The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 6236 of 10246
Sender Date Recipient
J.S. Møsting
Ordenskapitlet, København [+]

Sender’s Location

København

25.10.1833 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Tilskrift: Høivelbaarne / Herr Etatsraad Bertel Thorwaldsen / Commandeur af Dannebrogordenen og / Dannebrogsmand.

Abstract

The College of Arms informs Thorvaldsen that he has been awarded the Silver Cross of the Order of the Dannebrog.

See Original

Kongen, hvis landsfaderlige Ønske det er, at udmærke dem blandt Dannebrogordenens Medlemmer, som, ved uafbrudt Iver for Hs: Majestæts Tjeneste og Fædrelandets Held, have bestræbt sig endydermere at forøge deres Fortjenester, har under 22de dennes allernaadigst behaget at tilkjende Deres Høivelbaarenhed Dannebrogsmændenes Hæderstegn.

Idet jeg gjør mig en særdeles Fornøielse af, at tilsende Dem dette udvortes Tegn paa erkjendt Borgerværd, undlader jeg ikke, at tilføie det for Dem i Ordenscancelliet udfærdigede Certificat, hvorved De i paakommende Tilfælde vil kunne legitimere Dem som Dannebrogsmand, tilligemed et Exemplar saavel af Anordningen for Dannebrogsmænd under 28o. Januar 1809, som af Hs: Kongelige Majestæts aabne Brev under 28o. Januar 1812, og beder Deres Høivelbaarenhed modtage min Lykønskning til dette nye Beviis paa Hs: Majestæts udmærkede Naade.

Kjøbenhavn den 25de. October 1833.

JS Møsting


/ Bangert

General Comment

Dette brev meddelte Thorvaldsen, at han havde modtaget Dannebrogordenens Hæderstegn / var blevet udnævnt til Dannebrogsmand. Brevet blev sendt sammen med det egentlige udnævnelsesdiplom af 25.10.1833. Begge dele var vedlagt Kunstakademiets brev af 4.11.1833.


Billedhuggeren modtog hæderstegnet i forlængelse af fregatten Galatheas ankomst til København 20.9.1833, hvor Thorvaldsen for første gang sendte flere af sine egne værker til sin fødeby som det første håndfaste tegn på, at han mente det alvorligt, når han i sit testamente havde lovet at skænke sine egne værker og kunstsamlinger til Danmark mod, at man opførte et museum til dem, se mere herom i Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1833. Med fregattens ankomst havde Thorvaldsen altså lade handling følge på ord, og kongen kvitterede med denne udnævnelse til Dannebrogsmand.

Archival Reference
m29 II, nr. 58
Thiele
Udnævnelsen omtalt i Thiele III, p. 493.
Subjects
Thorvaldsen's Honorary Titles
Persons
Frederik 6.
Last updated 09.01.2017 Print