1.6.1805

Sender

Balthasar Schiøtt

Sender’s Location

København

Recipient

C.F.F. Stanley

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

Balthasar Schiøtt reports that at Stanley’s – and indirectly Thorvaldsen’s – request he has seen to it that Gotskalk Thorvaldsen has been granted free lodgings at Vartov Hospital.

Schiøtt encloses a letter on the matter from Gotskalk Thorvaldsen.

Document

Høÿstærede Ven.

Deres meget kiærkomne Skrivelse af 16de MartÿI sidstledenII har ieg i sin Tid rigtig modtaget, og deraf med megen Fornøÿelse erfahret, at De for Tiden befinde Dem ved god VelgaaendeIII, som ieg og øvrige i Familien af et oprigtigt Hierte ønske at maae vedvare; thi hvad Glæde kan vel være større her i Verden, end at kunde take Gud for et godt Helbred. Endskiønt det Fattiges Væsen, hvorunder Vartov HospitalIV er indbegreben, nu er under en nye Direktion, og Magistraten her ganske uvedkommende, saa har ieg alligevel, som Medlem af den nye Direktion for Fattig Væsenet, været saa heldig at faae Deres, og Vens, der paa Stedet, Hr. Professor Thorwaldsens ØnskeV opfyldt i det, at bemeldte Direktion har besluttet at lade foranførte Hr. Professors Fader, som opholde sig her, i benævnte Hospital, som fast Lem indtage, og at nyde, foruden frie Boelig, 3 [tegn for mark] ugentlig, hvorom han formodentlig og udi vedfølgende BrevVI vil underrette Hr. Professoren. For denne hans Indlæggelse skal aldeles intet betales, ligesom ieg har sørget for, at han har faaet et af de beste Steder i Hospitalet til hans Ophold. Det indsendte Brev til Jomfrue MartinVII er hende bleved overleveret, og hun har lovet mig, forinden dette afgaaer, at tilstille mig Svar derpaa. Deres Frue ModerVIII skal, efter det ieg har hørt, befinde sig, Gud skee lov, ret vel. De hilses paa det venskabeligste fra min Kone og Datter, hvilken sidste nu har 3de Døttre, og er ieg stedse med ald Høÿagtelse


Kiøbenhavn
den 1te Junÿ 1805
Deres
Hengivne Ven og Tiener
B. Schiøtt


P:S: Ubekiendt beder ieg min ærbødige Hilsen for Hr. Professor Thorwaldsen aflagt, lev stedste vel. I dette øieblik fik ieg Bud fra Jomfrue Martin, at hun er sengeliggende, og er ude i stand til for Tiden at besvare Deres Brev, men at saadant skulde skee med det allerførste.

General Comment

Brevet omhandler Gotskalk Thorvaldsens anbringelse på Vartov Hospital, se referenceartikel herom.
Dette brev blev videresendt 24.8.1805 af Stanley i Rom til Thorvaldsen i Montenero.

Archival Reference

m1 1805, nr. 6

Thiele

Omtalt hos Thiele II, p. 34.

Subjects

Persons

Commentaries

  1. Dette brev kendes ikke, men i sit brev af 9.3.1805 til Thorvaldsen tilbød Stanley at skrive dette brev, hvad han tydeligvis fik gjort. Stanley henvendte sig til borgmester Schiøtt for at bede ham udvirke, at Gotskalk Thorvaldsen blev anbragt på Vartov, se referenceartikel herom.

  2. Dvs. forleden, for nylig, se Ordbog over det danske Sprog.

  3. Stanley havde siden sin ankomst til Italien i slutningen af 1802 lidt af en alvorlig gigtsygdom, se mere herom i hans biografi.

  4. Vartov Hospital i København blev opført i 1724-25 som en stiftelse for ældre og kronisk syge.

  5. Dvs. ønsket om, at Thorvaldsens far, Gotskalk Thorvaldsen, blev optaget på Vartov.

  6. Et nu ukendt brev fra Thorvaldsens far, hvor han ifølge Thiele II, p. 12 udtrykte sig i så stærke vendinger, at sønnen formodentlig straks tilintetgjorde det.
    Gotskalk Thorvaldsen undskylder selv for det tabte brevs hårde tone i sit efterfølgende brev af 20.10.1805.

  7. Jomfru Martin er uidentificeret. Hun kunne måske have en forbindelse til Stanleys bror Martin.

  8. Dvs. Marie Adrienne Stanley, f. Courtonne (ca. 1736-1825), gift med C.F. Stanley.

Last updated 18.02.2014