The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2436 of 10243
Sender Date Recipient
Hermann Ernst Freund [+]

Sender’s Location

Rom

3.12.1819 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: Germania Til / S: T: Herr Professor A: Thorvaldsen / Ridder af Dannebrogen & c: & c: / Charlottenborgs Slott / Copenhagen / per Hamburgo /
Tilskrift: S: T: Herr Professor A Thorvaldsen / Ridder af Dannebrog & c: & c:

Abstract

Freund tells Thorvaldsen about the progress of work in the workshop in Rome. He mentions the works that are being carved or cast and the assistants who are doing it. Together with Tenerani, he has tried in vain to get the rest of the payment for the finished statue of Jelizaveta Aleksejevna Osterman-Tolstaja, so it remains in the workshop. Freund mentions Tenerani’s diligence and hard work and sends greetings from Rome, also from Brøndsted, who is going to write to Thorvaldsen about the casts of the Aegina Marbles and of Thorvaldsen’s own works for the Academy of Fine Arts in Copenhagen. In conclusion, he mentions that Prince Christian (8.) Frederik is coming to Rome in two weeks.

See Original [Translation]

Rom 3 Decbr 1819

Gode Thorvaldsen!

Af Professor Lunds Brev seer jeg, at De har modtagen bege Breve, som jeg har seendet Dem til Kjøbenhavn

Bart har given mig Tegningen af Gratierne, og denne bliver urørt ligende til De kommer til Rom
Gaete Babone har endet med Tanjern Merkuren i Dag, og meget got har han skilt sig ved den. Marmoren til denne Figur er næsten aldeles fri for Pletter, saaledes som Hørdedrengen i Marmor er det. Gaete Babon arbeider nu paa Hebe som stod i Værkstædet ved Mars.

Gaete er kommen tilbage fra Carara han arbeider siden den 1te Novbr paa et Stykke af Frisen, Alexander og hans Voun. Dette Stykke af Frisen skrev jeg Dem sist, at Monte havde begynt paa men denne arbeidede kun en paar Dage da han blev borte formedelst upasselighed, og da saa Gaete kom gik han i Montes Sted.

Ligeledes kom et ung Mennesk af Benem[e] Familie med Gaete fra Carara, denne arbeider siden den 1te Nov[br] paa H[ert]ugens Byste. Teneranis Broder kom ogsaa med fra Carara han arbeider ikke i Værkstædet han tegner for at komme lid i gang.

Beneme den ældre har daggeligen arbeidet i Værkstedet, siden [jeg] skrev sist, paa Venus Figuren.

Erkulo har siden den 19 Octobr arbeidet paa et Basriljev Christus og Apostlene. Han endte ikke ganske Kariatiden saaledes som han begyndte og hele Tiden vedblev, formedels, at denne Mand som har det nævnte Basriljev i Commision Ønskede dets fulendelse.

Takke arbeider siden den 19 Octobr paa det Monument vorpaa der er den svævende Figur.

Kessels arbeider siden den 1te Novbr paa Gannimed.

Ungarn Steffan har siden den 11 Octobr arbeidet pa[a] det Stykke af Frisen vorpaa der er Faarene, disse har han endet, ogsaa udfører han nogle zirater paa det Stykke af Frisen som Tenerani nu fulender.

Kalli d: E: Neapolitaner har begyndt paa Metternigs Byste[.] Molja har skrantet en lang Tid efter sin feber nu arbeider han i Værkstædet paa en af Deres Byster.

Mich: Angelo har arbeidet paa det Stykke af Frisen som han begynte paa den 28 Augst, til den 19 Octobr siden denne Tid har han ikke arbeidet i Verkstedet han bragte det Stykke af Frisen til savning og nu ender Gaete det med Tanjern imedens Alexander og hans firspan bliver savet af Marmorblokken.

Antonio har endet den 23de Novbr Formen af Osterman’s Figur og arbeider nu paa Afstøbningen jemme om en paar Dage har han loft at begynde paa Formen af Graztierne.

