The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2451 of 10246
Sender Date Recipient
Slotsbygningskommissionen [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Rødt laksegl.

27.12.1819 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: Til Hr. Etatsraad Thorvaldsen / Ridder af Dannebrogen.
Tilskrift: Til Hr Etatsraad Thorvaldsen / Ridder af Dannebrogen &.

Abstract

Et referat af mødet i København den 24.11.1819, hvor Thorvaldsen afgav løfte til Slotsbygningskommissionen om marmorversioner af Alexanderfrisen, jf. A503, to karyatider, jf. A55 og A56, fire runde relieffer, jf. A317 til A320, og en Kristus-figur, jf. A82, til Christiansborg Slot og Kirke. Slotsbygningskommissionen ønsker derudover gipsafstøbninger af Thorvaldsens øvrige arbejder samt formene dertil, således at man kan udsmykke slottet yderligere med disse; alternativt kunne man på slottet opstille de gipsafstøbninger, som Kunstakademiet har bestilt, når nu Akademiet dårligt har plads. Kommissionen foreslår at anbringe Jupiter, Minerva og Nemesis, jf. A316, i frontispicen på Christiansborg Slot i stedet for på Råd- og Domhuset, men beder om ikke Thorvaldsen vil koncipere en ny fronton, jf. A554, såvel som to skulpturer til sidstnævnte bygning.

See Original

Ved Hrr Etatsraadens behagelige Nærværelse i undertegnede Commißions Møde den 24’. f.M. havde De den Godhed at give Løfte om adskillige Kunstarbeider fra Deres Haand, og mødte derved Commißionens Ønske at see Fædrenelandet i Besiddelse af nogle af Deres Mesterverker til Prydelse for det nye Slot og flere offentlige Bygninger. Det eeneste man, foruden den under Arbeide værende Friise med de 2de. Chariatider, samt de færdige basrelieffs til Slottet, tør vente af Marmor, maatte vel være den til Slotskirkens væsentlige Prydelse lovede Christus Figur i Stedet for Altertavlen. Men det vilde være særdeles ønskeligt ogsaa at erholde Gibsafstøbninger af Hrr Etatsraadens øvrige Arbeider, og endmere at eye selve Formerne, for over diße at lade gjøre fleere Afstøbninger til Decorationer i Slottets forskjellige Værelser. Det er denne Commßion bekjendt, at det Kongelige Kunstacademie skal have faaet Løfte paa deslige Gibsafstøbninger, men da Academiets Locale neppe kan give Leylighed til diße Kunstsagers paßende Placering, vil Commißionen sørge for, at de i dertil indrettede Sale i det nye Slot kunde blive opbevarede. Commißionen giver Hrr Etatsraadens yttrede Forslag om at anbringe den til Frontespidsen over det nye Raadhuus bestemte basrelieff i Slottets Fronton, sit fuldkomne Bifald, men den kan derfor, uagtet Raadhuset ey længere staaer under denne Commißions Bestyrelse, ikke andet end ønske at De ogsaa vilde tænke paa en paßende Decoration til denne smukke Bygnings Ziir, saavel ved en basrelieff i dens Fronton, som ved de 2de. Lovgiveres, Solons og Lycurgs Figurer i dens nu leedige Nicher under Portalet.
Commißionen gjør sig en Fornøyelse af at fremme Hrr Etatsraadens Ønske for vor unge Kunstner Freund i Rom, at han nemlig maatte overdrages nogle Arbeider, der kunde bære hans Navn. Diße formener man kunde blive Gibsfigurer i Nicherne paa Slottets Hovedtrapper med de dertil hørende basrelieffs, til hvilken Ende jeg, Overbygnings-Directeur Hansen, vil give mig den Ære at overlevere Hrr Etatsraaden Maal af Nichernes Størrelse, samt Underretning om Belysningen m.v. til Afbetjening for Freund, og udbede vi os Hrr Etatsraaden ville behage at meddeele ham denne Commißions Beslutning.
Diße vare de væsentligste Punkter, hvortil Samtalen med Hrr Etatsraaden i Commißions-Mødet gav Anledning. I Henseende til de Udgifter Hrr Etatsraaden har havt ved Deres Reyse hertil, maae Commißionen i Henhold til dens Skrivelse af 16’. February 1816 udbede sig behagelig underrettet om de Omkostninger som Deres Reyse har foranleediget, for at kunne anviise saavel Beløbet af diße, som af Deres Udgifter under Opholdet i Fædrenelandet. Sluttelig anmode vi Hrr Etatsraaden om at ville behageligst meddeele os Underretning om den Summa, som De maae ønske anviist i Afslag for de Arbeider, som De har havt den Godhed at paatage Dem.

Kiøbenhavn i Slotsbygnings Commßionen den 27’. Decbr. 1819.

Hauch     J.S. Møsting     Monrad     C.F. Hansen

General Comment

Som det fremgår, refererer dette brev mødet 24.11.1819 mellem Thorvaldsen og Slotsbygningskommissionen.

Archival Reference
m6 1819, nr. 58
Subjects
Alexander Frieze, Christiansborg Palace, Copenhagen · Commission for Christiansborg · Commission for the Academy of Fine Arts, Copenhagen · Commission for the Copenhagen Town Hall and Courthouse · Commission for the Church of Our Lady, Copenhagen · Christiansborg Palace, Middle Room (Thorvaldsen’s Apartment) · Christiansborg Palace, Throne Room · Plaster Casts, Thorvaldsen's Works · Academy of Fine Arts, Copenhagen, Hall of Antiquities
Persons
Hermann Ernst Freund · C.F. Hansen · A.W. Hauch · Kunstakademiet, København · Peter Johan Monrad · J.S. Møsting
Works
Last updated 01.11.2018 Print