The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 286 of 10246
Sender Date Recipient
Hans Rosenkilde [+]

Sender’s Location

København

22.3.1803 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Rosenkilde anbefaler Arnold Wallick, der er ved at uddanne sig til teatermaler, til Thorvaldsen. Han fortæller desuden, at Thorvaldsens marmorbuste af A.P. Bernstorff, A208, er blevet opstillet i stuen hos grev Reventlow, hvorved den har fordrevet en allerede opstillet figur.

See Original

Kiøbenhavn den 22de Marts
1803.

Ieg griber denne beqvemme Leilighed til at bringe mig i Deres venskabelige Erindring og ønske Dem til lykke med Deres baade Nyttige og som ieg dog formoder behagelige Ophold i Italien. Overbringeren af dette er hr. Wallich, der reiser paa sin egen, eller rettere hans Faders bekostning for at danne sig som Theatermaler og er nu Eleve af vores Abildgaard. Tillad at ieg anbefaler ham til Deres gode Veiledning hvortil han, som ungt Menneske og fremmed saa meget trænger; De vil i ham finde et beskedent, fornuftigt og veltænkende ungt Menneske, der, som ieg haaber vil fortiene, og vide, at erhverve Deres Yndest og Velvillie, og det skulle være mig særdeles kiert om der maatte gives mig nogen Leilighed til at vise Dem, gode Ven, nogen Gientieneste for den Velvillighed, hvormed ieg er overbevist om, at De vil unde ham Deres gode Raad og Veiledning. I Grev Reventlows huus er alt ved det gamle; Deres Bernstorffs Buste i Marmor har fortrængt en af Figurerne, som stoed i den daglige Stue. Af Nyt, vil ieg intet tilskrive Dem, da det maaskee kunne blive gammelt inden De modtager dette, og Wallich desuden udfø[r]ligere vil kunne giøre Rede for Alt dette. Tag til Takke med dette Par Linier – og vær forsikkret om, at ieg oprigtig ønsker Dem Ald held paa Deres Reise fremdeles og at vi glade maae samles igien.

Rosenkilde

General Comment

Brevet er det eneste kendte fra Rosenkilde til Thorvaldsen. Det er blevet overbragt af teatermaleren Arnold Wallick, og Thorvaldsen har formentlig først modtaget brevet i oktober 1803, da Wallick ankom til Rom antagelig i selskab med arkitekten Christian Hornbech.
Thiele I, p. 191 meddeler, at Wallick formodentlig også overbragte Gotskalk Thorvaldsens brev af 3.5.1803 til Thorvaldsen, hvilket peger på, at Wallick ikke rejste fra København umiddelbart efter, at Rosenkildes anbefaling var skrevet.

Archival Reference
m1 1803, nr. 3
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Recommendation or introduction letter, others
Persons
Nicolai Abildgaard · Christian Ditlev Reventlow · Arnold Wallick
Works
Last updated 07.01.2013 Print