The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 436 of 10246
Sender Date Recipient
C.F.F. Stanley [+]

Sender’s Location

Rom

9.3.1805 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift. Den ene halvdel af arket er afrevet, uden at der er gået noget tabt af brevet bortset fra en evt. udskrift. Der ses enkelte bogstaver på det tilbageblevne stykke.

Abstract

Stanley suggests having Gotskalk Thorvaldsen admitted to Vartov, an institution for the poor. Stanley knows a mayor in Copenhagen, who will be able to help. If Thorvaldsen likes this suggestion, Stanley will take action.

See Original [Translation]

Ven.

At røre ved en Ting som rører og Smerter os, er ligesaa uangenemt for den der Taler, eller skriver om saadandt, som den det gjelder om, og da jeg giør det med disse Linier, da jeg kiender dit Vendskabsfulde og ømme Hjerte, saa troe i det mindste, Nej! troe ey men vær hellig overbevist om det skeer i den bedste mening, og af sand Venskab for Dig, og af ømhed for den det skal gjelde om, og om hin Plan blev billiget af Dig, og at jeg kunde udvirke sammes Heldige Udførelse, da hvilde jeg i Sandhed glæde mig uendelig. – Til Sagen
Det Du læste mig for af Abilgaards Brev til Dig, Din Fader angaaendes kan du troe gjode mig oprigtig Ond, endskiøndt jeg som i alle slige Tilfælde tav, da jeg ej har den gave at kunde yttre min Deeltagelse med Ord, var det inte godt for ham som en gammel, og som jeg troer Svagelig, om han kunde faae en Plads i en velgiørende Stiftelse, jeg har haft en Tante, Søster til min Farfader, som i mange Aar levede i et saadant, og levede Vel, nemlig i Vartov, Du kjender formodenlig ej Indretningen af denne Eldgamle og forteffelige Stiftelse, jeg maaske en smule mere, da jeg ofte er kommet Der i ovennævnte Tantes Tid, det er saavel for Mandfolk som for Fruentimmer, dog troer jeg de maa have været Gifte hver enkelt har sin gode Seng 2 om et lidet Værelse, Mad og Drikke og om jeg mindes ret Klæder dog det kan jeg ikke sige nøye, og er gangske der Egen Herre, De kan gaa ud naar de Lyster, men dog maa de være hjemme til visse tider, især om Aftenen, kort om tingen at Tale jeg troer han kunde finde sig vel der, et endnu, Mandfolk og Fruentimmer leve hver for sig, har Varme og Lys og Dogter samt Meditsin, naar de mangler noget – Synes Du nu om dette saa spør Du vist men hvordanne skal han kunde Praktisere sig derind, ja deri bestaar just det hvorom jeg hvilde glæde mig, om jeg kunde medvirke noget, hør nu Ven Magistraten i Kiøbenhavn har i dette Vartov en Deel Senge at bortgive hvert Aar, og af disse faaer en hver Borgmester sine, en eller flere, eftersom der er ledige Pladser, at bortgive, jeg kjender en slig Borgmester, som er min Ven, og som stedse har giort for mig hvad han kunde jeg er ogsaa Overbevist om han i dette tilfælde hvilde giøre for min Ven og mig, alt hvad han kan, og om han har en Seng, eller Plads nu at bortgive, da fik din Fader sikkert samme strax, og om han ingen havde for denne sind, da hvil han sikkert giøre sig umage for at udverke en af hans Collegium Magistraten, nok herom[.] synes du om Planen saa sig det kort, og jeg skal med den inderligste Glæde Skrive til min Borgmester paa Lørdag, saasandt jeg er din Ven saa tilgiv mig dette om du ej synes om samme, jeg omfavner og hildser Dig

Lordag d: 9 Martz 1805 – Din C:F Stanley


[tilføjet i i margen:] hvil du ellers give din Fader noget i mellem naar Du kan da staaer det Dig jo frit for. –

General Comment

Dette brev handler om Gotskalk Thorvaldsen og Stanleys forslag om at indlemme ham på alderdomshjemmet Vartov i København. Sønnen tog imod forslaget, men hans far blev meget fortørnet over at være blevet anbragt “mellem halte blinde stumme og alle Slags Krøvlinger. Jeg veste selv knap hvad jeg skrev i Forbittr[el]se” – som han siden skrev til Thorvaldsen.
Se mere herom i Gotskalk Thorvaldsens indlemmelse på Vartov 1805.


Brevet er skrevet med gotiske bogstaver. Stanley vekslede mellem gotisk og latinsk håndskrift i sin breve til Thorvaldsen, sandsynligvis som en konkret indikator for hans sygdomstilstand. Om dette, se Et venskab set gennem skriftbilleder.

Archival Reference
m1 1805, nr. 3
Thiele
Gengivet hos Thiele II, p. 8-9 bortset fra første afsnit.
Subjects
On Familiar Terms with Thorvaldsen · Gotskalk Thorvaldsen's Admission at Vartov 1805 · Thorvaldsen's Parents
Persons
Nicolai Abildgaard · Balthasar Schiøtt · Gotskalk Thorvaldsen
Last updated 02.03.2018 Print