No. 2320 of 10318
Sender Date Recipient
P.O. Brøndsted [+]

Sender’s Location

Rom

13.7.1819 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Brøndsted recommends places and friends that he thinks Thorvaldsen should visit on his journey to Denmark.

See Original

Et Par Momenter anbefalede din Erindring af Brøndsted.
Rom d 13 July 1819
1) Naar I komme til Verona da forsøm ikke at bestige il Giardino del Conte Giusti hvorfra man har en ganske dejlig Udsigt over den mærkværdige Stad og dens Omegn. Det ypperlig conserverede Amphitheater undtagen, gives neppe noget interessantere Punkt til Overskuelse af det Hele end bemeldte Have. – Af San Michele og Sansovino seer man i Verona ganske herlige Bygninger – Marchesa Maffeis Samling af antike Marmore, skænket af ham til Academia Philharmonica, vil ogsaa interessere Dig og Lund.
2) I München, hvor man vel sagtens vil rives lidt om Dig, maatte Du ikke forsømme at gjøre den brave og geniale Schellings Bekjendskab. Vilde Du erindre at hilse ham, Schlichtegroll, Stöver og Klenze venligen fra mig.
3) I Wien burde Du og Lund ikke glemme at see, iblant saa Meget andet den Lambertske Malerie- og antike Vase-Samling. Af mine Bekjendte i Wien støde I vel snarest paa Hofraad Sonnleitner, som er gift med et dansk Fruentimmer født Mariboe fra Kjøbenhavn. Denne gode Familie vilde jeg bede meget at hilse.
4) I Dresden, hvor Opholdet vist vil blive Eder behageligt, vil Du gjøre den lærde Bøttigers Bekjend[t]skab, som jeg vilde bede Meget at hilse. Skulde vor unge Landsmand den talentfulde men desværre syge Landskabsmaler Dahl endnu være i Dresden da gjorde Du en god Gjerning ved at tilskynde ham til jo før jo heller at komme her til os til Rom.
5) I Altona ville Du ikke glemme personlig at besøge Banqiuer Donner og tale med ham selv om den Statue som han ønsker af Dig i Marmor. Ogsaa ville Du have den Godhed at overlevere ham den lille Æske I medbringe fra mig med min bedste Hilsen.
6) Jeg veed ej med Vished om I komme over Berlin, men i dette Tilfælde vilde jeg især bede at formelde de Herrer Geheimeraad F.A. Wolf og Professor Boeck mine bedste Hilsener.
7) Til Kiøbenhavn medbringe I fra mig ikkun tvende smaa Pakker, den ene til Frue Bispinde Münter den anden til min elskværdige Svigerinde Frue Aagaard som Prof. Lund kjender personligen – med begge Pakkerne følge Breve under samme Adresser. Min Svigerinde, mine smaa Børns Opdragerinde og anden Moder, er min uforglemmelige Frederikes udtrykte Billede. Ogsaa derfor vil det maaskee end ydermere glæde Dig at gjøre hendes Bekjendtskab. Und hende og min gode Svoger Assessor Aagaard dit Besøg og din Samtale saa ofte som det bliver Dig mueligt. Glem ikke at lade Dig vise mine tre smaa Børn og see ret paa dem at Du, ved din Hjemkomst til Rom kan sige mig hvordan de kjære Glutter nu see ud. Hils dem fra Fader i Rom og giv dem hver et Kys. Vil Du have En af mine Døttre, hvem af dem Du lider bedst, saa har Du min Tilladelse til at forlove Dig med hende. Men da dette har lidt vel lange Udsigter saa vil jeg hellere raade Dig at frie til Rikke Hansen, min afdøde Ven Prof: O.H. Mynsters Steddatter som er den rareste Pige jeg kjender i Kjøbenhavn.
8) Glem ikke med min Svigerinde at besøge det indviede Sted paa Assistenzkirkegaarden ved hvilket min Tanke allerideligst dvæler med Suk og Savn og Forlængsel. Du veed at Du har lovet mig en Mindesteen over den Velsignede; og Du maatte selv see Stedet hvor den skal staae under de smukke Træer. Rejs nu med Gud! og skriv til Din trofaste Ven Brøndsted.

General Comment

Brevet indeholder Brøndsteds rejseanvisninger til Thorvaldsen med hensyn til hjemrejsen til Danmark i 1819. Thorvaldsen valgte imidlertid at følge en anden rute end den her forudsatte, se mere herom i Rejsen til Danmark, juli-oktober 1819
Brøndsted ærgrede sig efterfølgende over, at Thorvaldsen ikke havde fulgt hans rejseanvisninger, se Brøndsteds brev til Thorvaldsen 2.10.1819.

Archival Reference
m6 1819, nr. 39
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele
Subjects
Commissions, not Accepted and Unrealized · Sojourn in Denmark, 1819-20 · On Familiar Terms with Thorvaldsen · Funerary Monuments · Journey to Denmark, July-October 1819 · Thorvaldsen's Italian Journeys
Persons
Frederikke Brøndsted · Karl August Böttiger · J.C. Dahl · Conrad Hinrich Donner · Leo von Klenze · J.L. Lund · Friedrich Münter · Friedrich Wilhelm Joseph Schelling · Joseph Ferdinand Sonnleithner · Holger Halling Aagaard
Last updated 27.05.2020 Print