No. 6294 of 10318
Sender Date Recipient
Christian 8. [+]

Sender’s Location

København

15.11.1833 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Thorvaldsen has been awarded the Silver Cross of the Order of the Dannebrog, and Christian Frederik hopes to see him in Copenhagen in the spring. He has spoken with the finance minister about the sum of money that Thorvaldsen wants to deposit in the National Bank in Copenhagen for the benefit of his daughter Elisa, and that is to be deducted from the amount which the Danish government owes Thorvaldsen for various works commissioned from him. They have no objections if the amount indeed is due to Thorvaldsen.

See Original

Hr Etatsraad Thorvaldsen! Det er mig en særdeles Glæde ved Skrivelse fra Academiet for de skiønne Kunster at oversende Dem det nye Beviis paa Kongelig Yndest og Naade som Hs Majestæt har tiltænkt Dem ved at pryde Dem med Dannebrogsmændenes Hæderstegn.
Ved denne Lejlighed takker jeg Dem for det idag modtagne Brev af 26’ Octbr, som indeholder Forsikringen om at De til Februar Maaned næste Aar vil tiltræde Rejsen til Fædrenelandet. Maatte De nu, ved at fuldende de Kunstværker der hidtil har holdt Dem ved Deres Attelier, see sig istand til at opfylde denne gode Hensigt, da vilde mit og Academiets og alle Kunstens Venners ivrigste Ønske opfyldes. Maatte vi besidde Dem her til den højtidelige Forsamling d. 31 Marts og ved den derpaa følgende Udstilling! Denne vil meget prydes ved Deres hiemsendte Kunstværker i Gibs og Marmor, dog ere de sidste ej endnu udpakkede, men jeg ønsker meget at De ville give Freund Deres Befalinger om hvorvidt disse skulle udstilles.
Med den største Beundring har jeg seet den hidsendte Deel af Frisen Alexanders Triumph, som er udpakket paa Slottet. Christus Figuren er henbragt i Frue Kirke, men endnu ej udpakket eller opstilt.
Foreløbigen har jeg talt med Finanzministeren om Deres Ønske at de 20000 Spec. som skulle indsættes i Nationalbanken til Fordeel for Deres Datter maatte tages af de Summer som enten nu eller i Fremtiden maatte tilkomme Dem for de af Regieringen bestilte Arbejder. Derimod vil fra hans Side intet være at indvende, forsaavidt disse Summer forfalde til Udbetaling, da De saa efter Behag ville disponere over dem; og den Kongelige Resolution vil ligesaalidet mangle, naar Dem derved skeer en Tieneste.
Jeg beder Dem endnu at hilse de danske Kunstnere i Rom og at sige til Blunck, Küchler, som og til Martens at jeg med Fornøjelse har seet deres hiemsendte Arbejder.
Henlevende H. Etatsraad og Directeur Thorvaldsen
Deres

forbundne og velvilligste

Christian Frederik

Kiøbenhavn d. 15 Novbr 1833.

Archival Reference
m18 1833, nr. 109
Thiele
Gengivet hos Thiele III, p. 495-496.
Subjects
Cancelled Journeys to Denmark · Alexander Frieze, Christiansborg Palace, Copenhagen · Commission for Christiansborg · Commission for the Church of Our Lady, Copenhagen · Elisa and Fritz Paulsen's marriage · Elisa Paulsen's Dowry · Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1833 · Academy of Fine Arts, Copenhagen, Exhibitions · Artistic Environment in Rome · Equestrian Statue of Maximilian 1. · Thorvaldsen's Honorary Titles
Persons
Ditlev Blunck · Frederik 6. · Hermann Ernst Freund · Kunstakademiet, København · Albert Küchler · Ditlev Martens · Nationalbanken i Kjøbenhavn · Elisa Paulsen
Works
Last updated 24.02.2020 Print