24.1.1826

Sender

Johan Christian Fick

Sender’s Location

København

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Document

Kiøbenhavn d. 24 Januar 1826.

Hr: Etatsraad Thorvaldsen!

Saa ofte som jeg i Erindringen tilbagekalder den for mig saa behagelige Tid, under mit Ophold i Rom, saa erkjender jeg fuld vel at Deres behagelige og lærerige Omgang bidrog saare meget dertil. Naturen har nægtet mig Evner til ved Arbeide at vise min Erkjendtlighed, jeg maa derfor bede Dem at nøies med min oprigtige Tak for den megen Beredvillighed, De viiste mig.
Med Fornøielse benytter jeg denne Leilighed til at efterkomme min Vens Ønske, idet jeg herhos sender Professor Petersens Indledning til Archæologiens Studium og ønsker at samme maa vinde Deres Bifald. Ogsaa ønsker jeg at Verdens store Bygmester vil lægge mange og fornøielige Aar til Deres Liv.
Med al Høiagtelse og Venskab forbliver jeg Deres stedse meget forbundne

C Fick

Archival Reference

m11 1826, nr. 5

Last updated 10.05.2011