The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 448 of 10246
Sender Date Recipient
Balthasar Schiøtt [+]

Sender’s Location

København

1.6.1805 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

C.F.F. Stanley [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Balthasar Schiøtt reports that at Stanley’s – and indirectly Thorvaldsen’s – request he has seen to it that Gotskalk Thorvaldsen has been granted free lodgings at Vartov Hospital.

Schiøtt encloses a letter on the matter from Gotskalk Thorvaldsen.

See Original

Høÿstærede Ven.

Deres meget kiærkomne Skrivelse af 16de Martÿ sidstleden har ieg i sin Tid rigtig modtaget, og deraf med megen Fornøÿelse erfahret, at De for Tiden befinde Dem ved god Velgaaende, som ieg og øvrige i Familien af et oprigtigt Hierte ønske at maae vedvare; thi hvad Glæde kan vel være større her i Verden, end at kunde take Gud for et godt Helbred. Endskiønt det Fattiges Væsen, hvorunder Vartov Hospital er indbegreben, nu er under en nye Direktion, og Magistraten her ganske uvedkommende, saa har ieg alligevel, som Medlem af den nye Direktion for Fattig Væsenet, været saa heldig at faae Deres, og Vens, der paa Stedet, Hr. Professor Thorwaldsens Ønske opfyldt i det, at bemeldte Direktion har besluttet at lade foranførte Hr. Professors Fader, som opholde sig her, i benævnte Hospital, som fast Lem indtage, og at nyde, foruden frie Boelig, 3 [tegn for mark] ugentlig, hvorom han formodentlig og udi vedfølgende Brev vil underrette Hr. Professoren. For denne hans Indlæggelse skal aldeles intet betales, ligesom ieg har sørget for, at han har faaet et af de beste Steder i Hospitalet til hans Ophold. Det indsendte Brev til Jomfrue Martin er hende bleved overleveret, og hun har lovet mig, forinden dette afgaaer, at tilstille mig Svar derpaa. Deres Frue Moder skal, efter det ieg har hørt, befinde sig, Gud skee lov, ret vel. De hilses paa det venskabeligste fra min Kone og Datter, hvilken sidste nu har 3de Døttre, og er ieg stedse med ald Høÿagtelse


Kiøbenhavn
den 1te Junÿ 1805
Deres
Hengivne Ven og Tiener
B. Schiøtt


P:S: Ubekiendt beder ieg min ærbødige Hilsen for Hr. Professor Thorwaldsen aflagt, lev stedste vel. I dette øieblik fik ieg Bud fra Jomfrue Martin, at hun er sengeliggende, og er ude i stand til for Tiden at besvare Deres Brev, men at saadant skulde skee med det allerførste.

General Comment

Brevet omhandler Gotskalk Thorvaldsens anbringelse på Vartov Hospital, se referenceartikel herom.
Dette brev blev videresendt 24.8.1805 af Stanley i Rom til Thorvaldsen i Montenero.

Archival Reference
m1 1805, nr. 6
Thiele
Omtalt hos Thiele II, p. 34.
Subjects
Gotskalk Thorvaldsen's Admission at Vartov 1805 · Thorvaldsen's Parents
Persons
Bertel Thorvaldsen · Gotskalk Thorvaldsen
Last updated 18.02.2014 Print