The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2701 of 10246
Sender Date Recipient
Christian 8. [+]

Sender’s Location

Rom

23.12.1820 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

C.F. Hansen [+]

Recipient’s Location

Antagelig København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

See Original

Hr Etatsraad og Over BÿgningsDirecteur Hansen! Af Deres meget kierkomne Skrivelse af 10 Novbr. seer jeg at det var Deres Bestemmelse at afrejse til Holsten, men da jeg haaber at De efter Deres gode Hensigt vil komme hiem igien ved Nÿtaarstiden saa adresserer jeg dette til Kiøbenhavn og haaber at det finder Dem der ved god Helsen
Jeg har i dag svaret Academiet angaaende Hetsch’s Sag at hvis det anseer det væsentligt gavnligt for Academiet for dets Elevers Dannelse at Foredraget i Perspektiven overdrages til en Mand om hvis fortrinlige Duelighed der vist ej er Tvivl ønskede jeg ikke at formedelst min Fraværelse dette Gode udsættes, men Academiet maatte da indstille at for denne gang en Afvigelse fra Fundatzen maatte finde Sted ved Oprettelsen af et Professorat i Perspektiven og for at følge Formerne troede jeg det bedst at Hetsch valgtes efter at de indkomne Ansøgninger vare tagne i Overvejelse[.] Det er mig især om at giøre at en saa duelig Mand som Hetsch der kan være Academiet til saa megen Gavn ej afvises eller indisponeres thi ellers kunde Sagen vel beroe i Sommer til min Tilbagekomst naar Forelæsningerne blot kunde begynde med 1e Octbr ad Aare
Forslaget om en Understøttelses Kasse har jeg henviist til en Comité efter Geh.Confraad Mallings Forslag. Efter min Meening kan i det højeste kun visse proC. af Udstillings Indtægterne afsees til nogen saadan Fond –
Jeg har anbefalet Academiet Opmærksomhed paa den fornødne Oeconomie – for at det KonglRescripts bydende og Penge Præmierne som snarest kunde iværksættes
Det forundrer mig saare at Directeurvalget allerede paanÿe forestaaer. Hvis Jeg var tilstæde ved De nok hvem der fik min Stemme og jeg vilde da for Academiets Skyld bede Dem ej at være imod mit Ønske – Var De ej van at overtale vilde jeg foretrække Clemens for de andre –
Det skulde giøre mig meget ondt hvis Prof. Lund aldeles ingen Gage erholder han er vist nøjsom men naar man i hans Alder ønsker at etablere sig er det et billigt Ønske at have nogen fast Indtægt. Det vilde ret være fortienstligt at virke for ham meget vilde jeg takke Dem saavelsom fordi De vil sørge for at han beskieftiges med Arbejde
For Koch haaber jeg at De virker til at Embedet staaer nogen Tid længere ledigt da jeg anseer det meget vigtigt for ham at han lægger Hiemvejen over Frankrig Engeland om mueligt med Hensyn til den borgerlige Bygnings Kunst den han vistnok bør studere – Ligeledes virker De vistnok for ham at han gennem Fonden ad usus publicus kan vedblive at nÿde nogen Understøttelse i dette Aar – Hans Arbejder vil fornøje Dem ej blot hans Tegninger og Maal efter de græske Templer og de Pestumske, men ogsaa hans udarbejdede Projecter til et Universitet og til et Musæum –
Thorvaldsen er tilbagekommen d. 16e i bedste Velgaaende[.] Han har været tilfreds med Freunds Arbejder en Apostelfigur og en Euridice, i ligning med den i Kiøhvn modellerede. Det ligger mig meget paa Hiertet at den Sag med Freund afgiøres thi før begynder Thorvaldsen ikke sin Christus eller Apostlene til Frue Kirke. Naar man seer Freunds Apostelfigur saa kunde man med god Samvittighed raade til at lade ham udføre Apostlene i Thorvaldsens Attelier under dennes Øjne, men eftersom denne Sag er afgiort saa maae De endeligen ret snart give ham Bestilling paa andre Figurer i Stedet for disse, thi som sagt Thorvaldsen venter herefter for ej at tage Brødet af Munden paa sin Elev, som man siger – At Freunds Stipendium forlænges paa to Aar er en Nødvendighed selv om Academiet maatte opofre noget Hvad er der at vente af Pontoppidan? Har han ikke Løfte om Academiets Stipendium?
Maler Jensen har meget forbedret sin Colorit, og hans næsten fuldendte Copie efter Raphaels Madonna di Foligno fortiener ald Roes og vil blive en stor Prydelse for de Kongl. Samlinger – Jeg skal nu tilskrive Hs Majestæt om Betaling for dette Stÿkke hvilket vil tiene ham til videre Understøttelse.
Landskabsmaler Dahl er bleven efter os i Neapel men kommer om føje Tid hertil. Jeg har meget bedet Kongen om at forunde ham Rejseunderstøttelse hvilket vilde binde ham til os til Trods for den Umage man giør sig at holde ham i Dresden hvor han vel ogsaa forbliver i nogle Aar endnu. Han venter ogsaa Bestillingen eller Maal opgivet fra Slotscommissionen.
Vi ere siden d. 1e i denne Maaned her og det er mig meget kiert i tide og uden ringeste Ulejlighed at have forladt Neapel Vi ere meget vel befindende og tilfreds i Rom. Det er i Dag netop et Aar siden jeg første gang saa denne mageløse Stad hvor hurtig er ej den Tid gaaet!
Jeg anbefaler dem meget de unge Kunstnere Bissen og en vis Harring fra Ditmarschen som jeg har lært at kiende i Dresden –
Jeg haaber at modtage gode Tidender fra Dem Hr Etatsraad og beder Dem meget at hilse deres Familie og Geh.Confraad Mallings nævnende mig Hr Etatsraad og Over BÿgningsDirecteur Hansen

Deres
Rom d. 23 Decbr 1820
Forbundne og velvillige
Christian Frederik
General Comment

Brevet blev erhvervet af Thorvaldsens Museum i 1936 fra en efterkommer af C.F. Hansen sammen med 86 andre breve til arkitekten, jf. THM j.nr. 5, 11/1936.

Archival Reference
m30A, nr. 66
Subjects
Commission for Christiansborg · Commission for the Church of Our Lady, Copenhagen · Academy of Fine Arts, Copenhagen, Exhibitions
Persons
Hermann Ernst Freund · C.A. Jensen · J.L. Lund
Last updated 23.04.2015 Print