25.3.1821

Sender

Frederik Julian Christian von Bertouch

Sender’s Location

Søholt ved Maribo

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

Bertouch sends warm regards and some news to Thorvaldsen. Among other things, he mentions Clemens’s copperplate portrait of the sculptor, E9.

Document

SøeholtI ved Mariboe
Den 25de. Martz 1821.

Forhen har ieg uden at være Trold, med Aviser skiemtetII, men siden min særdeles agtede vens Nærværelse, og vor inderlig føelte Afsked i N:III, have disseIV havt alvorlig interesse for det lykkelige Ægtepar paa Søeholt, da de tillode os at følge vor Ven paa Hans lange ReiseV i fierne Lande; lige til WienVI afløste de hinanden med behagelige Efterretninger, Glædelige vare disse, persoenlige Bekiendtere mødte Dem de fleste Steder og hvor dette ikke var Tilfældet modtoges De alligevel med den Hylding som skyldes Deres Værd. Kort vi have sandelig nydt Glæden med Dem, ligesom vi smertelig have føelt det UheldVII De erfarede i Østerigs Hovedstad; vi toge altfor levende Deel i hvad Dem angaaer til at nøyes med den Usikkre[,] iaVIII modstridende Efterretning som de offentlige Tidender meddeelte i denne sørgelige Anledning Over Deres og verdens store Tab. Giv os endelig tilkiende, hvilke af Deres skiønne Arbeider De har funden beskadigetIX, om ingen Redning er muelig for Disse ? Det kan ey heller være uden for vor Videlyst at erfare, hvilket Resultatet blev i WarschauX taget i henseende til det uforglemmelige Minde af PoniatovskiXI, som De har bestemt Dem for at udføre, ieg mener i hvilken Dragt Helten skal forestilles, vi som ukyndige i Kunstens Regler betragte Tingen fra 2de. Sider, ustridig vinder Kunstarbeidet ved at fremstilles i fordums CostumeXII, men paa den anden Side vildleder Denne i historisk Betragtning; hvilket er det rette heri Gode Ven ?
Da de Østeriske Tropper have naaed Rom førend NeapolitanerneXIII, saa troe vi at kunde være roelige for Dem at De ikke vorder nødsaget at være udsadt for krigens Rædsler.
Schubarts RappelXIV er vel Foranlediget ved Hans Alder og Svagelighed ? muelig kunde Dannemark lade Forretningerne i Fremtiden besørge af en Consul, som kostede Landet mindre.
Pengeforfatningen gaaer fra slemt til værre i vort kiære Fødeland, da Kornpriserne ere til det Halve mod hvad de vare i afvigte Aar, og Skatterne, saavelsom bondens Fornødenheder ere de samme som forhen, hvad Ende det skal tage er ikke vanskelig at sige.
Den sande Glæde at giøre Dem Bekiendt med min huuslige Stilling lader mig haabe det vil være Dem kiært at vide denne uafbrudt lykkelig, imidlertid har vores daglige Omgivende lidt et betydeligt Skaar ved Savnet at mine 3 yngste SønnerXV, hvoraf de 2de. siden October ere indtraadte i Nykiøbings latinske Skole, og den 3die. er hensadt hos en af mine Præster 1 Miil herfra; Det er tungt at skilles fra sine Børn, men ieg har det princip, at Drengebørn bør det snareste giørligt ud imellem Fremmede først der lærer de Selvstændighed.
CatinckaXVI forsøder os en Aftenstime med Musik.
Vores Ven ClemensXVII har ieg i mange Aar agtet baade paa Kundskabens og Venskabs vegne, men Han er bleven mig vel saa kiær, siden Han forundte mig og Landsmænd Alb: Thorvaldsens BilledXVIII; vel savnes deri den Mildhed som er Dem saa egen, og som Eckertzbergs sidste PortraitXIX af Dem besidder, dog naar man nøye betragter, at den store Kunstner staaer for sit Arbeid, for med dyb Eftertanke at lægge den sidste Haand paa det, saa finder ieg Alvorligheden passende, og Denne lader mig staae tavs for Dem uden at turde vove et Spørgsmaal for ey at forstyrre Deres forskende Tanker; Maaske har Han forestillet Dem noget for Gammel.
Min KoneXX ønsker selv at sige Dem nogle Ord, og levner altsaa kun Plads for mig til at forsikre Dem om den mest levende Hengivenhed

Bertouch.

Har De ikke seet Hiort som reiser med min SønXXI?

