The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9253 of 10246
Sender Date Recipient
Carsten Hauch [+]

Sender’s Location

Sorø

12.2.1843 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Nysø

Information on recipient

Ingen udskrift.
Tilskrift: Høivelbaarne / Herr Conferentsraad Thorvaldsen / Storkors af Dannebroge, Ridder af flere / Ordner.

Abstract

Forfatteren Carsten Hauch fremsender et af sine værker til Thorvaldsen.

See Original

Min ædle, herlige Ven! I det jeg hermed er saa fri at tilsende Dem en Tragoedie, som De allerede for længesiden burde have modtaget, maa jeg tillige ret af min inderste Siæl bevidne Dem min Glæde over, at vi have faaet Dem tilbage igien. Jeg længes inderlig efter at see Dem, maaskee kunde denne Lykke nu hændes min Kone, der med nogle af mine Børn er i Kiøbenhavn; i det mindste haaber jeg vist, at hun faaer Deres Arbeider at see. –
Med Hensyn paa min Tragoedie, saa beder jeg Dem undskylde, at jeg ikke har noget Mere eller Bedre at give, vi andre mindre rigt begavede Aander producere naturligviis ikke med slig Fylde og Skiønhed, som De. –

Sorøe dn. 12 Feb 1843. Med Beundring og Høiagtelse
Deres inderlig hengivne
JC Hauch
Archival Reference
m25 1843, nr. 5
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Gifts for Thorvaldsen, Books · Thorvaldsen and Authors
Last updated 03.10.2012 Print