Jeg har været med Tenerani hos Schulteiis for at Contrakten fra hans Side kunde blive opfyldet siden der fra Deres Side ikke mangler noget mere og at MarmorFiguren af Osterman’s kunde blive afleveret: Men han vilde ikke indelade sig paa Noget føren han havde Svar fra General Ostermann i Petersborg paa et Brev som han vilde sende ham. Marmorfiguren af Ostermans bliver alsaa intil vider i Deres Eie og staaende i Værkstædet.

Tenerani har dageligen arbeidet i Værkstædet siden mit siste Brev afgik, og meget flitig har han arbeidet paa det Stykke af Frisen som han begynte paa den 5te Octobr ligeledes paa det Stykke som Steffan blot [xxxx] endte fulender nu Tenerani.

Tenerani har modtagen af mig imod Bevis [xxx] siste ate Maneder den 16de Octobr. 18 scud 34 B. den 23de Octobe[r] 38 scudi 9 B:, den 30 October, 47 scudi 74 B den 6te Novbr 68 scudi 23 B den 13 Novbr 53 scudi 53 B: den 20 Novbr 54 scudi 46 B. og den 27 Novbr 73 scudi 35 B.

Dete Gode Thorvaldsen er det vigtigste jeg kan Meddele Dem for denne Gang, kun vil jeg tilføie at alting gaae[r] ordentlig og rolig i Værkstedet og der er ikke forrefalden [Noget] som i m[i]nste maade kunde formere den Bekymring som De alligevel bærer for Deres Verksted.

Deres Velvillige
H.E. Freund.

[Tilføjet i margen på brevets andet led:]
Mange Hilsen af Tenerani, Butis Koch og mang[e] flere som erindre Dem med saa megen Varme. Professor Brønstedt skriver Dem med næste Post og vil da meddele Dem om Afstøbninger af de Æginetiske Figure og Afstøbningen af Deres +

[Fortsat i margen på næste side:]
+ Arbeider for Akademiet i Kjøbenhvn. At Prins Christian af Dannemark kommer her om 14 Dage det er vel Dem allere[de] bekient.

General Comment

Baggrunden for forhåndenværende brev er, at Freund og Tenerani bestyrede Thorvaldsens værksted, mens han var bortrejst 14.7.1819 – 16.12.1820. De orienterede ham i breve løbende om arbejdets gang, og dette brev beretter således i detaljer om hvilke medarbejdere, som er beskæftiget med hvilke værker. Dette fremgår også af værkstedsregnskabet for denne periode, se artiklen herom. Se endvidere også artiklen om Thorvaldsens værkstedspraksis og listen over Thorvaldsens assistenter.

Archival Reference
m6 1819, nr. 53
Thiele
Indirekte omtalt hos Thiele III, p. 39.
Subjects
Alexander Frieze, Villa Carlotta, Tremezzo · Commission for the Duke of Augustenborg · Commission for the Academy of Fine Arts, Copenhagen · Casa Buti · Plaster Casts, Antique · Plaster Casts, Thorvaldsen's Works · Spotless Marble · Portrait Busts, Contemporary Persons · Portrait Statues, Contemporary Persons · Thorvalden's Assistants · Thorvaldsen's Cohabitants in Casa Buti · Thorvaldsen's Restoration of the Sculptures from the Temple of Aphaia · Thorvaldsen's Workshop Practice · Thorvaldsen's Financial Circumstances · Workshop Accounts
Persons
Antonio · Angelo Babboni · Ercole Bogazzi · P.O. Brøndsted · Antonio Calí · Antonio Ceci · Christian 8. · Ferdinand 3. · István Ferenczy · Gaeti · Mathieu Kessels · Jørgen Koch · Kunstakademiet, København · J.L. Lund · Clemens Metternich · Michelangelo · Carlo Monti · Mariano Schultheiss · Bernardo Tacca · Giuseppe Tenerani · Pietro Tenerani
Works
Last updated 08.01.2018 Print