The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2799 of 10246
Sender Date Recipient
Frederik Julian Christian von Bertouch [+]

Sender’s Location

Søholt ved Maribo

25.3.1821 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Abstract

Bertouch sends warm regards and some news to Thorvaldsen. Among other things, he mentions Clemens’s copperplate portrait of the sculptor, E9.

See Original

Søeholt ved Mariboe
Den 25de. Martz 1821.

Forhen har ieg uden at være Trold, med Aviser skiemtet, men siden min særdeles agtede vens Nærværelse, og vor inderlig føelte Afsked i N:, have disse havt alvorlig interesse for det lykkelige Ægtepar paa Søeholt, da de tillode os at følge vor Ven paa Hans lange Reise i fierne Lande; lige til Wien afløste de hinanden med behagelige Efterretninger, Glædelige vare disse, persoenlige Bekiendtere mødte Dem de fleste Steder og hvor dette ikke var Tilfældet modtoges De alligevel med den Hylding som skyldes Deres Værd. Kort vi have sandelig nydt Glæden med Dem, ligesom vi smertelig have føelt det Uheld De erfarede i Østerigs Hovedstad; vi toge altfor levende Deel i hvad Dem angaaer til at nøyes med den Usikkre[,] ia modstridende Efterretning som de offentlige Tidender meddeelte i denne sørgelige Anledning Over Deres og verdens store Tab. Giv os endelig tilkiende, hvilke af Deres skiønne Arbeider De har funden beskadiget, om ingen Redning er muelig for Disse ? Det kan ey heller være uden for vor Videlyst at erfare, hvilket Resultatet blev i Warschau taget i henseende til det uforglemmelige Minde af Poniatovski, som De har bestemt Dem for at udføre, ieg mener i hvilken Dragt Helten skal forestilles, vi som ukyndige i Kunstens Regler betragte Tingen fra 2de. Sider, ustridig vinder Kunstarbeidet ved at fremstilles i fordums Costume, men paa den anden Side vildleder Denne i historisk Betragtning; hvilket er det rette heri Gode Ven ?
Da de Østeriske Tropper have naaed Rom førend Neapolitanerne, saa troe vi at kunde være roelige for Dem at De ikke vorder nødsaget at være udsadt for krigens Rædsler.
Schubarts Rappel er vel Foranlediget ved Hans Alder og Svagelighed ? muelig kunde Dannemark lade Forretningerne i Fremtiden besørge af en Consul, som kostede Landet mindre.
Pengeforfatningen gaaer fra slemt til værre i vort kiære Fødeland, da Kornpriserne ere til det Halve mod hvad de vare i afvigte Aar, og Skatterne, saavelsom bondens Fornødenheder ere de samme som forhen, hvad Ende det skal tage er ikke vanskelig at sige.
Den sande Glæde at giøre Dem Bekiendt med min huuslige Stilling lader mig haabe det vil være Dem kiært at vide denne uafbrudt lykkelig, imidlertid har vores daglige Omgivende lidt et betydeligt Skaar ved Savnet at mine 3 yngste Sønner, hvoraf de 2de. siden October ere indtraadte i Nykiøbings latinske Skole, og den 3die. er hensadt hos en af mine Præster 1 Miil herfra; Det er tungt at skilles fra sine Børn, men ieg har det princip, at Drengebørn bør det snareste giørligt ud imellem Fremmede først der lærer de Selvstændighed.
Catincka forsøder os en Aftenstime med Musik.
Vores Ven Clemens har ieg i mange Aar agtet baade paa Kundskabens og Venskabs vegne, men Han er bleven mig vel saa kiær, siden Han forundte mig og Landsmænd Alb: Thorvaldsens Billed; vel savnes deri den Mildhed som er Dem saa egen, og som Eckertzbergs sidste Portrait af Dem besidder, dog naar man nøye betragter, at den store Kunstner staaer for sit Arbeid, for med dyb Eftertanke at lægge den sidste Haand paa det, saa finder ieg Alvorligheden passende, og Denne lader mig staae tavs for Dem uden at turde vove et Spørgsmaal for ey at forstyrre Deres forskende Tanker; Maaske har Han forestillet Dem noget for Gammel.
Min Kone ønsker selv at sige Dem nogle Ord, og levner altsaa kun Plads for mig til at forsikre Dem om den mest levende Hengivenhed

Bertouch.

Har De ikke seet Hiort som reiser med min Søn?

General Comment

Brevet har været sendt sammen med et brev fra Bertouchs hustru Louise, ligeledes dateret 25.3.1821.

Archival Reference
m7 1821, nr. 19
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Other references

  • Dyveke Helsted: ‘Thorvaldsens besøg på Lolland i 1820’, in: Lolland-Falsters historiske Samfunds årbog, Nykøbing Falster 1958, p. 4.

Subjects
Floor Collapse in Thorvaldsen's Workshop 8.11.1820 · Journey to Rome, August-December 1820
Persons
Louise Juliane von Bertouch · Poul Godske von Bertouch-Lehn · J.F. Clemens · C.W. Eckersberg · Peder Hjort · Herman Schubart
Works
Last updated 14.02.2020 Print