The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 1372 of 10246
Sender Date Recipient
Olav Olavsen [+]

Sender’s Location

Kongsberg

5.9.1814 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Olavsen anbefaler H.E. Freund til Thorvaldsen. Han sender med ham en ring som tak for det tegnede portræt, Thorvaldsen udførte af Olavsen i 1794.

See Original

Udi Aaret 1794 havde Jeg den Glæde at gjøre Bekjendtskab med Deres Velbaarenhed som den hvis Fader havde Fælles Moder med mig nemlig Island, og hvis Familie jeg desuden kjendte som ved Slægtskab lidt forbunden med mig, hvor om Vi, om jeg ret mindes, den gang talte.

De viste mig allerhøistærede! det Venskab at tegne mig af med Blyant, hvilket jeg ikke kunde paaskjønne, som ofte siden har krænket mig. Nu da Bringeren her af Freund [nu] reiser, og stiler sin Reise til det, over heele Verden navnkundige Rom, saa har Han lovet mig at medtage en Ring til Dem fra mig med Inscription: vos exemplaria græca. som jeg beder Dem at modtage til Erkjentligheds Tegn for den mig i foran benævnte Aar beviste Venskab.

Det unge Menneske som bringer Brevet og Ringen er mig bekiendt ved udmærket Moralitet. Hans Duelighed i Hans Fag vil Deres Velbaarenhed rimeligviis lære at kjende. Hvor dyrebart det maae være Ham at blive fordeelagtig bekjendt af Dem, er begribeligt, og jeg ønsker Ham hjertelig Held til at erhverve Deres Velbaarenheds Yndest.

Hilsen Højagtelse og Venskab

Kongsberg i Norge Olav Olavsen
den 5.te Septembr. 1814. Professor
Archival Reference
m4 1814, nr. 19
Thiele
Gengivet hos Thiele II, p. 396-397.
Other references

  • Else Kai Sass: Thorvaldsens Portrætbuster, København 1963-65, vol. I, p. 6 (delvist gengivet).

Subjects
Recommendation or introduction letter, others · Philhellenism · Lost Works by Thorvaldsen · Gifts for Thorvaldsen, Art Wares · Portrait Drawings, Contemporary Persons · Thorvaldsen and Iceland · Friends of Thorvaldsen's Youth
Persons
Hermann Ernst Freund
Last updated 10.02.2016 Print