5.11.1805

Sender

Herman Schubart

Sender’s Location

Pisa

Information on sender

Herman Schubarts laksegl: Tø løver frembærer et våbenskjold omkranset af Dannebrogsordenens korskæde. Aftrykket har dog ikke afsat noget spor af den Herkules-figur, som pryder skjoldet. Et klart aftryk ses på brev af 3.6.1808.

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: A Monsieur / Monsieur Alberto Thorwaldsen / ProfesseurI del’accademie Royale de Peinture / et Sculpture a Copenhague, Professeur honaire / de l’accademi de Florence / a Rome

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

Schubart anbefaler C.F. Høyer til Thorvaldsen. Han håber at komme til Rom, når krigsurolighederne er slut. Han beder ham fortælle C.F.F. Stanley, at han arbejder for hans sag.

Document

PisaII d: 5te Novembre 1805

Min kiære Thorwaldsen! De vil faae dette Brev ved en ung Dansk Historie Maler navnlig HøyerIII som i Morgen afreiser til Rom. At jeg misunder ham den Glæde at see og tale Dem kand De vel begribe. Men jeg haaber at saasom KrigenIV gaaer saa rask frem vil ogsaa Freden snart blive sluttet, og saaledes kommer min Søster Søn Grev ReventlowV hertil, og vi med ham til Rom. Gud give at det maatte være saaledes; thi hvor fornøyet ville vi ikke være om vi kunde tilbringe nogle lykkelige [Dage eller Uger]VI med Dem min søde Ven i midten af Konsternes Tempel. Den unge Høyer har bedet mig at anbefale ham til Deres Venskab, og han behøver i Sandhed Anbefaling, da han ikke kand et Italiensk Ord, og neppe forstaaer fransk. De begriber altsaa let hvor mange Vanskeligheder der vil møde ham i en uprøvet Bane, og hvor han uden Bistand vil blive standset ved hvert Fied. Hils den eyegodeVII StanleyVIII. Bed ham om at have friskt Mod. Jeg vil arbeide for hamIX af alle Kræfter, og han kand være vis paa at jeg intet skal forsømme til at skaffe ham det hand ønsker, det være sig af Akademiet, eller paa anden Maade. Hans TegningerX ere meget skiønne; jeg har været ret tilfreds med dem. Give Gud at jeg selv kunne vise dem til AkademietXI, og være Vidne til den Fornøyelse de vil foraarsage.
Lev vel, og mindes

Deres oprigtigste Ven
B[aron] Schubart

Archival Reference

m1 1805, nr. 30

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Persons

Works

D879 Kirke, opstalt af dorisk facade, 1805, inv.nr. D879
D880 Kirke, længdesnit, 1805, inv.nr. D880
D881 Kirke, tværsnit, 1805, inv.nr. D881
D882 Kirke, snit af kor og forhal, 1805, inv.nr. D882
D883 Kirke, grundplan, 1805, inv.nr. D883
D884 Kirke, opstalt af facade, 1805, inv.nr. D884
D885 Kirke, tværsnit og længdesnit, 1805, inv.nr. D885
D886 Kirke, grundplan, 1805, inv.nr. D886
D887 Kirke, grundplan, 1805, inv.nr. D887

Commentaries

 1. Som det fremgår, var Thorvaldsen på dette tidspunkt blevet udnævnt til professor på to akademier: 23.9.1804 på Kunstakademiet i Firenze, og 7.6.1805 på Kunstakademiet i København.

 2. Schubart og hans kone Jacqueline boede om vinteren i Pisa, og om sommeren i deres landsted Montenero.

 3. Dvs. den danske maler C.F. Høyer, som ankom til Rom medio november 1805.

 4. Dvs. den tredje koalitionskrig 1805 mellem Frankrig på den ene side og bl.a. Østrig, Rusland og Storbritannien på den anden.
  Krigen kulminerede med bl.a. Slaget ved Ulm 20.10.1805 (med fransk sejr), Slaget ved Trafalgar 21.10.1805 (med engelsk sejr) og Slaget ved Austerlitz 2.12.1805 (med fransk sejr). Herefter fulgte fredsslutningen i Pressburg/Bratislava.
  Det er de første af disse begivenheder, Schubart hentyder til med bemærkningen om krigens hastige fremskriden.

 5. Dvs. Sybille Reventlows søn Ditlev Reventlow, hvis rejse til Italien imidlertid blev opgivet på af krigen i Europa, se brev af 29.10.1805 fra Ditlev Reventlow til Schubart og brev af 5.4.1806 fra Jacqueline Schubart til Ditlev Reventlow blandt Schubarts papirer i Rigsarkivet.

 6. Her mangler tydeligvis ordet dage eller uger i teksten.

 7. Dvs. overordentlig gode, se præfixet eje- i Ordbog over det danske Sprog.

 8. Dvs. den danske arkitekt og Thorvaldsens meget gode ven, C.F.F. Stanley. Han døde 18.11.1805, kort tid efter afsendelsesdagen for dette brev, men Thorvaldsen kan meget vel have nået at videregive Schubarts opmuntrende ord til Stanley.

 9. Stanley ønskede at opnå yderligere to års stipendium fra Kunstakademiet til at kunne blive i Rom, se hans ansøgning til Kunstakademiet af 21.9.1805.
  Schubart sendte anbefalinger af Stanleys ønske både til Kunstakademiet, Nicolai Abildgaard og sin søster Charlotte Schimmelmann i november 1805, omtalt i brev af 11.11.1805 fra Schubart til Stanley.

 10. Dvs. tegninger af arkitekturprojekter. Stanley meddeler i sit brev af 21.9.1805 til Kunstakademiet, at han sender: “…en Prøve af mit Arbejde for dette Aar, bestaaende af Plan, Facade og tvende Profiler af en Kirke i en Hovedstad… samt Copie af et Familiebegravelses Kapell… componeret og tegnet for den Danske Minister i Dresden Hr Baron Bülow.”
  Der er tale om Stanleys udkast til en kirke, D879, D880, D881, D882, D883, D884, D885, D886, D887, og et af hans mange udkast til gravkapeller.
  Tegningerne blev efter aftale sendt til Schubart, som sendte dem videre til Kunstakademiet i København, se bl.a. hans brev af 11.11.1805 til Stanley.

 11. Dvs. Kunstakademiet i København.

Last updated 19.08.2014