General Comment

Brevet har været sendt sammen med et brev fra Bertouchs hustru Louise, ligeledes dateret 25.3.1821.

Archival Reference

m7 1821, nr. 19

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Other references

Subjects

Persons

Works

A123 Monument over Józef Poniatowski, Ultimo 1826, inv.nr. A123
E9 Portræt af Thorvaldsen, 1820, inv.nr. E9
B454 Portræt af Thorvaldsen, 1820, inv.nr. B454

Commentaries

 1. Herregården Søholt var familien Bertouch’ hjem, som Thorvaldsen havde besøgt fra 18.8.1820 til 24.8.1820.

 2. Dette udtryk stammer fra Ludvig Holbergs Peder Paars, som Thorvaldsen ejede et eksemplar af, M704. Udtrykket betyder, at man har moret sig med avislæsning.
  Se Holbergordbogen.

 3. Dvs. den afsked, Thorvaldsen tog med Louise Juliane von Bertouch og hendes ægtemand på Nysted havn 24.8.1820, hvorfra billedhuggeren fortsatte sin rejse til Berlin, Warszawa m.m.
  Se den fulde rejserute i Rejsen til Rom, august-december 1820.

 4. Dvs. aviserne med nyheder om Thorvaldsen.

 5. Thorvaldsens rejse gennem Europa er beskrevet i Rejsen til Rom, august-december 1820.

 6. Thorvaldsen ankom til Wien 5.11.1820.

 7. Uheldet, som omtales, er det gulvkollaps der skete i Thorvaldsens værksted 8.11.1820, jf. artiklen herom. Thorvaldsen fik besked om ulykken, mens han var i Wien.

 8. Dvs. ja.

 9. De beskadigede værker var Ganymedes med Jupiters ørn i gips, jf. A45, Hyrdedrengen i marmor, jf. A177 og Den triumferende Amor i marmor, jf. A22. Se artiklen Gulvkollapset i Thorvaldsens værksted.

 10. Thorvaldsen ankom til Warszawa 19.9.1820.

 11. Dvs. Thorvaldsens rytterstatue af Józef Poniatowski, jf. A123.
  Læs mere om bestillingen og monumentet i Druknede drømme og genrejste håb og Rytterstatuen af Józef Poniatowski.

 12. Dvs. i antik klædedragt.
  Bertouch må have læst om diskussionen om, hvilken beklædning Poniatowski skulle fremstilles i. Læs mere om dette i Druknede drømme og genrejste håb og Rytterstatuen af Józef Poniatowski.

 13. I 1820-21 fandt der et oprør sted i kongeriget Napoli / Begge Sicilier mod den enevældige styreform og for liberale reformer af samfundet.
  Den østrigske hær blev sat ind mod opstanden, og oprørerne blev slået i slaget ved Rieti 7.3.1821, hvorefter østrigerne rykkede ind i Napoli.

 14. Dvs. den danske diplomat og Thorvaldsens ven Herman Schubart.
  En rappel betyder en tilbagekaldelse af en diplomat fra en udstationering, se Ordbog over det danske Sprog.
  Schubart blev 1820 tilbagekaldt fra sin post som gesandt i Napoli pga. uoverensstemmelser med den danske regering og ikke pga. hans helbred, som Bertouch ellers antager i det følgende.

 15. I sit tredje ægteskab med Louise Juliane von Bertouch havde Bertouch tre sønner, som Thorvaldsen mødte under sit ophold hos familien i august 1820, hvilket fremgår af moderens brev af 25.3.1821.
  De tre sønner hed:
  Georg Hugues von Bertouch (1806-1866), Ernst Rudolph von Bertouch (1808-1869) og Carl Christian Ferdinand von Bertouch (1810-1859).

 16. Dvs. Bertouch’ datter af tredje ægteskab Cathinka Hermine von Bertouch (1804-1876).

 17. Dvs. den danske kobberstikker J.F. Clemens.

 18. Dvs. Clemens’ kobberstukne portræt af Thorvaldsen, E9, efter C.W. Eckersbergs maleri B454.

 19. Dvs. C.W. Eckersbergs portrætmaleri af Thorvaldsen, B454.

 20. Dvs. Bertouch kone af tredje ægteskab, Louise Juliane von Bertouch.

 21. Dvs. Bertouch’ ældste søn af andet ægteskab, Poul Godske von Bertouch-Lehn, der siden 1817 havde rejst rundt i Europa og opholdt sig i Rom i selskab med den danske forfatter Peder Hjort.

Last updated 14.02.2020