The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 4473 of 10247
Sender Date Recipient
Mathilde Theresia von Irgens-Bergh [+]

Sender’s Location

Dresden

1.4.1828 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Min inderlig kjære Her Etatsraad

Ved at skrive Dem disse Linier til, opfylder jeg min Berghs sidste Villie og Øndske i hans Navn at takke Dem for Deres Venskab, Deres vennehulde Omgang og den Forekommenhed som De ved hans Ophold i Rom, havde givet ham saa mange Beviser paa. Han var stedse gjennemtrængt af den dybeste Taknemmelighed derfor, og Tanken om at han havde lært en saa udmærket Mand, baadde som Kunstner og Menneske at kjende, blev ham til hans Sidste en dyrebar Erindring. Vær altsaa takket Her Etatsraad for enhver lykkelig Time, ethvert lykkeligt Øieblik som Deres Velvillie og udmærkede Egenskaber forskaffede ham.
Iblandt fleere af min Berghs Øndsker i hans sidste Øieblik paalagde han mig i Særdeleshed at opbevare Deres Portrait i en Brystnaal, samt en lille antiq Ring, Venskabs Beviser fra Deres kjære Haand i Rom, til et Fidicomis, og først overleveres min ælste Søn Alfred naar han er blevet myndig; maaske som vi alle haabe at han selv engang vil være istand til at vise Dem, at hans elskede Faders sidste Villie nøiagtigen er blevet opfyldt. – Overbringeren af disse Linier er den retskafne brave Herman som havde det Uheld først efter min Berghs Død at aftage hans Byste. Han opfordrede min elskede Bergh den heele Vinter at udføre, sagde han, Etatsraadens Befaling at modelere ham, men min Bergh stedse beskeden fandt sig ikke værdig nok til at Etatsraaden skulle beskjeftige sig, og sagde han spilte Tiden paa et saa ubetydelig Væsen som jeg; hans Øndske blev altsaa stedse udsat, men skulle dog gaat i Værk om TirsdagsMorgen som han desværre blev farlig syg Mandag Nat. Den gode Herman har nu af Taknemmelighed for min Bergh sendt mig Bysten som, taget af en død er saa liig som mulig, men mangler det Udtryk som naturlig en Byste af en Levende besjeles af. –
Tør jeg nu bede Dem kjære Her Etatsraad at lidet af det Venskab som de saa uskrømted udviiste den elskede Hensovede maae afdrages paa hans efterlatte dybt nedbøiede Enke. I denne Tanke at De ikke afslaar min Bøn er jeg med den største Høiagtelse

Deres sande Hengivne

Dresden 1ste April. Mathilde T v Irgens Bergh
1828. fød Holstein.
Archival Reference
m13 1828, nr. 37
Subjects
Emotional reactions to sculptures · Portrait Busts, Contemporary Persons · Thorvaldsen's Works, Commissioning
Persons
Joseph Hermann (den yngre) · Matthias Friis von Irgens-Bergh
Last updated 03.01.2018 Print