The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 381 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Montenero

Primo august 1804 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår ikke af brevudkastet, men det er uden tvivl skrevet under Thorvaldsens ophold på Montenero fra juli 1804, og umiddelbart før billedhuggeren rejste herfra til Carrara medio august 1804, fordi denne rejse nævnes som nært forestående i udkastet. En sandsynlig datering må derfor være begyndelsen af august 1804, muligvis samtidig med de mange andre øvrige breve, Thorvaldsen skrev 6.8.1804.

C.F. Hansen [+]

Recipient’s Location

København

Abstract

Thorvaldsen thanks Hansen for his invitation to contribute to the decoration of Christiansborg. He asks what subjects Hansen wants. He and Herman Schubart are going to visit the marble quarries at Carrara.
Georg Zoëga is pleased that he can stay in Rome, especially thanks to Schubart. C.F.F. Stanley, who is ill, is on the Isle of Ischia

See Original [Translation]

P. M.

Jeg finder mig beæret med det Brev som De har havt den Godhed under dato d: 18e Juni at tilskrive mig, og som jeg for nogle Dage siden imodtog.
Hvor særdeles lykkelig jeg anseer det for mig, at være yndet og skattet af en Mand som foreener almindelig Agtelse med siældne Fortienester; det formaaer min Pen ikke at udtrykke. Jeg maae blot nøye mig med at forsikre Dem om, at Vedligeholdelsen af de maaskee alt for skaanselfulde Begreber De har fattet om mig og mine Talenter, er blevet mig en Fornødenhed, og at jeg stedse skal beflitte mig paa at giøre mig Deres venskabelige Omsorg værdig. De har givet mig paa samme et meget smigrende Beviis, med at ville unde mig den Glæde fælles at bidrage med Dem, til at pryde Vor Konges Vaaning. Intet ærefuldere Paadrag kunde betroes mig; ja selv den Tanke at arbeyde i Foreening med Dem, er tilstrækkelig til at giøre mig stolt af min Konst, og til at oplive min Enthousiasme for det ædle og Skiønne.
Jeg skriver Dem disse Ord under min Velynderindes Grevinde Schimelmanns Couvert. Hendes Broder vor agtværdige Minister Kammerherre Schubart hvis ædle Hierte og dybfølende Siæl for Konst og Konstnere yttrer sig ved alle Leyligheder, har maaskee bedømt mig og mit Arbeyde med for stor Partiskhed; thi han ynder mig, og denne Yndest kand have havt Indflydelse paa den meget for gode Meening, som han har bibragt Dem om mig. Imidlertiid føler jeg mig derved dobbelt forbunden til at anstrænge mine Kræfter for at kunde fortiæne Deres og hans Venskab. Jeg giør nu med ham en Reise til Carara for selv at udsøge det skiønneste Marmor, og da vil jeg strax begynde noget som De kunde anvende i Deres skiønne Architektur Plan. Om De troede, for Exempel, at en Hebé eller en anden Mythologisk eller Historisk Figur kunde være passende, saa behag at tilkiendegive mig det. Deres Meening skal tiæne mig til Veyledning. De vil billige, haaber jeg, at jeg blot beregner Hoffet mine Omkostninger, og at jeg overlader Vor faderlige Regiæring, selv at bestemme Konstnerens aarlige Underholdning; da hans Ønske blot indskrænker sig til det nødvendige Udkomme. Hans sødeste Belønning vil blive, at giøre sig værdig til Fædrenelandets Agtelse, og hans Medborgeres Yndest.
Vor berømte Danske Antiquar Zoega er den samme værdige og interessante Mand som De kiendte i Rom. Han lever op paa nyt, siden han har opnaaet det Ønske at forblive i den gamle Verdens Hovedstad. Hans Legems Svaghed og huuslige Forhold giorde hans Reise til Kiel umuelig uden aldeles at ødelægge sig. Ogsaa denne Velgiærning for Zoega og for Danmark skylde vi vor Schubarts godgiørende Medvirkning! En saadan Meneskeven finder stedse Velbehag i, at see andre lykkelige; tog da vor fortræffelige Kronprinds er altid redebond til at befordre hvad der er godt, og ædelt, saa finder en paa Sandhed grundet Forestilling hos ham den kraftigste Understøttelse. Torde jeg bede Dem om, at anbefale mig i Hans Kongelige Høyedheds naadigste Erindring, og takke ham for alt godt. Hans Bevaagenhed for mig, opfordrer min grændseløse Skiønsomhed og opmuntrer mine Bestræbelser i allerhøyeste Grad.
Den stakkels Stanley lever paa Øen Ischia hvor hans Helbreed nogenlunde bedres; men hans sygelige Tilstand, og Lamhed er desto meere beklagelig, da han som en brav, flittig, og duelig Dansk Konstner, var en bedre Skiæbne værd. Jeg skal glæde hans ømme Hierte med at meddeele ham Deres venskabelige Erindring.
Hav den Godhed at adressere Deres Breve hos Hr Ulrich Dansk Consul i Livorno.
Jeg befinder mig for nærværende Tiid paa min Vens Kammerherre Schubarts Landsted i Nærheden af Livorno, hvor jeg agter at tilbringe de varme Sommer Maaneder som i Rom ere uudstaaelige, og hvis skadelige Virkning har i en Rad af Aar, overmaade svækket mit Helbred. Jeg anvender ogsaa her min Tiid saa godt som mueligt, da Herr Kammerherren har omskabt hans lille Bierg Hytte til Musernes Tempel.
Om Vedligeholdelsen af Deres Bevaagenhed, Yndest og Venskab, beder

