The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 1934 of 10246
Sender Date Recipient
C.F. Hansen [+]

Sender’s Location

København

20.6.1818 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Hansen glæder sig over, at Frederik 6. den 15.6.1818 har befalet Alexanderfrisen, jf. A503, indkøbt til Christiansborg Slot. Hansen planlægger, at den øvrige udsmykning til det gemak, hvor frisen skal hænge, bliver i marmor og bronze. Han beklager, at frisen pga. vinduerne, ikke kommer ned i øjenhøjde, men han tror dog, at den kommer noget lavere ned end frisen i Palazzo del Quirinale. De korte sider i gemakket svarer nogenlunde til dem i Quirinalet, hvorimod de lange sider er en 7-8 fod længere – så Thorvaldsen må gerne føje lidt til.

See Original [Translation]

Kiøbenhavn den 20de Juni 1818

Kongens Befaling til Slots Kommissionen glæder mig meget høystærede Herr Profeßor, da den giver os det kiære Haab at see et saa skiøndt Arbeide, fra Deres Mester Haand, og giver ieg mig den Ære i denne Andledning at vedføye en liden Plan af det Gemak til [h]vis Prydelse dette Mesterværk er bestemt, ieg skal giøre mig al umage for at den øvrige Decoration nogenledes kan Svare der til, alle Væge bliver efter mit Forslag Marmor, med Bronce Ornamenter, kun Skade at Vinduerne hindre i at faa Basrelieffen saa dybt til Øyet, som dens Skiønhed fortiener. Imidlertiid troer jeg dog den kommer noget lavere, end i Palaiet paa Monte Cavallo, de 2de. korte Sider maa efter min Formening være nogenledes af samme Maal som Gemakket paa Monte Cavallo, til de 2de. andre Sider maa Deres Skaberhaand endnu tilføye noget da de omtrent vil være 7 a 8 Fod længer. Et af mine største Ønsker er at Forsynet vilde forlænge mine Livets Dage, for at kunde see det paa sit Stæd.
Skulde der i øvrigt min høystærede Ven være noget som De ønsker nærmere underretning om, da kan De ved Herr Koch (som jeg beder at hilse) lade mig det vide. Vores Freundt anbefaler ieg Dem, ieg tvivler ikke paa, at han vil Stræbe efter at Fortiene Deres yndest.
Det glade Haab at see Dem hos os i Sommer, setter ieg desværre i Tvivl, dog siger mig min gode Genius at vie endnu engang sees i dette Liv. Lev nu Vel Høystærede Herr Profeßor, og Errinder Dem i mellem Deres Dem med al muelig Høyagtelse ganske hengivne

Ven og Tiener

CF Hansen

Archival Reference
m5 1818, nr. 41
Thiele
Omtalt og gengivet hos Thiele II, p. 375-376.
Subjects
Alexander Frieze, Christiansborg Palace, Copenhagen · Alexander Frieze, Palazzo del Quirinale, Rome · Commission for Christiansborg · Christiansborg Palace, Middle Room (Thorvaldsen’s Apartment)
Persons
Frederik 6. · Hermann Ernst Freund · Jørgen Koch · Slotsbygningskommissionen
Works
Last updated 19.02.2020 Print