The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 3901 of 10246
Sender Date Recipient
Johan Christian Fick [+]

Sender’s Location

København

24.1.1826 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Kiøbenhavn d. 24 Januar 1826.

Hr: Etatsraad Thorvaldsen!

Saa ofte som jeg i Erindringen tilbagekalder den for mig saa behagelige Tid, under mit Ophold i Rom, saa erkjender jeg fuld vel at Deres behagelige og lærerige Omgang bidrog saare meget dertil. Naturen har nægtet mig Evner til ved Arbeide at vise min Erkjendtlighed, jeg maa derfor bede Dem at nøies med min oprigtige Tak for den megen Beredvillighed, De viiste mig.
Med Fornøielse benytter jeg denne Leilighed til at efterkomme min Vens Ønske, idet jeg herhos sender Professor Petersens Indledning til Archæologiens Studium og ønsker at samme maa vinde Deres Bifald. Ogsaa ønsker jeg at Verdens store Bygmester vil lægge mange og fornøielige Aar til Deres Liv.
Med al Høiagtelse og Venskab forbliver jeg Deres stedse meget forbundne

C Fick

Archival Reference
m11 1826, nr. 5
Last updated 10.05.2011 Print