The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 314 of 10246
Sender Date Recipient
Niels Dam [+]

Sender’s Location

København

22.11.1803 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af teksten.

NN [+]

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

P l a n

Indtil i de senere Tider, er det gaaet med Arkitecturen, som med de fleste andre Kunster og Videnskaber: Menneskene have mere søgt at arbeide for det Store og Skiønne, det Forbausende, end de have havt Hensyn til det N y t t i g e , Æ d l e og S i m p l e.

Saaledes ere Kunstnere, fra vore nordlige Egne, vandrede til Italien og andre sydlige Lande, for at studere Bygningskunst – hvis Anvendelse her i Almindelighed, vilde være en uoverlagt Efterlignelseslyst – Imedens næsten ingen bekymrede sig om, at erhverve Kundskaber, for, efter Klimaternes og andre physiske Egenskaber, og de, derpaa grundede Syslers Beskaffenhed, paa den mest passende og mindst bekostelige Maade, at indrette og opføre Hensigtsmæssige Bygninger.

Ogsaa jeg, sværmede i min Ungdom, efter at kunne bygge Templer og andre Praktstykker [sic], i det mindste paa Papiret – og dette Sværmerie, kan jeg takke for min Lyst til Bygningskunsten, og de Udmærkelsestegn, med hvilke det kongelige Kunst-Akademie har behaget at belønne mine Bestræbelser, og mit Arbeide; men Skiæbnen var mig – saa troede jeg den Gang – ikke gunstig; thi den havde nægtet mig Pænge, for bestandig at blive paa phantasiens [sic] fortryllende Mark. –

Herved blev jeg tvunget til at beskiæftige mig med Ting, som hyppigen forefalder i det daglige Liv, og ofte at anvende min Konst paa samme. – Nu lærte jeg først, hvor meget der hører til, at foreene en ædel Smags Simplicitet og Sparsomhed: at indrette, f. Ex. en Landbygning efter Størrelsen og Godheden af en vis Jordlod, og efter den Plan til sammes Drift, som ansees meest passende, baade for Nu- og Fremtiden. – At opføre et Huus, passende til et opgivet Handelsbrug, en vis Haandtering, eller et Fabrik-Anlæg: at vælge de meest passende Bygningsmaterialier, efter ethvert Steds geographiske og physiske Beliggenhed, &c. &c. Og jeg fandt, at dette var noget andet, og langt vanskeligere, end at udfinde prægtige Dekorationer, naar andre skal udføre, og skaffe Pænge til samme. – Imidlertid, har jeg oplagt mit en liden Kapital, ved disse Sysler, i den Hensigt, at anvende samme til mit Fædrenelands og mit [sic] eget Gavn, ved at foretage en Reise i de Lande, hvis Locale, meest ligner mit Fædrenelands; for der, at samle flere Kundskaber og Erfaringer, i den nyttige eller oekonomiske Bygningskonst: hvor under jeg regner Kanal- og Broebygning, hvilket jeg tillader mig at troe, at de fleste Arkitecter, ikke have værdiget den tilbørlige Opmærksomhed.

De Lande jeg ønskede at bereise, i denne min Hensigt, ere: foruden Holsteen, den øvrige Deel af Neder-Saxen, den vestlige Deel af Tyskland, den bataviske Republik og den nordlige Deel af det nuværende Frankerige; Skotland og den nordlige Deel af Engeland, kvilken [sic] Reise, jeg formeener at kunde ende om 3 Aar; men min Kapital, er ikke tilstrækkelig til Formaalet af Reisen; thi samme vilde ikke tillade at opholde mig længenok [sic] paa et hvert Sted, eller i en hver Bye; og end mindre, til at drage udenfor de almindelige Landeveie, eller, saa at sige, til Landenes Afkroge, hvor dog ikke sielden, de bedste og Lærerigeste Indretninger findes.

Nogle af mine Velyndere, have derfor raadet mig, at søge Understøttelse hos patriotiske Mænd; for om mueligt, at gavne mit Fædreneland, i et Fag, som er det saa vigtigt.

De som maatte ynde min Plan og min Hensigt, anmodes derfor, herved om: gunstigst herpaa at tegne hvermeget [sic] de aarlig i 3 Aar, behager at yde til dette Formaal.

S. T. Hr. Brandtmajor [sic] og Hofbygmester K i r k e r u p i Kiøbenhavn, har yndet Sagen, og mig, saameget, at han modtager enhvers Bidrag, til denne min Reise, samt undestaaer for Anvendelsen af samme; og at jeg ikke oppebærer noget af, hvad som contribueres, førend jeg ved en lykkelig Subskription seer mig istand til at udføre min Hensigt. Og da skal jeg kungiøre enhver af mine Velyndere, hvor meget, oghvorledes [sic] der bliver contribueret.

Kiøbenhavn d. 22de Novbr 1803.

N. DAM.
Arkitekt og Tegne-Informator.


Subskribenternes Navne og Boepæl.
 
H. Gaas, Boende i Gottersgaden
        No 5.
Rasmus Rasmussen Rokkedreyer
i Vaase Gaden
Aarlig Bidrag.
 
7800000000
 
Bajuk
Archival Reference
m34, nr. 10a
Last updated 10.05.2011 Print