No. 9297 of 10318
Sender Date Recipient
P.I. Heyn [+]

Sender’s Location

København

15.1.1843 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af regningen.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

København

Abstract

Bill from Heyn, the hatter, to Thorvaldsen – probably for the top-hat N185.

See Original
  Herr Conferentzraad Thorwaldsen
For en Hat
 
Kiøbenhavn
den 15 Januar
1843
Debet
9 Rbdr.
betalt 9 Rbdr
P.J. Heyn
 
General Comment

Denne regning fra hattemager Heyn specificerer ikke, hvilken hat der er tale om. Men det må formodes, at regningen dækker betalingen for den høje cylinderhat, N185, som i dag opbevares på Thorvaldsens Museum – af følgende grunde:
Blandt Thorvaldsens bevarede hatte er to uden tvivl fremstillet af Heyn, da de begge bærer hans bomærke i pulden (se foto nedenfor): Den høje, sorte hat, N185, og den trekantede uniformshat, N174.
Blandt de bevarede arkivalier på Thorvaldsens Museum findes tre regninger fra Heyn, der kan matches med de to signerede hatte: 20.9.1838, 18.11.1838 og nærværende regning fra 15.1.1843. Regningen fra 18.11.1838 dækker uden tvivl uniformshatten, N174, da det tydeligt fremgår af regningsspecifikationen. Regningen fra 20.9.1838 dækker en p.t. uidentificeret hat, og kan ikke dække N185, da den tidligst kom i Thorvaldsens eje efter hans ansættelse af kammertjeneren C.F. Wilckens et par måneder efter hans ankomst til Danmark 17.9.1838.


Silkehat der har tilhørt Thorvaldsen
P.I. Heyn: Silkehat, der har tilhørt Thorvaldsen
Sandsynligvis 1843, N185

Wilckens fortæller nemlig i sine erindringer, op. cit., om erhvervelsen af hatten, N185, som erstatning for en anden, ældre hat, N184, som billedhuggeren i 1838 havde med sig hjem fra Italien:

Den Hat, som Thorvaldsen havde bragt med fra Italien, var meget medtagen, og jeg saae ofte, hvorledes Damerne smilte ad den, og hørte ogsaa adskillige Bemærkninger om den gamle, røde Hat. En Dag, da vi i et meget smukt Veir gik ned ad Østergade, havde jeg netop seet Flere trække paa Skuldrene, og jeg spurgte ham derfor, da vi kom hjem, om jeg maatte bestille ham en ny Hat. “Af hvilken Grund, Wilckens?” spurgte Thorvaldsen mig høist forundret. “Jeg trænger ikke til en ny Hat, den gamle er jo ikke istykker.” “Men man gaaer da ikke med en Hat til den gaaer istykker,” tillod jeg mig at sige. Dog kostede det mig megen Overtalelse, førend han tillod mig at bestille en ny Hat, og da Hattemageren kom for at tage Maal, bestilte han den nye Hat meget høiere end den gamle. Da Hatten var færdig, og han modtog den, var han meget tilfreds med den, men den kom ikke i Brug, undtagen i godt Veir. Begge disse Hatte findes i min Samling.

Blandt de bevarede regninger fra Heyn er det altså kun nærværende, der kan matches med cylinderhatten, N185. Heyns regning på N185 kunne naturligvis være blevet væk, og nærværende regning skulle i givet fald da dække en helt fjerde hat, men sandsynligheden taler for, at det er N185, der figurerer på ovenstående regning fra 15.1.1843.

De to hatte, Wilckens omtaler, N184 og N185, blev efter hans død i 1877 skænket 1879 til Thorvaldsens Museum.

Silkehat der har tilhørt Thorvaldsen
Heyns guldtrykte bomærke inden i hattepulden, N185

Archival Reference
gmIV, nr. 184
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Other references

  • Carl Frederik Wilckens: Træk af Thorvaldsens Konstner- og Omgangsliv, samlede til Familielæsning, København 1874, p. 71.
Subjects
Bills for Thorvaldsen · Thorvaldsen's Housekeeping
Works
Last updated 24.04.2017 Print