9.12.1826

Sender

Bertel Thorvaldsen

Sender’s Location

Rom

Recipient

Johan Gunder Adler

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Tilskrift: Til / Velbaarne Hr Justitsraad Adler
Udskrift: A Monsieur / Monsieur Adler Conseiller de Justice, Secretaire de S.A.R, le Prince Chret[ie]n Frederic de Danemarc a Copenhague par Hambourg] [Papiret itu i navnet Chretien]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

Thorvaldsen calls in the loan of 9000 scudi which Christian (8.) Frederik took from him, cf. certificate of indebtedness dated 1.4.1821.

Document

Rom d 9de December 1826

Velbaaren Hr. Justitsraad!

Jeg har med fornøielse modtaget Deres Skrivelse af 17de OctoberI sidstleden, hvori De oversender mig en Anviisning paa 225 Scudi som Renter for et halvt Aar af Hans Kongelige Høihed PrindsensII ObligationIII, hvilke 225 Scudi jeg iligemaade har modtaget og afskrevetIV paa Obligationen.

Min Hovedbeskiæftigelse for Øieblikket er et stort Arbeide, saaV hvilket ieg ikke blot vil anvende min Tid, men ogsaa, ihvor kostbart det end vil blive, har i Sinde at anv[ende] den formue jeg hidindtil har samlet mig. Arbeidet er en Seiersgudinde paa en med 2 Heste forspendte TriomfvognVI hvilken jeg agter paa min egen Bekostning at lade støbe i Bronze i overnaturlig størrelse. Da saaledes Contanter hvert Øeblik er mig nødvendige og jeg fra alle Sider inddrager mit Udestaaende, tør jeg bede Deres Velbaarenhed anmode H.K.H.VII om at sætte mig istand til efterhaanden, naar mine Udgifter fordre det, at kunne disponere over Obligationens paalydende Sum 9000 Scudi, hvilke jeg saaledes, naturligviis med 3 Maaneders VarselVIII fra dette Brevs Modtagelse af, ønskede at blive sat i Besiddelse af. De mig sidst tilsendte Renter ville saaledes være de sidste og Rentbetalingen med dem være ophørt; ligesom mit Ønske er, at Huset TorloniaIX maa blive befuldmægtiget til at udbetale mig naar min øeblikkelige Trang gjør det nødvendigt. –

I det jeg beder Deres Velbaarenhed underrette H.K.H. Prindsen herom tør jeg tillige anmode Dem om at tilskrive mig et Par OrdX om dette Brevs Modtagelse, ligesom og om at overbringe Deres Kongelige Høiheder Prindsens og PrindsessensXI min underdanigste Hilsen.

Deres Velbaarenheds
ærbødige og hengivne
Albert Thorvaldsen

Oversættelse af dokument

Rome, December 9th 1826

Honourable Counsellor,

With pleasure I have received your favour of October 17th in which you send me a cheque for 225 Scudi as interest for six months of His Royal Highness the Prince’s bond which 225 Scudi I have received in the same way and written off on the bond.

My principal occupation for the time being is a great piece of work on which I shall not merely spend my time, but furthermore, however costly it will be I intend to use the fortune I have amassed until now. The work is a Goddess of Victory on a triumphal chariot drawn by two horses, which I intend to have cast in bronze larger than life at my own expense. As therefore at any moment I need cash, and from all sides I collect my claims, may I ask you, Sir, to request H.R.H. when my expenses so demand, little by little to enable me to have the denomination of the bond 9000 Scudi at my disposal, which in this way I wished to take possession of, of course with 3 months’ notice from receipt of this letter. The latest interest sent to me would thus be the last, and the payment of interest would have come to an end, and I also wish that the House Torlonia may be authorized to pay me when my present need shall make it necessary. –

Asking you, Sir to inform H.R.H. the Prince about this I also dare request you to write a couple of words to me about the receipt of this letter as well as about conveying the Royal Highnesses the Prince and Princess my most humble regards.

Honourable Counsellor,
yours faithfully and sincerely,
Albert Thorvaldsen[Translated by Karen Husum]

General Comment

There is a draft of this letter. Apart from certain polite phrases that are not found in the draft, there are no differences worth mentioning.
See the related article Christian 8.’s Loan from Thorvaldsen.

Document Type

Færdigt egenhændigt dokument

Archival Reference

Rigsarkivet, J.G. Adlers privatarkiv, Breve fra andre.

Thiele

Thiele III, p. 325.

Subjects

Persons

Works

A48 Victoria, 1827, inv.nr. A48

Commentaries

 1. Cf. Johan Gunder Adler, 17.10.1826.

 2. The Danish crown prince Christian (8.) Frederik.

 3. Cf. Christian (8.) Frederik’s certificate of indebtedness dated 1.4.1821.

 4. Thorvaldsen himself was to confirm payment of the biannual interest on the certificate of indebtedness. However, for some reason the latest payment of interest dated 1.10.1826, which Thorvaldsen here confirms to have received, has not been noted on the certificate of indebtedness.

 5. Thorvaldsen mener paa, men har skrevet udkastet galt af.

 6. >Thorvaldsen “began 1827 the model of Victoria, A48, but it was H.W. Bissen, who 31.3.1844 – 18.9.1848 realized the colossal statue of Victoria with her Four-in-hand , placed on the roof of Thorvaldsens Museum.

 7. I.e. his Royal Highness, Christian (8.) Frederik.

 8. Cf. the certificate of indebtedness §1.

 9. The banking firm of Torlonia, which handled many of Thorvaldsen’s financial affairs.

 10. Johan Gunder Adler answered 16.1.1827 regretfully that the full amount could only be repaid gradually as Christian (8.) Frederik for various reasons had pecuniary difficulties.

 11. Christian (8.) Frederik’s spouse, the Danish princess Caroline Amalie.

Last updated 08.06.2017