No. 2434 of 10318
Sender Date Recipient
Frederik 6. [+]

Sender’s Location

København

12.11.1819 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af udnævnelsen.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

København

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Vi Frederik den Siette

af Guds Naade Konge til Danmark de Venders og Gothers, Hertug udi Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg;
gjøre vitterligt: at Vi allernaadigst have fundet for godt, at beskikke Os Elskelig Bertel Thorwaldsen, Professor ved Vort Academie for de skjønne Kunster og Ridder af Dannebrogen til Vor virkelige Etatsraad og dertil hermed i Kongelig Naade udnævne ham. Og maa og skal han i Kraft heraf fra denne Bestallings Dato af ved alle forekommende Leiligheder ikke alene have Deel i alle de Rettigheder og Friheder, som Rangspersoner efter Loven ere tillagte, men endog efter sin Anciennitet nyde den Rang udi Sæde og Gang, som ham, efter Rangforordningen af 14de. October 1746 dens tredie Classe, Nummer Tre, kan tilkomme, og derfor af Alle agtes og ansees. –
Thi skal han fremdeles være Os, som sin absolute og souveraine Arve-Konge og Herre fuld og tro, Vort og Vort Kongelige Arvehuses, Gavn og Bedste søge, vide og ramme, Skade og Fordærv af yderste Magt, Evne og Formue hindre, forekomme og afværge, saa og, om Vi ellers maatte finde for godt, ham i et eller andet Tilfælde Noget til Vor Tjenestes Befordring at anbefale, da Saadant troligen forrette, samt i saa Maade ikke for Nogen aabenbare, hvad samme hans Forretning vedkommer og hemmeligt bør at holdes, Alt efter den Eed, han Os derpaa forhen allerunderdanigst gjort og aflagt haver. Givet i Vor Kongelige Residentsstad Kjøbenhavn den 12te. November 1819. –

Under Vor Kongelige Haand og Seigl
Frederik R

Kaas Cold Monrad Ørsted Berner Lassen

Bestalling
[xxxx]
Cand.

for Professor ved det Kongelige Academie for de skjønne Kunster og Ridder af Dannebrogen Bertel Thorwaldsen, som virkelig Etatsraad. –

[på første side af udnævnelsen nederst på siden er tilføjet:]
aldeles gratis.
Ronne
[xxxx]

Archival Reference
m29 II, nr. 21
Subjects
Thorvaldsen's Honorary Titles
Persons
C.M.T. Cold · Frederik Julius Kaas · Caspar Friderich Lassen · Peter Johan Monrad · A.S. Ørsted
Last updated 14.12.2015 Print