.
For chisels hardened for this work
A piece of viner[?] pumice
For the facine to carry the above mentioned bust and bas-relief
as well as the models for this from the large to the
smaller studio.
A business letter from Copenhagen
To Madam Anna Maria for March 1843.
Engraver Medica to etch two drafts
Comia for the drawing from the bas-relief the Annunciation of the
Virgin Mary
For carrying the same bas-relief to and back
from the studio. To the facine.
For charcoal to heat the studios.
Spille
A spade
Two books sent from Copenhagen
Madam Anna Maria for April 1843
A business letter to Copenhagen
Sum
 
50.
35.
2.
6.
 
 
 
 
 
 
 
15.
23.
 
6.
 
 
2.
 
 
2.
15.
 
159.
 
 
 
10
65.
50.
60.
30.
 
 
20.
28.
 
 
 
 
 
20.
10
10.
20.
16.
 
5.
44.

 

Camia for the drawing from the bas-relief
The flight into Egypt
The facine to carry the same bas-relief to
and back from the studio
To the attendant and the facines who brought the
statue which had won in the art society
A cleaning of the studios
Madam Anne Maria for the month of May
To Babani for pointing the group of the Graces
For chisels hardened for this work
The facine for the same
45 [a sign like a rhomb] catins sawed on the same
Camia for drawing Christ in the temple Bas-relief
The facine for carrying the bas-relief to and back
from the studio
To Madam Anna Maria for June 1843
A business letter from Copenhagen via Leghorn
To the facines for getting some pieces of marble
in order at the small studios
A medal on subscription.
3 letters to Copenhagen, one from Kolb, double
Brushes, brooms and other things for the cleaning of the studios
Necessary apparatus
To Madam Anna Maria for the month of July
Sum
 
12.
 
 
 
2.
1.
15.
350.
3.
5.
6.
12.
 
 
15.

 
1.
1.
 
 
 
15.
440.
 
 
 
20.
 
30.
 
 
 
51.
50.
 
 
 
20.
 
15.
 
 
 
20.
 
70.
 
76.

 

The usual gratuities for August for Barberini’s
domestics
Ditto for the boy who cleans the studios
A medal on subscription
To Madam Anna Maria for August
A letter from Copenhagen via Leghorn
To Luigi Scarameli for pointing the Apostles
St Tadeus, and St Andreas.
For the necessary help from facines for
these works
29 [a sign like a rhomb] Palm sawed on St Tadeus
Chisels hardened for both statues
Spille and plaster for ditto
A stampello for ditto
To Madam Anna Maria for September
Repair of the windows in the studios.
To Camia for the drawing from the bas-relief
of the baptism of Christ.
For carrying ditto to and back from the studio.
Two letters for Copenhagen.
To Madam Anna Maria for October.
A medal on subscription.
Repair on the locks of the studios.
Sum
 
1.
2.
1.
15.
 
 
260.
 
13.
4.
10.


15.
4.
 
12.


15.
1.
1.
356..
 
40.
 
 
 
7.
 
 
 
 
20
 
20.
80.
 
20.
 
 
20.
10.
 
 
 
17

 

A sunshade for one of the windows
in the studios.
To Madam Anna Maria for November
Gioseppe Gabbati for pointing the bas-relief
Christ in Emaus.
Cicata for preparing the same work
with a tooth chisel.
14 [sign like a rhomb] Palms sawed on ditto.
Work by facines for ditto
A stampello for ditto
Chisels hardened for ditto.
The usual New Year’s gratuities for
Barberini’s domestics and the craftsmen.
Ditto for the carpenter’s people for all year.
Ditto for the boy who keeps the studios
clean, etc.
To Madam Anna Maria for December
For two letters.
New Year’s gratuities for the postman.
A letter.
A cast of Cupid with the Lyre as a
present to professor de Mathei.
To Madam Anna Maria for January 1844.
Sum
 

15.
 
60.
 
20.
1.
2.

1.
 
1.
1.
 
4.
15. 
5.
15.
143.
 
70.
 
 
 
 
 
68.
 
70.
10.
 
40.

