No. 1035 of 10318
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

Kort før 2.4.1811 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår ikke af udkastet, men to afskrifter af den færdige tekst er fremsendt til Herman Schubart sammen med brevet af 2.4.1811. Dateringen må derfor være denne, eller snarere kort før denne 2.4.1811.

Herman Schubart [+]

Recipient’s Location

Pisa

Information on recipient

Ingen udskrift, da der er tale om et udkast.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original [Translation]

Til Hans Høyvelbaarenh: S T: Kammerherre Baron
v: Schubart: Underretning om Sal: Professor Giorgio
Zoegas Sterboe – af A[l]berto Thorvaldsen.

Tilstædeværende ved Sal: Professor G: Zoegas Endelig. har ieg i Foreening med flere mine Landsmænd ladet den Afdødes Boe forsegle nemlig d 10 Febrao 1809 og efter at være bemyndiget tilligemed Baron B[r]ouw af vores Minister Hans Høyvelbaarenhed S T Kammerherre Baron Schubart have vi aabnet den Afdødes Boe, og have vi der fundet i reede Penge Summa 30 3316 Scd. 27 B hvilke efter given Instru[c]tion bleve til videre satte i Forvaring hos Banceren Sg Schultheis.
En andrer mindre Sum: 192 Scd: 48½ B haver ieg modtaget for at bestride de løbende Udgifter – fornævnte Sum: 192 Scd: – 48½ B tillige med det hvad Sal: Zoegas solgte Boehave haver indbragt meddeeler ieg her ved Afregning

NB 1 I følge Hans Høyevelbaarenhed S T Kammerherre Baron Schubart Skrivelse af 27 Juli 1809 er oven anførte Sum: – 3316 S 27 [B]. bleven af Banceren Sg: Schult: efter nævnte Baron Schubarts Ordre ham udbetalt –

2 I følg[e] H H: Kammerherr Baron Schubart[s] Skrivelse til S: T Hr Doctor Koes er al Omsorg for Sal: Zoegas Manuskrifter overdraget nævnte.
Jeg underskrevne har følgelig ved at meddeele mit hosføyede Regnskab giort tilbørlig reede for alt det som har været mig betroet –

Rom d A Thorvaldsen


Regnskab for Sal Professor Giorgio Zoegas Efterladenskab, i følge Hans Høye Velbaarenhed S T: Kammerherr Baron Schubarts Forlangende


Modtaget i reede Penge til løbende Udgifter
Sølv=Skeer beregnet til 22 Sd: 75 B der fra regnes en Skee og Gaffel nemlig 5 Sd: 25 B som Sgra Laura har modtaget – i Behold
Bøger vurderede til 136 Scd: hvilke fordetmeeste uafsættelige ere solgte under Vurderingen og er for disse betalt
Tvende Rage Knive
Medailler
Af Sgr Piranesi for Manuskrifterne til Hans udgivne Basreliefs
NB Sal Zoegas Guld Uhr er givet til Sønnen Friderico.
Møbler
Indtægt
192 Scd: 48½ B.
 
17 –––– 50 –––
 
56 ––– ––– –––
1 ––– ––– –––
8 ––– ––– –––
30 ––– ––– –––
 
37 –––– 34 –––
Sm Int: 342 – Sd: 32½ –Liste paa i hænde havende betalte Regninger for derved at giøre reede for Sterboets Udgifter

Sgra Clementina
Beccamorto
Compagnia dell: Fratell:
Droghere
40 Cappucini
Venti Messe
il Curato
Speziali al Gambero
Sumaini
Carbonaro
Vischuti
Machicinero di Vino[?]
Cioccolatiere
Sgr Labruzzi
Sgra Laura
Spese di qvalle non ho Conto
Mercante di Muzolino
Stampattore
Pigione di Casa
per accomodare la Casa
Lavandare
Vestito per Friderico per andar a Livorno
Sertore
Sum Udgift
Udgift
3 Scud: 56 B.
5 –––– 25 ––
2 –––– 20 ––
33 –––– 92 ––
2 –– –– ––––
4 –– –– ––––
10 –––– 80 ––
3 –––– 80 ––
9 –– –– ––––
6 –––– 25 ––
3 –––– 20 ––
5 –––– 64 ––
4 –––– 80 ––
79 –– – 17½ –
41 –––– 27 ––
6 –– –– 5½ –
5 –––– 10 ––
48 –––– 19 ––
19 –– –– ––––
4 –––– 15 ––
8 –––– 37 ––
5 –– – 51½ –
2 –– –– ––––
313 –––– 24½ ––


Summa Intægt
Sum – Udgift
Sum – i Behold
342 Scud 32½
313 –––– 24½
29 –– –– 8 –

I følge dette mit aflagte Regnskab forlanger ieg her ved af Hans Høye Velbaarenhed S T Kammerherre Baron Schubart den mig lovede Qvitering paategnet: at ieg tilbørlig haver aflagt Regnskab for alt det, som har været mig overdraget at afgiøre til beste for Sal: Zoegas Arvinger, saaledes at ieg under hvad Navn nævnes kan maa der ved fritagen for videre Ansvar eller Regnskabs Aflæggelse. –
Rom d – A T
General Comment

Dette regnskab er i brevet opstillet over flere spalter på tværs af arket. Af pladsgrunde opstilles Indtægter og Udgifter for sig i denne gengivelse.

Archival Reference
m28, nr. 40
Document Type Amanuensis
Draft by amanuensis C.F. Høyer
Thiele
Delvist gengivet hos Thiele II, p. 142-143.
Subjects
Antique Coins · Zoëga's Estate
Persons
Baron Brown · Georg Koës · Carlo Labruzzi · Francesco Piranesi · Herman Schubart · Saverio Schultheiss · Federico Zoëga · Georg Zoëga · Laura Zoëga
Last updated 13.02.2020 Print