Kort før 2.4.1811

Sender

Bertel Thorvaldsen

Sender’s Location

Rom

Recipient

Herman Schubart

Recipient’s Location

Pisa

Information on recipient

Ingen udskrift, da der er tale om et udkast.

Dating based on

Dateringen fremgår ikke af udkastet, men to afskrifter af den færdige tekst er fremsendt til Herman Schubart sammen med brevet af 2.4.1811. Dateringen må derfor være denne, eller snarere kort før denne 2.4.1811.

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Document

Til Hans Høyvelbaarenh: S T:I Kammerherre Baron
v: Schubart: Underretning om Sal: Professor Giorgio
Zoegas Sterboe – af A[l]berto Thorvaldsen.

Tilstædeværende ved Sal: Professor G: Zoegas Endelig. har ieg i Foreening med flere mine Landsmænd ladet den Afdødes Boe forsegle nemlig d 10 Febrao 1809 og efter at være bemyndiget tilligemed Baron B[r]ouw af vores Minister Hans Høyvelbaarenhed S TII Kammerherre Baron Schubart have vi aabnet den Afdødes Boe, og have vi der fundet i reede Penge Summa 30 3316 Scd. 27 B hvilke efter given Instru[c]tion bleve til videre satte i Forvaring hos Banceren Sg Schultheis.
En andrer mindre Sum: 192 Scd: 48½ B haver ieg modtaget for at bestride de løbende Udgifter – fornævnte Sum: 192 Scd: – 48½ B tillige med det hvad Sal: Zoegas solgte Boehave haver indbragt meddeeler ieg her ved Afregning

NB 1 I følge Hans Høyevelbaarenhed S T Kammerherre Baron Schubart Skrivelse af 27 Juli 1809 er oven anførte Sum: – 3316 S 27 [B]. bleven af Banceren Sg: Schult: efter nævnte Baron Schubarts Ordre ham udbetalt –

2 I følg[e] H H: Kammerherr Baron Schubart[s] Skrivelse til S: T Hr Doctor Koes er al Omsorg for Sal: Zoegas Manuskrifter overdraget nævnte.
Jeg underskrevne har følgelig ved at meddeele mit hosføyede Regnskab giort tilbørlig reede for alt det som har været mig betroet –

Rom d A Thorvaldsen


Regnskab for Sal Professor Giorgio Zoegas Efterladenskab, i følge Hans Høye Velbaarenhed S T: Kammerherr Baron Schubarts Forlangende


Modtaget i reede Penge til løbende Udgifter
Sølv=Skeer beregnet til 22 Sd: 75 B der fra regnes en Skee og Gaffel nemlig 5 Sd: 25 B som Sgra Laura har modtaget – i Behold
Bøger vurderede til 136 Scd: hvilke fordetmeeste uafsættelige ere solgte under Vurderingen og er for disse betalt
Tvende Rage Knive
Medailler
Af Sgr Piranesi for Manuskrifterne til Hans udgivne Basreliefs
NB Sal Zoegas Guld Uhr er givet til Sønnen Friderico.
Møbler
Indtægt
192 Scd: 48½ B.
 
17 –––– 50 –––
 
56 ––– ––– –––
1 ––– ––– –––
8 ––– ––– –––
30 ––– ––– –––
 
37 –––– 34 –––
Sm Int: 342 – Sd: 32½ –Liste paa i hænde havende betalte Regninger for derved at giøre reede for Sterboets Udgifter

Sgra Clementina
Beccamorto
Compagnia dell: Fratell:
Droghere
40 Cappucini
Venti Messe
il Curato
Speziali al Gambero
Sumaini
Carbonaro
Vischuti
Machicinero di Vino[?]
Cioccolatiere
Sgr Labruzzi
Sgra Laura
Spese di qvalle non ho Conto
Mercante di Muzolino
Stampattore
Pigione di Casa
per accomodare la Casa
Lavandare
Vestito per Friderico per andar a Livorno
Sertore
Sum Udgift
Udgift
3 Scud: 56 B.
5 –––– 25 ––
2 –––– 20 ––
33 –––– 92 ––
2 –– –– ––––
4 –– –– ––––
10 –––– 80 ––
3 –––– 80 ––
9 –– –– ––––
6 –––– 25 ––
3 –––– 20 ––
5 –––– 64 ––
4 –––– 80 ––
79 –– – 17½ –
41 –––– 27 ––
6 –– –– 5½ –
5 –––– 10 ––
48 –––– 19 ––
19 –– –– ––––
4 –––– 15 ––
8 –––– 37 ––
5 –– – 51½ –
2 –– –– ––––
313 –––– 24½ ––


Summa Intægt
Sum – Udgift
Sum – i Behold
342 Scud 32½
313 –––– 24½
29 –– –– 8 –

I følge dette mit aflagte Regnskab forlanger ieg her ved af Hans Høye Velbaarenhed S T Kammerherre Baron Schubart den mig lovede Qvitering paategnet: at ieg tilbørlig haver aflagt Regnskab for alt det, som har været mig overdraget at afgiøre til beste for Sal: Zoegas Arvinger, saaledes at ieg under hvad Navn nævnes kan maa der ved fritagen for videre Ansvar eller Regnskabs Aflæggelse. –
Rom d – A T

