The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 4862 of 10246
Sender Date Recipient
Claus Christian Bang [+]

Sender’s Location

Nørager ved Tissø

8.8.1829 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: Høivelbaarne / Herr Etatsraad Thorwaldsen / Commandeur af Dannebrog / samt Ridder af flere Ordner / Rom

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original
Højvelbaarne
Her Etatsraad Thorwaldsen
Comandeur af Dannebrog
ppp

Nøragergaard
pr. Slagelse
8 August 1829. –


Det Venskab hvormed Herr Etatsraaden beærede saavel min Kone som mig, under Vores, uforglemelige Ophold i Rom, giør, at Vi begge, uden Tilbageholdenhed vover at anbefale Dem Overbringeren af disse Linier, Capel Musikus Frølich – der paa Kunstens Vegne giør en Reise til Italien; han har i en lang Række af Aar, været os kiær – saaledes som Han endnu er det; Vi ville desaarsag paa det bedste kunde anbefale Ham og med sand Erkiendligheds Følelse paaskiønne den Bevaagenhed som Herr Etatsraaden maatte viise denne unge Mand – der ved sit Tallent og sin Flid allerede har giort en udmærket Lykke i sit Fædreneland.
Af denne unge Mand ville Deres Høivelbaarenhed iøvrigt bedst kunde erholde Efterretning om hvorledes Vi have det – Det er nu 6 Aar siden Vi forlode Hovedstaden da Omstændighederne nødte mig til at overtage en stor Landeiendom, der hidtil har givet Os flere Sorger end Glæder; Men man maae jo tage Kortene som de kan falde her i Lived. –
Fra Conferenceraad Collin har ieg en Hilsen at bringe Derres Velbh, han har været her paa et Besøg og forlod os i Gaaer – han fortalte mig at Ridder! Kock – tillige med Horenbech – ere begge vel sagtens [ved] Formælings Højtidelighed[en] – blevne udnæv[n]te til – Justitsraader! –– Den første har saavidt ieg ved Jørgen til Fornavn – men hvad den sidste heder ved ieg ikke –
Ved same Leilighed erholdt ieg Underretning om at det endeligen skal være lykkedes Freund at faa det Atellier som han saalænge forgiæves haver søgt – da Kock – var ham aldeles imod og vilde her som i Udlandet viise sin Myndighed.
Professor Malling – staaer stille – Han ønsker intet – og faaer ei heller Noget, jmedens alle de yngere spr giør[e] Bügge=Spring. – Hoyen, der er bleven Professor i Kunst Historien – giør i denne Sommer en Reise i Danmark for at undersøge og eftersee alle de gamle Monumenter m.v. som her maatte findes i Provindserne og som fortiente en nøjere Opmærksomhed. – Jeg studerer Oeconomien her paa Landet – som alle Herremænd for Tiden maae giøre, naar han ellers vil vel fare.
Gid disse Linier ei maatte mishage Dem men erindre Dem om den der med den meest udmærkede Højagtelse
undertegner sig som Deres Højvelbaarenheds allerærbødigste

C Bang

Min Kone sender Dem sine bedste Hilsener.

Archival Reference
m14 1829, nr. 96
Subjects
Recommendation or introduction letter, others
Persons
Jonas Collin · J.F. Frøhlich · Christian Hornbech · N.L. Høyen · Jørgen Koch · Peder Malling
Last updated 10.05.2011 Print