20.6.1818

Sender

C.F. Hansen

Sender’s Location

København

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

Hansen is pleased that Frederik 6., in his letter dated 15.6.1818, has ordered the commission of the Alexander Frieze, cf. A503, for Christiansborg Palace. Hansen would like the other decorations in the room where the frieze is to hang to be in marble and bronze. He regrets that the windows will prevent the frieze from being at eye-height, but he thinks that it will be placed somewhat lower than the frieze in the Palazzo del Quirinale. The short sides of the room correspond more or less to the ones in the Quirinal Palace, whereas the long sides are about 7-8 feet longer, so Thorvaldsen is welcome to add a little.

Document

Kiøbenhavn den 20de Juni 1818

Kongens BefalingI til Slots KommissionenII glæder mig meget høystærede Herr Profeßor, da den giver os det kiære Haab at see et saa skiøndt ArbeideIII, fra Deres Mester Haand, og giver ieg mig den Ære i denne Andledning at vedføye en liden PlanIV af det GemakV til [h]vis Prydelse dette Mesterværk er bestemt, ieg skal giøre mig al umage for at den øvrige Decoration nogenledes kan Svare der til, alle Væge bliver efter mit Forslag Marmor, med Bronce Ornamenter, kun Skade at Vinduerne hindre i at faa Basrelieffen saa dybt til ØyetVI, som dens Skiønhed fortiener. Imidlertiid troer jeg dog den kommer noget lavere, end i Palaiet paa Monte CavalloVII, de 2de. korte Sider maa efter min Formening være nogenledes af samme Maal som Gemakket paa Monte Cavallo, til de 2de. andre Sider maa Deres Skaberhaand endnu tilføye noget da de omtrent vil være 7 a 8 Fod længer. Et af mine største Ønsker er at Forsynet vilde forlænge mine Livets Dage, for at kunde see det paa sit Stæd.
Skulde der i øvrigt min høystærede Ven være noget som De ønsker nærmere underretning om, da kan De ved Herr KochVIII (som jeg beder at hilse) lade mig det videIX. Vores FreundtX anbefaler ieg Dem, ieg tvivler ikke paa, at han vil Stræbe efter at Fortiene Deres yndest.
Det glade Haab at see Dem hos os i Sommer, setter ieg desværre i Tvivl, dog siger mig min gode Genius at vie endnu engang sees i dette Liv. Lev nu Vel Høystærede Herr Profeßor, og Errinder Dem i mellem Deres Dem med al muelig Høyagtelse ganske hengivne

Ven og Tiener

CF Hansen

Oversættelse af dokument

Copenhagen, June 20th 1818

The King’s command to the Building Commission for Christiansborg Palace pleases me very much, Sir as it gives us the dear hope to see such a beautiful piece of work from your master hand and I give myself the honour because of this to enclose a small plan of the room for which this masterpiece has been chosen as ornament. I shall take great pains to make the other ornaments correspond fairly well with it. Following my suggestion all walls will be in marble with bronze ornaments. That the windows prevent the bas-relief coming at eye-height, which its beauty deserves, is a pity. However, I think it will be somewhat lower than in the palace on Monte Cavallo. The two short sides must in my opinion be of the same measure as the room on Monte Cavallo, to the two other sides your creative hand must add a little as they will be about 7 to 8 feet longer. One of my greatest wishes is that Providence will prolong my last days to be able to see it in its place. Should there besides be anything you want further information about, Sir then you can let me know by Mr Koch to whom I send my regards. Our Freund I recommend to you, I do not doubt that he will strive to deserve your favour. The happy hope of seeing you with us this summer I am afraid I doubt, but my good genius tells me that we shall meet once more in this life. All the best, esteemed Professor, remember now and then yours sincere

friend and servant

CF Hansen

Archival Reference

m5 1818, nr. 41

Thiele

Omtalt og gengivet hos Thiele II, p. 375-376.

Subjects

Persons

Works

A503 Alexander den Stores indtog i Babylon, marts 1812 - juni 1812, inv.nr. A503

Commentaries

 1. Denne befaling af 15.6.1818 fra Frederik 6. til Slotsbygningskommissionen er endnu uidentificeret, indholdet er dog kendt: Frederik 6. bestiller Alexander den Stores indtog i Babylon (Alexanderfrisen) i marmor til Christiansborg Slot, jf. brev af 20.6.1818.

 2. Jf. Slotsbygningskommissionen.

 3. Dvs. Alexander den Stores indtog i Babylon (Alexanderfrisen), marmorversion, 1818-1833, Christiansborg Slot. Frisen blev stærkt beskadiget ved slottets brand i 1884. Se i stedet A503.
  Se også artiklen Bestillingen til Christiansborg.

 4. Denne plan eller arkitekturtegning af Mellemværelset er endnu uidentificeret.

 5. Gemakket, kaldet “Mellemværelset” eller “Thorvaldsens Gemak”, stødte op til Riddersalen, jf. brev af 20.6.1820.

 6. Dvs. ned i øjenhøjde.

 7. Dvs. Palazzo del Quirinale, Rom. Quirinale-paladset ligger på den af Roms syv høje, der tidligere var kendt under navnet “Monte Cavallo”. Se også emnet Alexanderfrisen, Palazzo del Quirinale, Rom.

 8. Den danske arkitekt, hofbygmester og professor Jørgen Koch.

 9. Jørgen Koch og Hermann Ernst Freund var ankommet til Rom den 3.5.1818, og Thorvaldsen kunne altså bede Koch om at forfatte sine forespørgsler til C.F. Hansen.

 10. Den dansk-tyske billedhugger Hermann Ernst Freund.

Last updated 19.02.2020