Oversættelse af dokument

To His Reverence S.T. Baron v Schubart, chamberlain:
information about the estate of the late professor Giorgio
Zoëga – by Alberto Thorvaldsen

Being present at the late professor G. Zoëga’s death I have together with several of my countrymen had the estate of the deceased sealed up that is on February 10th 1809 and after having been authorized together with Baron Brouw by our minister His Reverence S.T. Baron Schubart, chamberlain, we have opened the estate of the deceased and we have there found in cash the sum of 30 3316 Scudi 27B which according to instruction was put in custody until further notice at the banker signor Schultheiss.
Another smaller sum: 192 Scudi 48½ B I have received to discharge current expenses – the aforementioned sum: 192 Scudi – 48½ B as well as what the late Zoëga’s sold furniture fetched I inform about with this account.

NB 1 According to the favour of July 27th 1809 from His Reverence S.T. Baron Schubart, chamberlain, the abovementioned sum 3316 Scudi 27 B has been paid out to him by the banker signor Schultheiss according to the orders of Baron Schubart –

2 According to the letter from His Reverence Baron Schubart, chamberlain to S.T. Doctor Koës all care of the late Zoëga’s manuscripts has been left to the mentioned.
Consequently by giving my attached account I the undersigned have duly accounted for what has been entrusted to my care –

Rome, d = -A Thorvaldsen


Account of the late professor Giorgio Zoëga’s property according to the demand of His Reverence S.T. Baron Schubart, chamberlain.


Received in cash for current expenses
Silver=spoons estimated at 22 Scd 75 B from this is deducted a spoon and a fork that is 5 Sd: 25 B which signora Laura has received – safely
Books valued at 136 Sd which mostly unsalable have been sold below the valuation and for these have been paid
Two razors
Medals
From Signor Piranesi for the manuscripts to his published Bas-reliefs
NB the late Zoëga’s gold watch has been given to his son Friderico.
Furniture
Proceeds
192 Scd:48½ B
 
17 –––– 50 –––
 
56 ––– ––– –––
1 ––– ––– –––
8 ––– ––– –––
30 ––– ––– –––
 
37 –––– 34 –––
Sm Int: 342 – Sd: 32½ –List of received paid bills thus to account for the expenses of the property.

Signora Clementina
Beccamorto
Compagnia dell: Fratell:
Droghere
40 Cappucini
Venti Messe
Il Curato
Speziali al Gambero
Sumaini
Carbonaro
Vischuti
Machicinero di Vino[?]
Cioccolatiere
Signor Labruzzi
Signora Laura
Spese di qvalle non ho Conto
Mercante di Muzolino
Stampattore
Pigione di Casa
Per accomodare la Casa
Lavandare
Vestito per Friderico per Andar a Livorno
Sertore
Sum expenses
Expenses
3 Scud: 56 B.
5 –––– 25 ––
2 –––– 20 ––
33 –––– 92 ––
2 –– –– ––––
4 –– –– ––––
10 –––– 80 ––
3 –––– 80 ––
9 –– –– ––––
6 –––– 25 ––
3 –––– 20 ––
5 –––– 64 ––
4 –––– 80 ––
79 –– – 17½ –
41 –––– 27 ––
6 –– –– 5½ –
5 –––– 10 ––
48 –––– 19 ––
19 –– –– ––––
4 –––– 15 ––
8 –––– 37 ––
5 –– – 51½ –
2 –– –– ––––
313 –––– 24½ ––


Sum Proceeds
Sum Expenses
Sum – safe
342 Scud 32½
313 –––– 24½
29 –– –– 8 –

According to this my given account I demand with this from His Reverence S.T. Baron Schubart, chamberlain the to me promised certified acknowledgement that I have duly accounted for all which has been made over to me to settle for the benefit of the late Zoëga’s heirs, so that I whatever name may be mentioned with this am exempt from further responsibility or from presenting further accounts. –
Rome d – A T


[Translated by Karen Husum]

General Comment

Dette regnskab er i brevet opstillet over flere spalter på tværs af arket. Af pladsgrunde opstilles Indtægter og Udgifter for sig i denne gengivelse.

Document Type

Udkast af koncipist

Amanuensis

C.F. Høyer

Archival Reference

m28, nr. 40

Thiele

Delvist gengivet hos Thiele II, p. 142-143.

Subjects

Persons

Commentaries

  1. Dvs. salvo titulo, der er latin for “med forbehold for titlen”. Udtrykket bruges i tilskrifter på breve, når man vil angive, at man ikke kender titlen, eller at denne formalitet ikke er nødvendig.

  2. Dvs. salvo titulo, der er latin for “med forbehold for titlen”. Udtrykket bruges i tilskrifter på breve, når man vil angive, at man ikke kender titlen, eller at denne formalitet ikke er nødvendig.

Last updated 13.02.2020