No. 706 of 10318
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

4.2.1809 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Christian Ditlev Reventlow [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original [Translation]

Rom den 4de Februari 1809

Deres Excellenza!

Jeg har ved vores fortreffelige Kammerherre von Schubart modtaget Deres Excellenzes meget ærede af 28d Nov. Eftersom jeg altrig haver nyttet den Fornøyelse at tilskrive Deres Excellenze, føler jeg saa meget mere Glæde ved at erfare De uden Anmodning haver mig i Deres kiærlige Erindring og vover jeg i følge Deres Opmuntring, ikke alleneste at give Deres Excellence underretning om mine Arbejder; men ogsaa om mine Ekonomiske Tilstand –

De spørger: Hvad Bestemmelse jeg jeg haver havt med de Byster jeg for flere Aar siden hiemsendte; Med disse haver jeg ikke havt andet Øyemed end at viise Accademiet hvad Fremgang jeg den Tiid havde giort i at arbejde i Marmor, og ifald det havde lykkes mig, at sælge disse jeg da havde havt nogen Leglighed til at kunde understytte min gamle Fader, men da Tiiden haver forandret dette – Veed jeg ingen bedere Bestemmelse med Bernstofs Byste end den, den alerede haver, nemlig: at værdiges Deres Excellenzes Gemak i Haab om at Deres Excellenze anseer dette som et lidet Beviis paa min Erkiænlighed for den omhygelige Bevaagenhed Deres Excellenze altiid saa faderlig haver værdiget mig. Eftersom at Tiiderne fornærværende, ere saa ugunstige for Konsten bør jeg ikke andet sige end at have værret heldig, endnu haver Mangel paa Arbejder ikke sat mig ud af Kraft jeg har nu begyndt en Figur i Marmor forestillende Adonis naturlig størrelse for Kongen af Bajren, ligeledes Arbejder jeg ogsaa paa de opgivne Medaillioner til vor Kongelige Slot. Efter Deres Excellenzes venskabelige Brev smigre jeg mig med de ønskeligste Udsigter til behagelig at være sysselsat. Men da jeg ingen Formue ejer, og det lidet jeg har erværvet mig ved mine Arbejder har [jeg] anvendt til det nødvendige i mine Værkstæder, kiøbt endel smukke Marmor Blokke, samt udført for egen Regning nogle Figurer, hvilke, jeg beder Deres Excellence foreslaae den Høye Kommission for Slottets Bygning; De vil see af medfølgende Brev til Komissionen hvad Omnævnte Figurer forestiller og erfare: at hosføyede Priser ere billige. Thi kan jeg forsikre Deres Excellence at jeg aldrig forlanger at blive riig; men blot den søde Beroligelse at være i en utrængende Forfatning for desto bedere at nyde den Lyksalighed at vandre frem paa Konstens Bane medens jeg føler Kraft og Drift til Konsten – I øvvrigt vil jeg ikke besvære Deres Excellenze med at meddeele Dem en Liste paa mine Arbejder men jeg vil slutte med dette mit bestandige varmeste Ønsker at Deres Excellenze maae i det kiære Fædreneland i det nye Konge Huus med Tilfredshed tage mine Arbejder i Beskuelse, da indtet kan smigre mig mere end at haabe en sand Konstelsker[s] Bifald, og ingen føler mere, og dybere Deres Værd, end

Deres Excellences

underdanige Tiener
B. Thorvaldsen

[s. 4 i brevet, på trods af hvad Th. skriver til slutning i brevet:]

Fortegnelse paa de Figurer som jeg haver udført i Marmor og dem jeg haver under arbejde

Iason, Høye 3 Alen og 22 tommer Dansk. for Hr Hop
Ganimed
Baccus
Venus
Apollo
}
 
 
 
Høye 2 Al: 2 tom.
for Grevinde Worntzoff

Amor og Psyche
Psyche
Venus
}
 
 
Høye 2 Al 2 Tomm.
som jeg har forreslaaet
Commissionen


Hebe – Høy 2 Al 12 Tomm: for Kammerjunker Bielche
Adonis – Høy 3 Al for Kongen af Bajren

Basrilief. for Baron v Rop -
Brises som bortføres fra Achiles. Høy 1 Al 11 tom lang 3 al 2 ½ tom
Apollo spiller for Muserne som danser omkring Gratserne

Høy 1 Al 5 tom lang 2 Al 15 t

En Døbesteen: omgivet med fire Basrilief forestillende Johannes som døber Kristus, Marie Kristus og Johannes; Kristus velsigner Børnene; paa den fierde Side en Gruppe af Engler.

for Grevinde Schimelmann ~
Den siste Figur, som jeg haver modellert forestiller
Mars – Høy 4 Al

General Comment

Til dette brev findes der et større udkast skrevet af C.F. Høyer og tre mindre udkast alle skrevet af Thorvaldsen: To brudstykker til brevets begyndelse på et tegneark, C15r, og to næsten identiske – det ene og det andet – til en passage nær brevets slutning.

Archival Reference
m28, nr. 8
Document Type
Document, autograph
Last updated 11.11.2014 Print