The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7376 of 10246
Sender Date Recipient
Jonas Collin [+]

Sender’s Location

København

23.12.1837 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevudkastet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.
Tilskrift: Deres Maiestet Kongen af Danmark Frederik den Siette

Abstract

The commentary for this draft is not available at the moment.

See Original

d 23 Dec 1837

Hvor kiærkomment Deres Brev af 24 Oct var mig, kan ieg ej beskrive. Jeg havde just begyndt paa et Brev til Dem, men var bleven hindret i havde tilfældigvis ikke faaet det sluttet det, saa kom førend Deres liden Brev, som giorde mit overflødigt for en Deel overflødigt ankom. Hvad der blandt andet glæder mig i Deres Skrivelse, er Deres Yttringer og om Museets ydre Simpelhed. Men ogsaa for at faae denne Idee som saa meget taler for, det sat igiennem er det nødvendigt at De er her tilstede, thi det vil ikke behage Kunstnerne især er neppe efter Architectens Kogebog [xxx]. Koch var den som snarest gik ind derpaa. Men i ingen Henseende er Deres Nærværelse her mere nødvendig end ang Valg af Pladsen. Jeg fik i den Henseende en Idee forleden, som neppe nogen har faaet for, og som ieg heller ikke agter at meddele andre end Dem, nemlig at anlægge Museet i Frederiksberg Have – denne kunde derved omdannes til et dansk Tempe; det er kun ¼ Miil fra Kbh, sikkert mod Ildesvaade, end noget andet sted, thi hvor om man ogsaa lægger det paa en Plads i Byen, er man dog aldrig vis paa, om der ikke med Tiden kunne komme Bygninger i Nærheden. Dog ieg vil ieg gierne tilstaae det var een forfløien Jeg sætter ikke Priis [paa] Ideen, som De maaskee aldeles ikke kan bifalde. Kunde man ombygge og benytte et af Magazinerne paa Gl Holm, kan man inddrage[?] med mindre Bekostning
Dog alle disse Betragtninger komme Tids nok naar vi med Guds Hielp De kommer hertil til Foraaret og vi, om Gud vil, sees. Her er, foruden det, mange Ting, som kræve Deres Nærværelse Frue Kirkes Fronton, Christusstatue, &c. Hvad, som derimod ingen Ophold taaler, er det, som skal skee i Hens. til og dermed nu maa omhandle med Dem er om Skibet, De ønsker til Livorno.
Jeg antager, at De mener et Kong. Skib, og ieg haaber [xxx] at Hs. Majst. sender [xxx] over det [xxx] nogen bedre dermed. Da jeg [xxx] sidste Brev fik det udvirket, men siden maatte bede om, at de ej skulde afgaae, saa kan jeg ej [xxx] anden Gang komme med den Begiering Det er dermed rigtigst, at De selv anholder derom, og jeg -vil i den Hens.. Jeg kommer med den Begiering. Det er dermed vigtigst at De selv anholder derom, og ieg vilde i den [xxx]
For at dette sat i Værk, er det nødvendigt, at nogen henvender sig derom til Hs. Majt. Forrige Gang bleve det bevilget, paa min Ansøgning; men denne Gang er det maa Ønsket komme fra Dem selv, og skriftligt; ieg skal iøvrigt gierne være Overbringeren. Jeg vil ovenikøbet gierne uagtet den lange Afstand gierne selv være Deres Sekretær og har derfor besørget indlagte Ansøgning, som De behøve, saa behøver De kun at underskrive Indlagte og sende mig det samme snarest, saa er denne Sag i det Rene, thi ieg tænker at vor gode Konge viser samme Interesse for Sagen denne Gang som forrige.
Hvad Subscript. til Museet angaar, saa er den for det første sluttet med det ny Indkassationen er dermed til Museet angaaende ser vist ud man til dette Aars Udgang vil have have i Behold omtrent henimod det Hele af Sum ca. 30000r. Dermed kunde man godt begynde og naar man først begynder saa kommer det Øvrige des lettere.
Det af Dem [xxx]
Det af Dem i Deres sidste belovede Afskrift af Deres Testament, seer ieg med Længsel imøde, og haaber at faae den med vedlagte af Dem Ansøgning efterat den er forsynet med Deres Underskrift.


Rom, d
EtatsR Thorvaldsen underdanigst om at der til næste Foraar maatte sendes et Skib til Livorno for at afhente hans tilhørende Kunstsager
Allernaadigst Kong
Deres Majstet havde den Naade i sidstafvigte Foraar at befale, at et Krigskib en Orlogscorvette skulde gaae til Middelhavet og anløbe Livorno for at afhente de Kunstsager ieg havde bestemt at hiemsende til mit Fædreneland. Omstendigheder giorde det desværre dengang umuligt for mig at giøre Brug af denne Kongelige Naade, hvilket ieg ofte har megt smertet mig. Udsigten til at kunne benytte en saadan Leilighed for at faae hiembragt til det kiære Fædrenehiem hvad ieg har samlet af Kunstværker og for en Deel selv udført, ere nu mere gunstige, og ieg vilde derfor ansee set udmærket Tegn på min elskede Konges Naade mod den fraværende Kunstner og Museet, om et
Skib maatte nu til Foraaret i samme Øiemed som tidl. var bestemt, lande ved Livorno for at modtage hvad ieg og hiemføre ommeldte Kunstsager, som jeg til sin Tid skal være have besørget behørig indpakkede.
Rom, d. allerunderdanigste
General Comment

Den første del af dette udkast er en kladde til det afsendte brev af 23.12.1837.
Den anden del er Collins udkast til et brev, Thorvaldsen skulle sende til Frederik 6. Om det skete, vides p.t. ikke.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 52
Persons
Frederik 6.
Last updated 07.01.2013 Print