The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2071 of 10247
Sender Date Recipient
C.F. Høyer [+]

Sender’s Location

København

29.12.1818 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: Al Signor / Sigr Cavalier Alberto Thorvaldsen / celebre Sculptore danese / Strada Felice no 50 / Roma

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original [Translation]

Kiøbenhavn d. 29d. Decb: 1818.

Min kiære gode Thorvaldsen! I de syv Aar ieg har været hiemme, har De ikke hørt fra mig om min Tilfredshed med mit Ophold i Fædrenelandet. Hvad der er hændet mig d. 18d. Apl: har De formodentlig erfaret. For fire Aar siden mødte mig en Ubehagelighed som ieg ikke bør betroe Papiret, ieg betroede den til min Ven Raben; han svarede mig: Den Cabale som spilles Dem holder De ikke ud, ieg raader Dem derfore som Ven; rejs jo før jo heller, De [be]høver Penge og dem kan De faa hos mig; Men [mi]ne uforsørgedes Søstres Vel laa mig om Hier[t]et, og ieg vovede at see Tiden an. Omnævnte [m]in Ven Raben døde den 18 Dennes. Min Bestræbelse og Ønske er: at reise igien til Rom Hvad der arbeides paa, er at hindre mig heri. Min Beroligelse er, at ieg har intet at bebreide mig selv; Jeg har en god Helbred, og er uforandret den samme som altid. At De lever vel, hædret og agtet, glæder ingen mere end Deres ganske hengivne.

C.F. Høyer.

Hils dem, som venskabelig erindrer mig.

Archival Reference
m5 1818, nr. 92
Last updated 28.05.2019 Print