 
 
 
38.
20.
1.
 


17.

 

Rent for the studios, for the year 1843.
A medal on subscription
To Madam Anna Maria for February
A medal on subscription
Charcoal for heating the studios
all winter 1844.
A book received by mail.
A magazine received by mail.
A business letter to Copenhagen.
To Madam Anna Maria for March.
Repair on the windows of the studios.
Wire and nails for a grate over the same
window.
For the letter which informed of the
death of the conferensraad.
To be able to close up the things of the conferensraad
a rearrangement of the objects in the studios
was necessary for which I have paid.
Sum
104.
1.
15.
1.
 
13.15.
4.
 
3.
 

 
 
3.
160.
 
 
 
 
 
 
6.
4
10.
 
90
 

 
53
 
 

63.

 

Works which have not been finished
at the death of the conferensraad

To Cicala for the work which has been done
on the bas-relief Cupid and Hymen.
To scarpeliene for making the ground on the same
bas-relief.
Chisels hardened for the same work.
Marble block for Conradin’s statue.
Transport to the studio of the same.
To Luigi Scaramelli for the work which has been done
on the same.
Help from the facine for this work.
Chisels hardened for the same.
A piece sawed from the same.
Plaster and spille for the same.
For the plasterer to put together the model
for the same.
To Luigi Scaramelli for pointing the medallion
the Graces.
Chisels hardened for the same.
For the work which has been done on Baroness
Stampe’s bust.
To Camia for the drawing from the bas-relief Cupid and Psyche.
To the same for the drawing from the Apostles
St Andreas and St Tadeus
Sum
 
39.
 
2.

72.
14.
 
110.
4.
3.
3.

 

 
14
 
 
10
9
 
41.
324.
 
 
 
50
30.
80.
 
 

20
10.
 
15.
 
20.
 
 
25.
 
 
 
 
89.
39

 

To Madam Anna Maria for April – 15 scudi
The total sum of what I have paid out

2056.Scudi 3 Baiocco
2071 – 3
2036 – 15
= 34 scudi 88 Baiocco

N O

The 34 scudi 88 Baiocco which I have laid out I have received from Mr Bravo for which I hereby sign

April 10th 1844 C.F Holbech

 

Received from A. Thorvaldsen Conferensraad himself at his departure from Rome

– – – 604 scudi 65.

The sum of which you can find my acknowledgement among the things of the late Conferentseraad.

Further I have received in the bank from Mr Kolb

– – – 567. – 50.

Received in the bank at Mr Kolb

– 864 – ” –

Which was the money which Mr
Kolb had to keep for
the three bas-reliefs

Somma 2036 scudi 15 baiocc

[Translated by Karen Husum]

Generel kommentar

Dette regnskab er en del af en regnskabssamling, der omfatter Thorvaldsens værkstedsregnskaber for perioden 1834-1844.
En oversigt over alle enkeltdokumenterne i regnskabssamlingen kan ses via emneordet Regnskab No. 2, 1834-1844.
En samlet oversigt over alle Thorvaldsens kendte værkstedsregnskaber findes i referenceartiklen Værkstedsregnskaber.

Arkivplacering

Regnskab No. 2, 1842-1844, nr. 351

Emneord

Personer

Værker

A451 Amor og Hymen, 1842 - 1844, inv.nr. A451
B101 En hyrdedreng og en hyrdepige i den romerske Campagne, i baggrunden Aqua Claudia, 1842, inv.nr. B101

Kommentarer

  1. Dvs. den walisiske maler Penry Williams’ maleri En hyrdedreng og en hyrdepige i den romerske Campagne, i baggrunden Aqua Claudia, B101.
    Maleriet blev bestilt af Thorvaldsen i begyndelsen af 1842, jf. 31.1.1842, og leveret den 9.7.1842, jf. 26.9.1842.

  2. Dvs. den italienske tegner Leonardo Camia, der fra 1821 tegnede adskillige af Thorvaldsens værker til brug ved grafiske reproduktioner.

  3. Dvs. Thorvaldsens assistent G. Cicala.

Sidst opdateret 08.01.2018