Thorwaldsen

P.S. Jeg tør smigre af et hastigt Svar for at begynde et Arbeyde som under Deres Veyledning vil blive mig dobbelt dyrebart.

General Comment

This is a draft of Thorvaldsen’s answer to Hansen’s letter of 18.6.1804. However, the draft was undoubtedly written and formulated by Herman Schubart during Thorvaldsen’s stay at Montenero, the Schubart family’s country house.
Thiele II, p. 237-238 questions whether Thorvaldsen ever finished the letter and sent it off because the draft letter was too long for him to copy! And because “…Thorvaldsen was clever enough to see that his cause was ill served by the copyist’s insipid phrases.”
The first explanation is hardly likely; in spite of his “unwillingness to write”:/emner/thorvaldsens-ringe-skrivelyst, Thorvaldsen was rather careful about answering official letters.
The second explanation, however, may contain some truth. Several passages in the letter are very self-effacing and very (self-)laudatory of Schubart:

How extremely happy I consider it for me to be liked and esteemed by a man who combines general respect with rare merits; my pen won’t be able to express that. I must simply content myself with assuring you that the maintenance of the perhaps far too merciful notions you have conceived about me and my talents has become a necessity to me…
and
...Schubart whose noble heart and deep feeling for art and artists are evinced on all occasions may have judged me and my work with too great partiality; for he likes me, and this favour may have influenced the far too good opinion which he has given to you about me. By that, however, I feel doubly obliged to do my utmost to deserve yours and his friendships.
and
Might I ask you to commend me to the gracious attention of His Royal Highness and thank him for his kindness. His good graces to me encourage my boundless gratitude and call on my efforts in the highest degree.

Thorvaldsen has probably reagarded these passages and others as obsequious and ingratiating. Though we do not know the sculptor’s view of the wording in this draft, we know from another draft letter, for which he also received assistance, that precisely polite phrases which were too verbose and servile were toned down in the finished letter that Thorvaldsen wrote himself, see the example of 23.9.1806 in Thorvaldsen’s Letter Writing Process.
Furthermore, Schubart’s attempt at interpreting Thorvaldsen’s feelings about Schubart himself may also have offended him.

The draft has been folded, and there are traces of red wax, but not necessarily of a seal, on the paper. Since the draft today is in Thorvaldsens Museum, the sculptor must have brought it with him from Montenero to Rome, which might indicate that he did not immediately write out the letter and send it off, but rather that he promised Schubart that he was going to make a fair copy when he got to Rome – possibly in order to revise the wording for the reasons given above.

Archival Reference
m28, nr. 25
Document Type Amanuensis
Draft by amanuensis Herman Schubart
Other references

  • Øjvind Andreasen & Karen Ascani (eds.): Georg Zoëga. Briefe und Dokumente, vol. II-V, Gesellschaft für dänische Sprache und Litteratur 2013.
  • A.D. Jørgensen: Georg Zoega. Et mindeskrift, København 1881.

Subjects
Commission for Christiansborg · Montenero · Patronage · Thorvaldsen's Letter Writing Process · Thorvaldsen's Illness 1803-04
Persons
Frederik 6. · Charlotte Schimmelmann · C.F.F. Stanley · J.C. Ulrich · Georg Zoëga
Last updated 09.11.2020 Print