The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7375 of 10246
Sender Date Recipient
Jonas Collin [+]

Sender’s Location

København

23.12.1837 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.
Tilskrift: Hr Etatsraad Thorvaldsen.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Kiøbenhavn d. 23 Dec 1837

Hvor kiærkommende Deres Brev af 24 Oct., kiære Etatsraad, var mig kan jeg ej beskrive. Jeg havde just begyndt paa et til Dem, men havde tilfældigviis ikke faaet det sluttet, førend Deres ankom. Hvad der blandt andet glæder mig i Deres Skrivelse, er Deres Yttringer om Museets ydre Simpelhed. Men ogsaa for at faae denne Idee, som saa meget taler for, sat igiennem, er det nødvendigt, at De er her tilstede, thi det er neppe efter Architectens Kogebog. Men i ingen Henseende er Deres Nærværelse her mere nødvendig, end angaaende Valg af Pladsen. Jeg fik i den Anledning en Idee forleden, som neppe nogen har havt før, og som jeg ikke agter at meddele andre end Dem, nemlig at anlægge Museet i Frederiksberg Have; denne kunde derved omdannes til et dansk Tempe; det er ikkun en Fierding Miil fra Kiøbenh. sikkrere end de fleste andre Steder mod Ildsvaade; thi om man ogsaa lægger Museet det paa en Plads her i Staden, er man dog aldrig vis paa, om der ikke med Tiden kunne komme Bygninger i Nærheden. Jeg sætter forresten ingen videre Priis paa Ideen, og afficeres ikke om De aldeles forkaster den. Men disse Betragtninger komme tidsnok, naar De kommer hertil til Foraaret, og vi, om Gud vil, sees. Her ere, foruden det, mange Ting, som kræve Deres Nærværelse; Frue Kirkes Fronton, Christusstatuen o.m. Hvad, som derimod ingen Opsættelse taaler, er det, som skal skee i Henseende til Skibet, De ønsker skal komme til Livorno. For at faae dette sat i Værk, er det nødvendigt, at nogen henvender sig derom til Hans Majestæt. Forrige Gang blev det bevilget paa min Ansøgning, men denne Gang maa Ønsket komme fra Dem selv, og skriftligt; naar det kommer, skal jeg gierne være Overbringeren. Jeg vil ovenikiøbet, uagtet den lange Afstand paatage mig at være Deres Secretair, og har derfor besørget vedlagte Ansøgning, som De behøver blot at underskrive og allersnarest sende mig; saa er den Sag i det Rene, thi jeg haaber at vor gode Konge viser samme Interesse for Sagen denne Gang som forrige.

Indkassationen til Museet for dette Aar er snart sluttet. Der vil formodentligen være indkommen i det Hele henimod 30,000r. ell. omtrent Halvparten. Dermed kunde man godt begynde, thi naar man først har begyndt, saa kommer det, som fremdeles behøves, desto lettere.

Den af Dem i Deres Sidste belovede Afskrift af Deres Testament seer jeg med Længsel imøde, og haaber at faae den tillige med den vedlagte Ansøgning efterat den er forsynet med Deres Underskrift. Udsæt for alting ikke denne Sag. Midt i Februar i det Seneste maa ieg have Deres Svar, thi Beslutningerne om Skibenes Udrustning skee omtrent paa den Tid.

Jeg har nu intet videre at tilføie end mine bedste Ønsker for Deres Velbefindende i det kommende Aar og fremdeles!

Deres inderlig hengivne
Collin

Archival Reference
m21 1837, nr. 71
Last updated 10.05.2011 Print